ارگ ۳۷ کلید ستاره

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵,۰۴۵,۰۰۰ ۵,۱۷۶,۰۰۰
۱ چک ۵,۱۸۲,۰۰۰ ۵,۳۱۶,۰۰۰
۳ چک ۵,۳۱۸,۰۰۰ ۵,۴۵۶,۰۰۰
۵ چک ۵,۴۵۵,۰۰۰ ۵,۵۹۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸ عدد

گیتار ۶۳ سانتی فانتزی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۷۲,۳۰۰ ۷۹۲,۷۰۰
۱ چک ۷۹۳,۲۰۰ ۸۱۴,۱۰۰
۳ چک ۸۱۴,۱۰۰ ۸۳۵,۵۰۰
۵ چک ۸۳۵,۰۰۰ ۸۵۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

سوپر گیتار طرح چوب ارمغان

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۰۵۱,۰۰۰ ۱,۰۷۸,۰۰۰
۱ چک ۱,۰۸۰,۰۰۰ ۱,۱۰۷,۰۰۰
۳ چک ۱,۱۰۸,۰۰۰ ۱,۱۳۶,۰۰۰
۵ چک ۱,۱۳۷,۰۰۰ ۱,۱۶۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

سوپر گیتار فانتزی ارمغان

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۰۵۱,۰۰۰ ۱,۰۷۸,۰۰۰
۱ چک ۱,۰۸۰,۰۰۰ ۱,۱۰۷,۰۰۰
۳ چک ۱,۱۰۸,۰۰۰ ۱,۱۳۶,۰۰۰
۵ چک ۱,۱۳۷,۰۰۰ ۱,۱۶۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

بلز ۸ نوت راشا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۱۹,۷۰۰ ۶۳۶,۴۰۰
۱ چک ۶۳۶,۵۰۰ ۶۵۳,۶۰۰
۳ چک ۶۵۳,۲۰۰ ۶۷۰,۸۰۰
۵ چک ۶۷۰,۰۰۰ ۶۸۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶ عدد

گیتار ۶ سیم ۴۵ سانتی متری

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۱۳,۴۰۰ ۴۲۳,۶۰۰
۱ چک ۴۲۴,۶۰۰ ۴۳۵,۱۰۰
۳ چک ۴۳۵,۸۰۰ ۴۴۶,۵۰۰
۵ چک ۴۴۷,۰۰۰ ۴۵۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۰ عدد

گیتار ۶ سیم ۵۵ سانتی متری

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۴۷,۶۰۰ ۵۶۱,۴۰۰
۱ چک ۵۶۲,۴۰۰ ۵۷۶,۶۰۰
۳ چک ۵۷۷,۲۰۰ ۵۹۱,۸۰۰
۵ چک ۵۹۲,۰۰۰ ۶۰۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

فلوت تمام فلزی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۶۰,۶۰۰ ۴۷۲,۶۰۰
۱ چک ۴۷۳,۱۰۰ ۴۸۵,۴۰۰
۳ چک ۴۸۵,۵۰۰ ۴۹۸,۲۰۰
۵ چک ۴۹۸,۰۰۰ ۵۱۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۰ عدد

گیتار ۴۵ سانتی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۳۰,۹۰۰ ۵۴۴,۸۰۰
۱ چک ۵۴۵,۳۰۰ ۵۵۹,۵۰۰
۳ چک ۵۵۹,۶۰۰ ۵۷۴,۲۰۰
۵ چک ۵۷۴,۰۰۰ ۵۸۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶ عدد

گیتار ۹۰ سانت طرح چوب

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۶۳,۸۰۰ ۹۸۸,۸۰۰
۱ چک ۹۸۹,۹۰۰ ۱,۰۱۵,۰۰۰
۳ چک ۱,۰۱۵,۰۰۰ ۱,۰۴۲,۰۰۰
۵ چک ۱,۰۴۲,۰۰۰ ۱,۰۶۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴ عدد

گیتار ۶۳ سانتی طرح چوب

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۷۲,۳۰۰ ۷۹۲,۷۰۰
۱ چک ۷۹۳,۲۰۰ ۸۱۴,۱۰۰
۳ چک ۸۱۴,۱۰۰ ۸۳۵,۵۰۰
۵ چک ۸۳۵,۰۰۰ ۸۵۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

گیتار بزرگ چوب جدید

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۴۷,۳۰۰ ۸۶۹,۵۰۰
۱ چک ۸۷۰,۲۰۰ ۸۹۳,۰۰۰
۳ چک ۸۹۳,۱۰۰ ۹۱۶,۵۰۰
۵ چک ۹۱۶,۰۰۰ ۹۴۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا