کلاش توپ انداز کیفی آهو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۷۸,۲۰۰ ۴۹۱,۱۰۰
۱ ماهه ۴۹۱,۱۰۰ ۵۰۴,۴۰۰
۲ ماهه ۵۰۴,۰۰۰ ۵۱۷,۷۰۰
۳ ماهه ۵۱۷,۰۰۰ ۵۳۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶ عدد

آرپی جی تیر پرتابی کیفی آتا تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۵۶,۰۰۰ ۴۶۸,۰۰۰
۱ ماهه ۴۶۸,۳۰۰ ۴۸۰,۷۰۰
۲ ماهه ۴۸۰,۶۰۰ ۴۹۳,۳۰۰
۳ ماهه ۴۹۳,۰۰۰ ۵۰۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۲ عدد

مسلسل جرقه زن سلفونی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۰۷,۹۰۰ ۴۱۸,۱۰۰
۱ ماهه ۴۱۸,۹۰۰ ۴۲۹,۴۰۰
۲ ماهه ۴۲۹,۹۰۰ ۴۴۰,۷۰۰
۳ ماهه ۴۴۱,۰۰۰ ۴۵۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰ عدد

مسلسل کوچک جرقه زن درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۹۹,۶۰۰ ۴۰۸,۸۰۰
۱ ماهه ۴۱۰,۴۰۰ ۴۱۹,۹۰۰
۲ ماهه ۴۲۱,۲۰۰ ۴۳۰,۹۰۰
۳ ماهه ۴۳۲,۰۰۰ ۴۴۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۵ عدد

تیروکمان با خنجر دانیال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۰۸,۳۰۰ ۹۳۰,۵۰۰
۱ ماهه ۹۳۲,۹۰۰ ۹۵۵,۷۰۰
۲ ماهه ۹۵۷,۴۰۰ ۹۸۰,۸۰۰
۳ ماهه ۹۸۲,۰۰۰ ۱,۰۰۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۰ عدد

تیروکمان با خنجر بزرگ دانیال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۱۴۷,۰۰۰ ۱,۱۷۷,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۱۷۸,۰۰۰ ۱,۲۰۹,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۲۰۹,۰۰۰ ۱,۲۴۱,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۲۴۱,۰۰۰ ۱,۲۷۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۰ عدد

کلت توپ پران کیفی آهو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۰۹,۸۰۰ ۳۱۸,۲۰۰
۱ ماهه ۳۱۸,۲۰۰ ۳۲۶,۸۰۰
۲ ماهه ۳۲۶,۶۰۰ ۳۳۵,۴۰۰
۳ ماهه ۳۳۵,۰۰۰ ۳۴۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

تفنگ توپ پران کیفی M۱۶ آهو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۲۲,۵۰۰ ۶۳۸,۲۰۰
۱ ماهه ۶۳۹,۳۰۰ ۶۵۵,۵۰۰
۲ ماهه ۶۵۶,۱۰۰ ۶۷۲,۷۰۰
۳ ماهه ۶۷۳,۰۰۰ ۶۹۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰ عدد

مجموعه دلاوران درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۲۴,۸۰۰ ۱۲۸,۵۰۰
۱ ماهه ۱۲۸,۲۰۰ ۱۳۲,۰۰۰
۲ ماهه ۱۳۱,۶۰۰ ۱۳۵,۵۰۰
۳ ماهه ۱۳۵,۰۰۰ ۱۳۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۱۶ عدد

تیروکمان با دارت روکارتی بزرگ

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۳۵۲,۰۰۰ ۱,۳۸۶,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۳۸۸,۰۰۰ ۱,۴۲۴,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۴۲۵,۰۰۰ ۱,۴۶۱,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۴۶۲,۰۰۰ ۱,۴۹۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۵ عدد

مجموعه کلاشینکف پلیس

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۵۶,۷۰۰ ۶۷۳,۴۰۰
۱ ماهه ۶۷۴,۵۰۰ ۶۹۱,۶۰۰
۲ ماهه ۶۹۲,۲۰۰ ۷۰۹,۸۰۰
۳ ماهه ۷۱۰,۰۰۰ ۷۲۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۵ عدد

کلت دلاوران درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۵,۲۰۰ ۹۸,۰۰۰
۱ ماهه ۹۷,۸۰۰ ۱۰۰,۷۰۰
۲ ماهه ۱۰۰,۴۰۰ ۱۰۳,۳۰۰
۳ ماهه ۱۰۳,۰۰۰ ۱۰۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰۰ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا