فروش عمده خیابانی (سه چرخه، اسکوتر، ماشین، موتور) در پخش اسباب بازی برادران

زنگ اسکوتر و دوچرخه

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۲۲,۱۰۰ ۱۲۴,۸۰۰
۱ ماهه ۱۲۵,۴۰۰ ۱۲۸,۲۰۰
۲ ماهه ۱۲۸,۷۰۰ ۱۳۱,۶۰۰
۳ ماهه ۱۳۲,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۰۰ عدد

مجیک کار PVC بی بی لند

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶,۷۲۱,۰۰۰ ۶,۷۲۱,۰۰۰
۱ ماهه ۶,۹۰۳,۰۰۰ ۶,۹۰۳,۰۰۰
۲ ماهه ۷,۰۸۵,۰۰۰ ۷,۰۸۵,۰۰۰
۳ ماهه ۷,۲۶۷,۰۰۰ ۷,۲۶۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱ عدد

سه چرخه عصا دار دلفین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۳۹۵,۰۰۰ ۲,۳۹۵,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۴۶۰,۰۰۰ ۲,۴۶۰,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۵۲۵,۰۰۰ ۲,۵۲۵,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۵۹۰,۰۰۰ ۲,۵۹۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵ عدد

اسکوتر فلزی اسپادان

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴,۹۸۴,۰۰۰ ۵,۱۱۳,۰۰۰
۱ ماهه ۵,۱۱۹,۰۰۰ ۵,۲۵۱,۰۰۰
۲ ماهه ۵,۲۵۴,۰۰۰ ۵,۳۸۹,۰۰۰
۳ ماهه ۵,۳۸۹,۰۰۰ ۵,۵۲۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶ عدد

مجیک کار موزیکال بی بی لند

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶,۲۶۰,۰۰۰ ۶,۲۶۰,۰۰۰
۱ ماهه ۶,۴۲۹,۰۰۰ ۶,۴۲۹,۰۰۰
۲ ماهه ۶,۵۹۸,۰۰۰ ۶,۵۹۸,۰۰۰
۳ ماهه ۶,۷۶۸,۰۰۰ ۶,۷۶۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱ عدد

ماشین هپی کار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴,۸۵۱,۰۰۰ ۴,۹۷۶,۰۰۰
۱ ماهه ۴,۹۸۲,۰۰۰ ۵,۱۱۱,۰۰۰
۲ ماهه ۵,۱۱۳,۰۰۰ ۵,۲۴۵,۰۰۰
۳ ماهه ۵,۲۴۵,۰۰۰ ۵,۳۸۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰ عدد

هندی کار بی بی لند

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴,۵۳۶,۰۰۰ ۴,۶۵۳,۰۰۰
۱ ماهه ۴,۶۵۸,۰۰۰ ۴,۷۷۹,۰۰۰
۲ ماهه ۴,۷۸۱,۰۰۰ ۴,۹۰۵,۰۰۰
۳ ماهه ۴,۹۰۴,۰۰۰ ۵,۰۳۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱ عدد

اسکوتر T۲ بتا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷,۵۱۱,۰۰۰ ۷,۵۱۱,۰۰۰
۱ ماهه ۷,۷۱۴,۰۰۰ ۷,۷۱۴,۰۰۰
۲ ماهه ۷,۹۱۷,۰۰۰ ۷,۹۱۷,۰۰۰
۳ ماهه ۸,۱۲۰,۰۰۰ ۸,۱۲۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱ عدد

حیوانات بادی پرشی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۱۹۹,۰۰۰ ۲,۲۵۷,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۲۵۹,۰۰۰ ۲,۳۱۸,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۳۱۸,۰۰۰ ۲,۳۷۹,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۳۷۸,۰۰۰ ۲,۴۴۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۰ عدد

سه چرخه پدالی هپی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴,۳۶۸,۰۰۰ ۴,۳۶۸,۰۰۰
۱ ماهه ۴,۴۸۶,۰۰۰ ۴,۴۸۶,۰۰۰
۲ ماهه ۴,۶۰۴,۰۰۰ ۴,۶۰۴,۰۰۰
۳ ماهه ۴,۷۲۳,۰۰۰ ۴,۷۲۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱ عدد

راکر موزیکال چیکی بی بی لند

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴,۳۶۸,۰۰۰ ۴,۳۶۸,۰۰۰
۱ ماهه ۴,۴۸۶,۰۰۰ ۴,۴۸۶,۰۰۰
۲ ماهه ۴,۶۰۴,۰۰۰ ۴,۶۰۴,۰۰۰
۳ ماهه ۴,۷۲۳,۰۰۰ ۴,۷۲۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱ عدد

اسکوتر پلاستیکی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۷۷,۷۰۰ ۱,۰۰۲,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۰۰۴,۰۰۰ ۱,۰۲۹,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۰۳۰,۰۰۰ ۱,۰۵۶,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۰۵۷,۰۰۰ ۱,۰۸۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا