لیست قیمت خمیر بازی ، شن بازی ، اسلایم در پخش اسباب بازی برادران

خمیر بازی سطلی بزرگ کیا ( آریا )

قیمت کارتنی ۲,۴۸۶,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲,۶۶۲,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۶ عدد

خمیر سطلی بزرگ لیا آریا

قیمت کارتنی ۲,۴۸۶,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲,۶۶۲,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۶ عدد

خمیر بازی آدمکی ۱۴رنگ آریا

قیمت کارتنی ۱,۸۲۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱,۹۴۹,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۸ عدد

خمیر سطلی بزرگ ۱۲ رنگ به همراه DVD آریا

قیمت کارتنی ۱,۴۵۲,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱,۵۵۵,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۸ عدد

خمیر بازی ۸ رنگ وکیومی با ابزار آریا

قیمت کارتنی ۱,۲۳۳,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱,۳۲۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۶ عدد

خمیر سطلی بزرگ ۱۰ رنگ به همراه DVD آریا

قیمت کارتنی ۱,۲۳۳,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱,۳۲۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۶ عدد

خمیر بازی ۶ رنگ سطلی آریا

قیمت کارتنی ۸۴۹,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۹۰۹,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۸ عدد

خمیر بازی ۱۲ رنگ وکیومی با ابزار آریا

قیمت کارتنی ۷۷۶,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۸۳۱,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۶ عدد

خمیر بازی ۵ رنگ سطلی قوام بالا آریا

قیمت کارتنی ۷۰۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۷۵۵,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۸ عدد

خمیر ۱۰ رنگ وکیومی با ابزار آریا

قیمت کارتنی ۷۰۴,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۷۵۴,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۶ عدد

شن جادویی ۱.۵ کیلو (۶ قالب)

قیمت کارتنی ۵۹۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۶۲۷,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۲ عدد

خمیر بازی ۶ رنگ وکیومی آریا

قیمت کارتنی ۵۹۲,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۶۳۴,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۶ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا