فروش عمده دفتر ، دفترچه ، کارت آموزشی در پخش اسباب بازی برادران

کارت آموزش اعداد ۰ تا ۲۰ کودک وآینده

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۵۵,۳۰۰ ۲۶۱,۷۰۰
۱ ماهه ۲۶۲,۲۰۰ ۲۶۸,۸۰۰
۲ ماهه ۲۶۹,۱۰۰ ۲۷۵,۹۰۰
۳ ماهه ۲۷۶,۰۰۰ ۲۸۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰۰ عدد

کارت آموزش الفبا کودک و آینده

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۱۹,۱۰۰ ۳۲۷,۴۰۰
۱ ماهه ۳۲۷,۷۰۰ ۳۳۶,۳۰۰
۲ ماهه ۳۳۶,۳۰۰ ۳۴۵,۱۰۰
۳ ماهه ۳۴۵,۰۰۰ ۳۵۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۲ عدد

آموزش اعداد و ریاضی دو با دو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۳۷,۳۰۰ ۶۵۳,۰۰۰
۱ ماهه ۶۵۴,۵۰۰ ۶۷۰,۷۰۰
۲ ماهه ۶۷۱,۷۰۰ ۶۸۸,۳۰۰
۳ ماهه ۶۸۹,۰۰۰ ۷۰۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۰ عدد

آزمایشگاه الکترونیک ۲

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۴۷۹,۰۰۰ ۲,۵۴۲,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۵۴۶,۰۰۰ ۲,۶۱۱,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۶۱۳,۰۰۰ ۲,۶۸۰,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۶۸۰,۰۰۰ ۲,۷۴۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸ عدد

آموزش اعداد و ریاضی دو با دو ( جعبه ای )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۱۱,۲۰۰ ۸۳۱,۵۰۰
۱ ماهه ۸۳۳,۱۰۰ ۸۵۴,۰۰۰
۲ ماهه ۸۵۵,۰۰۰ ۸۷۶,۵۰۰
۳ ماهه ۸۷۷,۰۰۰ ۸۹۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰ عدد

آزمایشگاه رباتیک

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳,۴۷۶,۰۰۰ ۳,۵۶۶,۰۰۰
۱ ماهه ۳,۵۷۰,۰۰۰ ۳,۶۶۳,۰۰۰
۲ ماهه ۳,۶۶۴,۰۰۰ ۳,۷۵۹,۰۰۰
۳ ماهه ۳,۷۵۸,۰۰۰ ۳,۸۵۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۳ عدد

کاور مهد کودک آستین سرخود آریا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۵۹,۳۰۰ ۸۸۶,۱۰۰
۱ ماهه ۸۸۲,۵۰۰ ۹۱۰,۱۰۰
۲ ماهه ۹۰۵,۷۰۰ ۹۳۴,۰۰۰
۳ ماهه ۹۲۹,۰۰۰ ۹۵۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶ عدد

کاور مهد کودک شمعی آریا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۴۵,۰۰۰ ۳۵۵,۲۰۰
۱ ماهه ۳۵۴,۳۰۰ ۳۶۴,۸۰۰
۲ ماهه ۳۶۳,۶۰۰ ۳۷۴,۴۰۰
۳ ماهه ۳۷۳,۰۰۰ ۳۸۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۰ عدد

تبلت ضرب کودک و آینده

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۱۹,۱۰۰ ۳۲۷,۴۰۰
۱ ماهه ۳۲۷,۷۰۰ ۳۳۶,۳۰۰
۲ ماهه ۳۳۶,۳۰۰ ۳۴۵,۱۰۰
۳ ماهه ۳۴۵,۰۰۰ ۳۵۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۲ عدد

جدول ارزش مکانی کودک و آینده

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۳۶,۹۰۰ ۱۴۰,۶۰۰
۱ ماهه ۱۴۰,۶۰۰ ۱۴۴,۴۰۰
۲ ماهه ۱۴۴,۳۰۰ ۱۴۸,۲۰۰
۳ ماهه ۱۴۸,۰۰۰ ۱۵۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۵ عدد

دفتر ۵۰ برگ ته چسب پن تن تارا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۶۴,۶۰۰ ۱۶۹,۲۰۰
۱ ماهه ۱۶۹,۱۰۰ ۱۷۳,۸۰۰
۲ ماهه ۱۷۳,۵۰۰ ۱۷۸,۴۰۰
۳ ماهه ۱۷۸,۰۰۰ ۱۸۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴۰ عدد

دفتر ۵۰ برگ طلقی فنری فانتزی آپادانا کد ۱

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۳۷,۷۰۰ ۲۴۴,۲۰۰
۱ ماهه ۲۴۴,۱۰۰ ۲۵۰,۸۰۰
۲ ماهه ۲۵۰,۵۰۰ ۲۵۷,۴۰۰
۳ ماهه ۲۵۷,۰۰۰ ۲۶۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۳۰ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا