حلقه هوش جوجه کوچک

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۰۸,۲۰۰ ۱۱۱,۰۰۰
۱ ماهه ۱۱۱,۱۰۰ ۱۱۴,۰۰۰
۲ ماهه ۱۱۴,۰۰۰ ۱۱۷,۰۰۰
۳ ماهه ۱۱۷,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰ عدد

پازل جعبه ای کوچک

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۶۶,۵۰۰ ۱۷۱,۱۰۰
۱ ماهه ۱۷۱,۰۰۰ ۱۷۵,۷۰۰
۲ ماهه ۱۷۵,۵۰۰ ۱۸۰,۳۰۰
۳ ماهه ۱۸۰,۰۰۰ ۱۸۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

بازی آهنربایی نمو - جنگل مزرعه

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۱۱,۰۰۰ ۱۱۳,۷۰۰
۱ ماهه ۱۱۴,۰۰۰ ۱۱۶,۸۰۰
۲ ماهه ۱۱۷,۰۰۰ ۱۱۹,۹۰۰
۳ ماهه ۱۲۰,۰۰۰ ۱۲۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰ عدد

بازی فکری فوتبالیستها

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۳۱,۳۰۰ ۱۳۴,۱۰۰
۱ ماهه ۱۳۴,۹۰۰ ۱۳۷,۷۰۰
۲ ماهه ۱۳۸,۴۰۰ ۱۴۱,۳۰۰
۳ ماهه ۱۴۲,۰۰۰ ۱۴۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰ عدد

برج هیجان ام دی اف

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۴۲,۴۰۰ ۱۴۶,۱۰۰
۱ ماهه ۱۴۶,۳۰۰ ۱۵۰,۱۰۰
۲ ماهه ۱۵۰,۱۰۰ ۱۵۴,۰۰۰
۳ ماهه ۱۵۴,۰۰۰ ۱۵۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۰ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا