قیمت عمده منچ ها ، شطرنج ها، دبرنا، تخته نرد و ... در پخش اسباب بازی برادران

شطرنج کیفی کوچک آهو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۲۶,۵۰۰ ۳۳۴,۸۰۰
۱ ماهه ۳۳۵,۳۰۰ ۳۴۳,۹۰۰
۲ ماهه ۳۴۴,۱۰۰ ۳۵۲,۹۰۰
۳ ماهه ۳۵۳,۰۰۰ ۳۶۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

۲۴ بازی بازیمو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۰۵,۶۰۰ ۸۲۶,۰۰۰
۱ ماهه ۸۲۷,۴۰۰ ۸۴۸,۳۰۰
۲ ماهه ۸۴۹,۲۰۰ ۸۷۰,۶۰۰
۳ ماهه ۸۷۱,۰۰۰ ۸۹۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

شطرنج جعبه ای بهزاد کوچک (برتر)

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۶۴,۶۰۰ ۱۶۸,۳۰۰
۱ ماهه ۱۶۹,۱۰۰ ۱۷۲,۹۰۰
۲ ماهه ۱۷۳,۵۰۰ ۱۷۷,۴۰۰
۳ ماهه ۱۷۸,۰۰۰ ۱۸۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۹۰ عدد

منچ صفحه ای بازیمو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۹۹,۶۰۰ ۴۰۹,۷۰۰
۱ ماهه ۴۱۰,۴۰۰ ۴۲۰,۸۰۰
۲ ماهه ۴۲۱,۲۰۰ ۴۳۱,۹۰۰
۳ ماهه ۴۳۲,۰۰۰ ۴۴۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶ عدد

منچ و مارپله پارچه ای آهو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۵۰,۶۰۰ ۲۵۷,۱۰۰
۱ ماهه ۲۵۷,۴۰۰ ۲۶۴,۱۰۰
۲ ماهه ۲۶۴,۲۰۰ ۲۷۱,۰۰۰
۳ ماهه ۲۷۱,۰۰۰ ۲۷۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸۰ عدد

منچ پارچه ای برتر

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۶۸,۳۰۰ ۱۷۲,۰۰۰
۱ ماهه ۱۷۲,۹۰۰ ۱۷۶,۷۰۰
۲ ماهه ۱۷۷,۴۰۰ ۱۸۱,۳۰۰
۳ ماهه ۱۸۲,۰۰۰ ۱۸۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰۰ عدد

دبرنا کیفی گلدن تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۰۲,۲۰۰ ۵۱۵,۲۰۰
۱ ماهه ۵۱۵,۸۰۰ ۵۲۹,۱۰۰
۲ ماهه ۵۲۹,۴۰۰ ۵۴۳,۰۰۰
۳ ماهه ۵۴۳,۰۰۰ ۵۵۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۰ عدد

منچ پارچه ای بازیمو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۷۷,۶۰۰ ۱۸۲,۲۰۰
۱ ماهه ۱۸۲,۴۰۰ ۱۸۷,۱۰۰
۲ ماهه ۱۸۷,۲۰۰ ۱۹۲,۰۰۰
۳ ماهه ۱۹۲,۰۰۰ ۱۹۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰۰ عدد

شطرنج جعبه ای جدید بهزاد کوچک

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۵۷,۱۰۰ ۲۶۴,۵۰۰
۱ ماهه ۲۶۴,۱۰۰ ۲۷۱,۷۰۰
۲ ماهه ۲۷۱,۰۰۰ ۲۷۸,۸۰۰
۳ ماهه ۲۷۸,۰۰۰ ۲۸۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰ عدد

دبرنا سطلی گلدن تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۰۲,۲۰۰ ۵۱۵,۲۰۰
۱ ماهه ۵۱۵,۸۰۰ ۵۲۹,۱۰۰
۲ ماهه ۵۲۹,۴۰۰ ۵۴۳,۰۰۰
۳ ماهه ۵۴۳,۰۰۰ ۵۵۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰ عدد

منچ و مارپله خانواده کلاسیک فکرآوران

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۶۵۲,۰۰۰ ۱,۶۹۵,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۶۹۶,۰۰۰ ۱,۷۴۱,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۷۴۱,۰۰۰ ۱,۷۸۷,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۷۸۶,۰۰۰ ۱,۸۳۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

منچ سفره ای بهزاد

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۸,۸۰۰ ۹۱,۵۰۰
۱ ماهه ۹۱,۲۰۰ ۹۴,۰۰۰
۲ ماهه ۹۳,۶۰۰ ۹۶,۵۰۰
۳ ماهه ۹۶,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۰۰ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا