لیست قیمت منچ ها ، شطرنج ها، دبرنا، تخته نرد و ... در پخش اسباب بازی برادران

شطرنج جعبه ای بهزاد کوچک (برتر)

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۶۴,۶۰۰ ۱۶۸,۳۰۰
۱ ماهه ۱۶۹,۱۰۰ ۱۷۲,۹۰۰
۲ ماهه ۱۷۳,۵۰۰ ۱۷۷,۴۰۰
۳ ماهه ۱۷۸,۰۰۰ ۱۸۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۹۰ عدد

منچ پارچه ای برتر

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۶۸,۳۰۰ ۱۷۲,۰۰۰
۱ ماهه ۱۷۲,۹۰۰ ۱۷۶,۷۰۰
۲ ماهه ۱۷۷,۴۰۰ ۱۸۱,۳۰۰
۳ ماهه ۱۸۲,۰۰۰ ۱۸۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰۰ عدد

منچ پارچه ای بازیمو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۷۷,۶۰۰ ۱۸۲,۲۰۰
۱ ماهه ۱۸۲,۴۰۰ ۱۸۷,۱۰۰
۲ ماهه ۱۸۷,۲۰۰ ۱۹۲,۰۰۰
۳ ماهه ۱۹۲,۰۰۰ ۱۹۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰۰ عدد

منچ و مارپله بنر

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۶۰,۰۰۰ ۱۶۳,۷۰۰
۱ ماهه ۱۶۴,۳۰۰ ۱۶۸,۱۰۰
۲ ماهه ۱۶۸,۶۰۰ ۱۷۲,۵۰۰
۳ ماهه ۱۷۳,۰۰۰ ۱۷۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۵۰ عدد

منچ و مارپله oddy

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۲۲,۱۰۰ ۱۲۴,۸۰۰
۱ ماهه ۱۲۵,۴۰۰ ۱۲۸,۲۰۰
۲ ماهه ۱۲۸,۷۰۰ ۱۳۱,۶۰۰
۳ ماهه ۱۳۲,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۰ عدد

شطرنج سلفونی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۳۳,۲۰۰ ۱۳۶,۹۰۰
۱ ماهه ۱۳۶,۸۰۰ ۱۴۰,۶۰۰
۲ ماهه ۱۴۰,۴۰۰ ۱۴۴,۳۰۰
۳ ماهه ۱۴۴,۰۰۰ ۱۴۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۳۰ عدد

شطرنج ۴ گوش

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۶۰,۹۰۰ ۱۶۵,۵۰۰
۱ ماهه ۱۶۵,۳۰۰ ۱۷۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱۶۹,۶۰۰ ۱۷۴,۵۰۰
۳ ماهه ۱۷۴,۰۰۰ ۱۷۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۰ عدد

منچ پارچه ای

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۲۸,۵۰۰ ۱۳۲,۲۰۰
۱ ماهه ۱۳۲,۰۰۰ ۱۳۵,۸۰۰
۲ ماهه ۱۳۵,۵۰۰ ۱۳۹,۴۰۰
۳ ماهه ۱۳۹,۰۰۰ ۱۴۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲۰ عدد

سوپر منچ گرد بهزاد

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۳۲,۲۰۰ ۱۳۵,۰۰۰
۱ ماهه ۱۳۵,۸۰۰ ۱۳۸,۷۰۰
۲ ماهه ۱۳۹,۴۰۰ ۱۴۲,۳۰۰
۳ ماهه ۱۴۳,۰۰۰ ۱۴۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰۰ عدد

منچ و شطرنج سلفونی مربع

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۱۴,۷۰۰ ۱۱۷,۴۰۰
۱ ماهه ۱۱۷,۸۰۰ ۱۲۰,۶۰۰
۲ ماهه ۱۲۰,۹۰۰ ۱۲۳,۸۰۰
۳ ماهه ۱۲۴,۰۰۰ ۱۲۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸۰ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا