تاجر موفق کودک و آینده

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۸۴,۵۰۰ ۷۰۲,۰۰۰
۱ ماهه ۷۰۳,۰۰۰ ۷۲۱,۰۰۰
۲ ماهه ۷۲۱,۵۰۰ ۷۴۰,۰۰۰
۳ ماهه ۷۴۰,۰۰۰ ۷۵۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۰ عدد

۲۲ بازی دانش و سرگرمی کودک و آینده

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۲۰,۴۰۰ ۸۴۱,۷۰۰
۱ ماهه ۸۴۲,۶۰۰ ۸۶۴,۵۰۰
۲ ماهه ۸۶۴,۸۰۰ ۸۸۷,۲۰۰
۳ ماهه ۸۸۷,۰۰۰ ۹۱۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

۱۲ بازی اصیل ایرانی کودک وآینده

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۹۳,۵۰۰ ۹۱۶,۶۰۰
۱ ماهه ۹۱۷,۷۰۰ ۹۴۱,۴۰۰
۲ ماهه ۹۴۱,۸۰۰ ۹۶۶,۲۰۰
۳ ماهه ۹۶۶,۰۰۰ ۹۹۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۰ عدد

تست iQ کودک و آینده

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۱۹,۱۰۰ ۳۲۷,۴۰۰
۱ ماهه ۳۲۷,۷۰۰ ۳۳۶,۳۰۰
۲ ماهه ۳۳۶,۳۰۰ ۳۴۵,۱۰۰
۳ ماهه ۳۴۵,۰۰۰ ۳۵۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۰ عدد

بازی نخ و مهره جعبه ای

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۲۹,۱۰۰ ۵۴۲,۹۰۰
۱ ماهه ۵۴۳,۴۰۰ ۵۵۷,۶۰۰
۲ ماهه ۵۵۷,۷۰۰ ۵۷۲,۳۰۰
۳ ماهه ۵۷۲,۰۰۰ ۵۸۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۰ عدد

تخته میخی کودک و آینده

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۴۷,۶۰۰ ۵۶۱,۴۰۰
۱ ماهه ۵۶۲,۴۰۰ ۵۷۶,۶۰۰
۲ ماهه ۵۷۷,۲۰۰ ۵۹۱,۸۰۰
۳ ماهه ۵۹۲,۰۰۰ ۶۰۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۰ عدد

حلقه هوش جوجه کوچک

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۰۸,۲۰۰ ۱۱۱,۰۰۰
۱ ماهه ۱۱۱,۱۰۰ ۱۱۴,۰۰۰
۲ ماهه ۱۱۴,۰۰۰ ۱۱۷,۰۰۰
۳ ماهه ۱۱۷,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰ عدد

روپولی کلاسیک فکرآوران

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۷۲۷,۰۰۰ ۱,۷۷۲,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۷۷۴,۰۰۰ ۱,۸۲۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۸۲۱,۰۰۰ ۱,۸۶۸,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۸۶۸,۰۰۰ ۱,۹۱۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۶ عدد

لگو چهارگوش ۹۰۰۸ کوشا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۴۷۹,۰۰۰ ۱,۵۱۷,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۵۱۹,۰۰۰ ۱,۵۵۸,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۵۵۹,۰۰۰ ۱,۵۹۹,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۵۹۹,۰۰۰ ۱,۶۴۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸ عدد

سازه لوله کیفی آتا تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۳۶,۵۰۰ ۵۵۰,۳۰۰
۱ ماهه ۵۵۱,۰۰۰ ۵۶۵,۲۰۰
۲ ماهه ۵۶۵,۵۰۰ ۵۸۰,۱۰۰
۳ ماهه ۵۸۰,۰۰۰ ۵۹۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۴ عدد

عموپولدار کلاسیک جعبه ای فکرآوران

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۷۲۷,۰۰۰ ۱,۷۷۲,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۷۷۴,۰۰۰ ۱,۸۲۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۸۲۱,۰۰۰ ۱,۸۶۸,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۸۶۸,۰۰۰ ۱,۹۱۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۶ عدد

هواپیمای فکری آتا تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۴۶,۹۰۰ ۲۵۳,۴۰۰
۱ ماهه ۲۵۳,۶۰۰ ۲۶۰,۳۰۰
۲ ماهه ۲۶۰,۳۰۰ ۲۶۷,۱۰۰
۳ ماهه ۲۶۷,۰۰۰ ۲۷۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸۴ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا