استیکر lbf

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۰۴,۵۰۰ ۱۰۷,۳۰۰
۱ ماهه ۱۰۷,۳۰۰ ۱۱۰,۲۰۰
۲ ماهه ۱۱۰,۱۰۰ ۱۱۳,۱۰۰
۳ ماهه ۱۱۳,۰۰۰ ۱۱۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰۰۰ عدد

چسب کارتن ۴۰ یارد CBS

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۶۹,۲۰۰ ۱۷۳,۹۰۰
۱ ماهه ۱۷۳,۸۰۰ ۱۷۸,۶۰۰
۲ ماهه ۱۷۸,۴۰۰ ۱۸۳,۳۰۰
۳ ماهه ۱۸۳,۰۰۰ ۱۸۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۲ عدد

چسب ماتیکی ۸ گرم ۶۰۸ پارسیکار ( PARSIKAR )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۲۶,۷۰۰ ۱۲۹,۵۰۰
۱ ماهه ۱۳۰,۱۰۰ ۱۳۳,۰۰۰
۲ ماهه ۱۳۳,۵۰۰ ۱۳۶,۵۰۰
۳ ماهه ۱۳۷,۰۰۰ ۱۴۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۷۶ عدد

چسب ماتیکی ۸ گرم ۷۲۸ پارسیکار PARSIKAR

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۲۶,۷۰۰ ۱۲۹,۵۰۰
۱ ماهه ۱۳۰,۱۰۰ ۱۳۳,۰۰۰
۲ ماهه ۱۳۳,۵۰۰ ۱۳۶,۵۰۰
۳ ماهه ۱۳۷,۰۰۰ ۱۴۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۷۶ عدد

سوزن دوخت ۲۴.۶ سیلور پارسیکار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۳۶,۹۰۰ ۱۴۰,۶۰۰
۱ ماهه ۱۴۰,۶۰۰ ۱۴۴,۴۰۰
۲ ماهه ۱۴۴,۳۰۰ ۱۴۸,۲۰۰
۳ ماهه ۱۴۸,۰۰۰ ۱۵۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۰۰ عدد

چسب ماتیکی ۱۵ گرم آریا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۱۰,۰۰۰ ۱۱۳,۷۰۰
۱ ماهه ۱۱۳,۰۰۰ ۱۱۶,۸۰۰
۲ ماهه ۱۱۶,۰۰۰ ۱۱۹,۹۰۰
۳ ماهه ۱۱۹,۰۰۰ ۱۲۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶۰ عدد

استامپ کوچک پلیکان PELIKAN

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۴۸,۰۰۰ ۱۵۱,۷۰۰
۱ ماهه ۱۵۲,۰۰۰ ۱۵۵,۸۰۰
۲ ماهه ۱۵۶,۰۰۰ ۱۵۹,۹۰۰
۳ ماهه ۱۶۰,۰۰۰ ۱۶۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴۰ عدد

استیکر hl۸۸

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۴,۳۰۰ ۹۶,۲۰۰
۱ ماهه ۹۶,۹۰۰ ۹۸,۸۰۰
۲ ماهه ۹۹,۴۰۰ ۱۰۱,۴۰۰
۳ ماهه ۱۰۲,۰۰۰ ۱۰۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰۰۰ عدد

چسب کاغذی باریک ۱۶ یارد CBS

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۰۷,۳۰۰ ۱۱۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱۱۰,۲۰۰ ۱۱۳,۰۰۰
۲ ماهه ۱۱۳,۱۰۰ ۱۱۶,۰۰۰
۳ ماهه ۱۱۶,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸۰ عدد

استامپ بزرگ پلیکان PELIKAN

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۸۰,۳۰۰ ۱۸۵,۰۰۰
۱ ماهه ۱۸۵,۲۰۰ ۱۹۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱۹۰,۱۰۰ ۱۹۵,۰۰۰
۳ ماهه ۱۹۵,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲۰ عدد

سوزن دوخت ۲۴.۶ کانگورو ( KANGARO )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۴۵,۲۰۰ ۱۴۸,۹۰۰
۱ ماهه ۱۴۹,۱۰۰ ۱۵۲,۹۰۰
۲ ماهه ۱۵۳,۰۰۰ ۱۵۶,۹۰۰
۳ ماهه ۱۵۷,۰۰۰ ۱۶۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰۰ عدد

چسب مایع ۳۰cc کرونا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۷,۱۰۰ ۹۸,۹۰۰
۱ ماهه ۹۹,۷۰۰ ۱۰۱,۶۰۰
۲ ماهه ۱۰۲,۳۰۰ ۱۰۴,۳۰۰
۳ ماهه ۱۰۵,۰۰۰ ۱۰۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۳۶ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا