چسب ماتیکی ۱۵ گرم آریا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۱۰,۰۰۰ ۱۱۳,۷۰۰
۱ ماهه ۱۱۳,۰۰۰ ۱۱۶,۸۰۰
۲ ماهه ۱۱۶,۰۰۰ ۱۱۹,۹۰۰
۳ ماهه ۱۱۹,۰۰۰ ۱۲۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶۰ عدد

چسب ماتیکی ۸ گرمی عروسکی آریا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۹,۷۰۰ ۹۲,۵۰۰
۱ ماهه ۹۲,۱۰۰ ۹۵,۰۰۰
۲ ماهه ۹۴,۵۰۰ ۹۷,۵۰۰
۳ ماهه ۹۷,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۸۸ عدد

چسب ماتیکی ۸ گرم آریا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۱,۲۰۰ ۷۴,۰۰۰
۱ ماهه ۷۳,۱۰۰ ۷۶,۰۰۰
۲ ماهه ۷۵,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰
۳ ماهه ۷۷,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶۰ عدد

ماشین دوخت ۱۰۲

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۴۱,۱۰۰ ۵۵۵,۰۰۰
۱ ماهه ۵۵۵,۷۰۰ ۵۷۰,۰۰۰
۲ ماهه ۵۷۰,۳۰۰ ۵۸۵,۰۰۰
۳ ماهه ۵۸۵,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰۰ عدد

ماشین دوخت ۳۹۸

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۱۱۰,۰۰۰ ۱,۱۳۹,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۱۴۰,۰۰۰ ۱,۱۷۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۱۷۰,۰۰۰ ۱,۲۰۱,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۲۰۱,۰۰۰ ۱,۲۳۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲۰ عدد

ماشین دوخت ۲۵۲

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۳۰۳,۰۰۰ ۱,۳۳۷,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۳۳۸,۰۰۰ ۱,۳۷۳,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۳۷۳,۰۰۰ ۱,۴۰۹,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۴۰۹,۰۰۰ ۱,۴۴۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۹۶ عدد

پانچ فلزی ۸۲۵۰ DL

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۴۰۰,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۴۳۸,۰۰۰ ۱,۴۷۵,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۴۷۶,۰۰۰ ۱,۵۱۴,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۵۱۴,۰۰۰ ۱,۵۵۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰ عدد

پانچ فلزی ۸۲۳۰ DL

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۲۰,۴۰۰ ۸۴۱,۷۰۰
۱ ماهه ۸۴۲,۶۰۰ ۸۶۴,۵۰۰
۲ ماهه ۸۶۴,۸۰۰ ۸۸۷,۲۰۰
۳ ماهه ۸۸۷,۰۰۰ ۹۱۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲۰ عدد

استیکر lbf

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۰۴,۵۰۰ ۱۰۷,۳۰۰
۱ ماهه ۱۰۷,۳۰۰ ۱۱۰,۲۰۰
۲ ماهه ۱۱۰,۱۰۰ ۱۱۳,۱۰۰
۳ ماهه ۱۱۳,۰۰۰ ۱۱۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰۰۰ عدد

ماشین دوخت JM۲۱۰ CBS

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۲۲,۵۰۰ ۶۳۸,۲۰۰
۱ ماهه ۶۳۹,۳۰۰ ۶۵۵,۵۰۰
۲ ماهه ۶۵۶,۱۰۰ ۶۷۲,۷۰۰
۳ ماهه ۶۷۳,۰۰۰ ۶۹۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۱۶ عدد

ماشین دوخت JM۲۴۴ CBS

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۴۹,۲۰۰ ۷۶۸,۶۰۰
۱ ماهه ۷۶۹,۵۰۰ ۷۸۹,۴۰۰
۲ ماهه ۷۸۹,۷۰۰ ۸۱۰,۲۰۰
۳ ماهه ۸۱۰,۰۰۰ ۸۳۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

ماشین دوخت پارسیکار PARSIKAR ) JM۲۱۷ )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۰۷۱,۰۰۰ ۱,۰۹۸,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۱۲۸,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۱۲۹,۰۰۰ ۱,۱۵۸,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۱۵۸,۰۰۰ ۱,۱۸۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲۰ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا