کلت ترقه ای (طرح جیمبو)

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۱,۵۰۰ ۹۳,۴۰۰
۱ ماهه ۹۴,۰۰۰ ۹۵,۹۰۰
۲ ماهه ۹۶,۵۰۰ ۹۸,۴۰۰
۳ ماهه ۹۹,۰۰۰ ۱۰۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۵۰ عدد

خنجر ستارگان

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۷,۷۰۰ ۷۹,۵۰۰
۱ ماهه ۷۹,۸۰۰ ۸۱,۷۰۰
۲ ماهه ۸۱,۹۰۰ ۸۳,۸۰۰
۳ ماهه ۸۴,۰۰۰ ۸۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸۰ عدد

کلت کماندو کوچک

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۱,۵۰۰ ۹۳,۴۰۰
۱ ماهه ۹۴,۰۰۰ ۹۵,۹۰۰
۲ ماهه ۹۶,۵۰۰ ۹۸,۴۰۰
۳ ماهه ۹۹,۰۰۰ ۱۰۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰۰ عدد

مجموعه کلت ترقه ای ۱۱۰

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۹,۷۰۰ ۹۱,۵۰۰
۱ ماهه ۹۲,۱۰۰ ۹۴,۰۰۰
۲ ماهه ۹۴,۵۰۰ ۹۶,۵۰۰
۳ ماهه ۹۷,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۳۲ عدد

تفنگ چسبونک نوین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۶,۷۰۰ ۷۸,۶۰۰
۱ ماهه ۷۸,۸۰۰ ۸۰,۷۰۰
۲ ماهه ۸۰,۹۰۰ ۸۲,۸۰۰
۳ ماهه ۸۳,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲۰ عدد

دستبند رو کارتی آتا تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۴,۹۰۰ ۷۶,۷۰۰
۱ ماهه ۷۶,۹۰۰ ۷۸,۸۰۰
۲ ماهه ۷۸,۹۰۰ ۸۰,۹۰۰
۳ ماهه ۸۱,۰۰۰ ۸۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۰۰ عدد

تفنگ فرفره

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۰,۴۰۰ ۸۲,۳۰۰
۱ ماهه ۸۲,۶۰۰ ۸۴,۵۰۰
۲ ماهه ۸۴,۸۰۰ ۸۶,۷۰۰
۳ ماهه ۸۷,۰۰۰ ۸۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۰۰ عدد

کلت دنا سلفونی هفت تیر طلایی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۷,۵۰۰ ۶۹,۳۰۰
۱ ماهه ۶۹,۳۰۰ ۷۱,۲۰۰
۲ ماهه ۷۱,۱۰۰ ۷۳,۱۰۰
۳ ماهه ۷۳,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۶۸ عدد

ست کلت پلیسی ۱۱۰ هفت تیر طلایی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۷,۸۰۰ ۸۹,۷۰۰
۱ ماهه ۹۰,۲۰۰ ۹۲,۱۰۰
۲ ماهه ۹۲,۶۰۰ ۹۴,۵۰۰
۳ ماهه ۹۵,۰۰۰ ۹۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۹۶ عدد

کلت جیمبو هفت تیر طلایی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۴,۱۰۰ ۸۶,۰۰۰
۱ ماهه ۸۶,۴۰۰ ۸۸,۳۰۰
۲ ماهه ۸۸,۷۰۰ ۹۰,۶۰۰
۳ ماهه ۹۱,۰۰۰ ۹۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۳۲ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا