خرید عمده دومینو ، لگو ها و ساختنی ها در پخش اسباب بازی برادران

ساختنی های حرکتی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۵۱۰,۰۰۰ ۲,۵۷۶,۰۰۰
۱ چک ۲,۵۷۸,۰۰۰ ۲,۶۴۵,۰۰۰
۳ چک ۲,۶۴۶,۰۰۰ ۲,۷۱۵,۰۰۰
۵ چک ۲,۷۱۴,۰۰۰ ۲,۷۸۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸ عدد

قلعه ساحلی متوسط درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۶۳,۲۰۰ ۶۷۸,۹۰۰
۱ چک ۶۸۱,۱۰۰ ۶۹۷,۳۰۰
۳ چک ۶۹۹,۰۰۰ ۷۱۵,۶۰۰
۵ چک ۷۱۷,۰۰۰ ۷۳۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

قلعه ساحلی بزرگ درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۰۸,۳۰۰ ۹۳۱,۴۰۰
۱ چک ۹۳۲,۹۰۰ ۹۵۶,۶۰۰
۳ چک ۹۵۷,۴۰۰ ۹۸۱,۸۰۰
۵ چک ۹۸۲,۰۰۰ ۱,۰۰۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴ عدد

ساختنی های ۵۰۴ تکه برفک های خلاق

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۵۸۱,۰۰۰ ۱,۶۲۱,۰۰۰
۱ چک ۱,۶۲۴,۰۰۰ ۱,۶۶۵,۰۰۰
۳ چک ۱,۶۶۷,۰۰۰ ۱,۷۰۹,۰۰۰
۵ چک ۱,۷۱۰,۰۰۰ ۱,۷۵۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۰ عدد

لگو غول دانیال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۹۷,۰۰۰ ۱۹۷,۰۰۰
۱ چک ۲۰۲,۳۰۰ ۲۰۲,۳۰۰
۳ چک ۲۰۷,۶۰۰ ۲۰۷,۶۰۰
۵ چک ۲۱۳,۰۰۰ ۲۱۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰ عدد

لگو چمدانی پرشین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۰۱۸,۰۰۰ ۲,۰۷۰,۰۰۰
۱ چک ۲,۰۷۲,۰۰۰ ۲,۱۲۶,۰۰۰
۳ چک ۲,۱۲۷,۰۰۰ ۲,۱۸۲,۰۰۰
۵ چک ۲,۱۸۲,۰۰۰ ۲,۲۳۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸ عدد

بلوکه ساز ۶۰ تکه دانیال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۳۵,۲۰۰ ۸۵۶,۵۰۰
۱ چک ۸۵۷,۸۰۰ ۸۷۹,۷۰۰
۳ چک ۸۸۰,۴۰۰ ۹۰۲,۸۰۰
۵ چک ۹۰۳,۰۰۰ ۹۲۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

لگو کیفی آجری بریکس تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵,۱۷۶,۰۰۰ ۵,۱۷۶,۰۰۰
۱ چک ۵,۳۱۶,۰۰۰ ۵,۳۱۶,۰۰۰
۳ چک ۵,۴۵۶,۰۰۰ ۵,۴۵۶,۰۰۰
۵ چک ۵,۵۹۶,۰۰۰ ۵,۵۹۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲ عدد

میله هزار سازه ۳۰۰ تکه دانیال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۵۴,۹۰۰ ۶۷۱,۵۰۰
۱ چک ۶۷۲,۶۰۰ ۶۸۹,۷۰۰
۳ چک ۶۹۰,۳۰۰ ۷۰۷,۸۰۰
۵ چک ۷۰۸,۰۰۰ ۷۲۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

لگو کیفی بزرگ پرشین تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۸۸۳,۰۰۰ ۱,۹۳۱,۰۰۰
۱ چک ۱,۹۳۴,۰۰۰ ۱,۹۸۳,۰۰۰
۳ چک ۱,۹۸۵,۰۰۰ ۲,۰۳۵,۰۰۰
۵ چک ۲,۰۳۶,۰۰۰ ۲,۰۸۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

لگو کیفی کوچک پرشین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۳۰۳,۰۰۰ ۱,۳۳۷,۰۰۰
۱ چک ۱,۳۳۸,۰۰۰ ۱,۳۷۳,۰۰۰
۳ چک ۱,۳۷۳,۰۰۰ ۱,۴۰۹,۰۰۰
۵ چک ۱,۴۰۹,۰۰۰ ۱,۴۴۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

لگو باکس شفاف پرشین تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۵۹۳,۰۰۰ ۱,۶۳۵,۰۰۰
۱ چک ۱,۶۳۶,۰۰۰ ۱,۶۷۹,۰۰۰
۳ چک ۱,۶۷۹,۰۰۰ ۱,۷۲۳,۰۰۰
۵ چک ۱,۷۲۳,۰۰۰ ۱,۷۶۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا