ارگ ۳۷ کلید ستاره

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵,۰۴۵,۰۰۰ ۵,۱۷۶,۰۰۰
۱ چک ۵,۱۸۲,۰۰۰ ۵,۳۱۶,۰۰۰
۳ چک ۵,۳۱۸,۰۰۰ ۵,۴۵۶,۰۰۰
۵ چک ۵,۴۵۵,۰۰۰ ۵,۵۹۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸ عدد

بلز BS۱۹ کیس دار سالار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴,۸۱۹,۰۰۰ ۴,۹۴۳,۰۰۰
۱ چک ۴,۹۴۹,۰۰۰ ۵,۰۷۶,۰۰۰
۳ چک ۵,۰۷۹,۰۰۰ ۵,۲۱۰,۰۰۰
۵ چک ۵,۲۱۰,۰۰۰ ۵,۳۴۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰ عدد

بلز BS۱۶ کیس دار سالار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴,۴۳۲,۰۰۰ ۴,۵۴۷,۰۰۰
۱ چک ۴,۵۵۲,۰۰۰ ۴,۶۷۰,۰۰۰
۳ چک ۴,۶۷۲,۰۰۰ ۴,۷۹۳,۰۰۰
۵ چک ۴,۷۹۲,۰۰۰ ۴,۹۱۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰ عدد

بلز طنین ساز ۱.۵ اکتاو سالار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۲۷۴,۰۰۰ ۱,۳۰۷,۰۰۰
۱ چک ۱,۳۰۹,۰۰۰ ۱,۳۴۳,۰۰۰
۳ چک ۱,۳۴۳,۰۰۰ ۱,۳۷۸,۰۰۰
۵ چک ۱,۳۷۸,۰۰۰ ۱,۴۱۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰ عدد

بلز طنین ساز ۱ اکتاو سالار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۱۷۸,۰۰۰ ۱,۲۰۸,۰۰۰
۱ چک ۱,۲۱۰,۰۰۰ ۱,۲۴۱,۰۰۰
۳ چک ۱,۲۴۲,۰۰۰ ۱,۲۷۴,۰۰۰
۵ چک ۱,۲۷۴,۰۰۰ ۱,۳۰۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰ عدد

سوپر گیتار فانتزی ارمغان

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۰۵۱,۰۰۰ ۱,۰۷۸,۰۰۰
۱ چک ۱,۰۸۰,۰۰۰ ۱,۱۰۷,۰۰۰
۳ چک ۱,۱۰۸,۰۰۰ ۱,۱۳۶,۰۰۰
۵ چک ۱,۱۳۷,۰۰۰ ۱,۱۶۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

سوپر گیتار طرح چوب ارمغان

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۰۵۱,۰۰۰ ۱,۰۷۸,۰۰۰
۱ چک ۱,۰۸۰,۰۰۰ ۱,۱۰۷,۰۰۰
۳ چک ۱,۱۰۸,۰۰۰ ۱,۱۳۶,۰۰۰
۵ چک ۱,۱۳۷,۰۰۰ ۱,۱۶۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

گیتار ۹۰ سانت طرح چوب

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۶۳,۸۰۰ ۹۸۸,۸۰۰
۱ چک ۹۸۹,۹۰۰ ۱,۰۱۵,۰۰۰
۳ چک ۱,۰۱۵,۰۰۰ ۱,۰۴۲,۰۰۰
۵ چک ۱,۰۴۲,۰۰۰ ۱,۰۶۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴ عدد

گیتار ۹۰ سانتی فانتزی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۶۳,۸۰۰ ۹۸۸,۸۰۰
۱ چک ۹۸۹,۹۰۰ ۱,۰۱۵,۰۰۰
۳ چک ۱,۰۱۵,۰۰۰ ۱,۰۴۲,۰۰۰
۵ چک ۱,۰۴۲,۰۰۰ ۱,۰۶۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴ عدد

گیتار فانتزی بزرگ جدید

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۴۷,۳۰۰ ۸۶۹,۵۰۰
۱ چک ۸۷۰,۲۰۰ ۸۹۳,۰۰۰
۳ چک ۸۹۳,۱۰۰ ۹۱۶,۵۰۰
۵ چک ۹۱۶,۰۰۰ ۹۴۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴ عدد

گیتار بزرگ چوب جدید

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۴۷,۳۰۰ ۸۶۹,۵۰۰
۱ چک ۸۷۰,۲۰۰ ۸۹۳,۰۰۰
۳ چک ۸۹۳,۱۰۰ ۹۱۶,۵۰۰
۵ چک ۹۱۶,۰۰۰ ۹۴۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴ عدد

گیتار ۶۳ سانتی طرح چوب

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۷۲,۳۰۰ ۷۹۲,۷۰۰
۱ چک ۷۹۳,۲۰۰ ۸۱۴,۱۰۰
۳ چک ۸۱۴,۱۰۰ ۸۳۵,۵۰۰
۵ چک ۸۳۵,۰۰۰ ۸۵۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا