فیجت خامه ای شیشه شیر

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۶۳,۱۰۰ ۲۷۶,۳۰۰
۱ چک ۲۷۵,۰۰۰ ۲۸۸,۸۰۰
۳ چک ۲۸۷,۰۰۰ ۳۰۱,۴۰۰
۵ چک ۲۹۹,۰۰۰ ۳۱۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

پاپیت ۱۵ مدل جور

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۴۴,۶۰۰ ۲۵۶,۹۰۰
۱ چک ۲۵۵,۷۰۰ ۲۶۸,۶۰۰
۳ چک ۲۶۶,۸۰۰ ۲۸۰,۳۰۰
۵ چک ۲۷۸,۰۰۰ ۲۹۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۰۰ عدد

فیجت پرنده

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۸۶,۰۰۰ ۳۰۳,۶۰۰
۱ چک ۲۹۹,۰۰۰ ۳۱۷,۴۰۰
۳ چک ۳۱۲,۰۰۰ ۳۳۱,۲۰۰
۵ چک ۳۲۵,۰۰۰ ۳۴۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

میشبال دونه اناری

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۳۷,۲۰۰ ۱۴۶,۰۰۰
۱ چک ۱۴۳,۵۰۰ ۱۵۲,۷۰۰
۳ چک ۱۴۹,۷۰۰ ۱۵۹,۳۰۰
۵ چک ۱۵۶,۰۰۰ ۱۶۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۸۸ عدد

فیجت میوه

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۲۰,۰۰۰ ۲۳۳,۲۰۰
۱ چک ۲۳۰,۰۰۰ ۲۴۳,۸۰۰
۳ چک ۲۴۰,۰۰۰ ۲۵۴,۴۰۰
۵ چک ۲۵۰,۰۰۰ ۲۶۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

پاپیت ۴ مدل

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۷۳,۶۰۰ ۲۸۹,۵۰۰
۱ چک ۲۸۶,۱۰۰ ۳۰۲,۶۰۰
۳ چک ۲۹۸,۵۰۰ ۳۱۵,۸۰۰
۵ چک ۳۱۱,۰۰۰ ۳۲۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۰۰ عدد

فیجت یویو ایموجی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۵۸,۴۰۰ ۱۶۸,۹۰۰
۱ چک ۱۶۵,۶۰۰ ۱۷۶,۶۰۰
۳ چک ۱۷۲,۸۰۰ ۱۸۴,۳۰۰
۵ چک ۱۸۰,۰۰۰ ۱۹۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

فیجت یویو گربه

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۱۲,۰۰۰ ۲۲۴,۴۰۰
۱ چک ۲۲۱,۷۰۰ ۲۳۴,۶۰۰
۳ چک ۲۳۱,۳۰۰ ۲۴۴,۸۰۰
۵ چک ۲۴۱,۰۰۰ ۲۵۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

فیجت یویو خرسی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۳۷,۶۰۰ ۲۵۱,۶۰۰
۱ چک ۲۴۸,۴۰۰ ۲۶۳,۱۰۰
۳ چک ۲۵۹,۲۰۰ ۲۷۴,۵۰۰
۵ چک ۲۷۰,۰۰۰ ۲۸۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

فیجت گربه خامه ای

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۲۶,۱۰۰ ۲۳۹,۳۰۰
۱ چک ۲۳۶,۴۰۰ ۲۵۰,۲۰۰
۳ چک ۲۴۶,۷۰۰ ۲۶۱,۱۰۰
۵ چک ۲۵۷,۰۰۰ ۲۷۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

فیجت خامه ای خرس برنارد

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۳۳,۲۰۰ ۲۴۹,۰۰۰
۱ چک ۲۴۳,۸۰۰ ۲۶۰,۳۰۰
۳ چک ۲۵۴,۴۰۰ ۲۷۱,۶۰۰
۵ چک ۲۶۵,۰۰۰ ۲۸۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶۰ عدد

له شو لامپ

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۲۵,۸۰۰ ۱۳۴,۶۰۰
۱ چک ۱۳۱,۵۰۰ ۱۴۰,۷۰۰
۳ چک ۱۳۷,۲۰۰ ۱۴۶,۸۰۰
۵ چک ۱۴۳,۰۰۰ ۱۵۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۸۸ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا