فیجت خامه ای شیشه شیر

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۶۲,۷۰۰ ۲۷۰,۱۰۰
۱ ماهه ۲۶۹,۸۰۰ ۲۷۷,۴۰۰
۲ ماهه ۲۷۶,۹۰۰ ۲۸۴,۷۰۰
۳ ماهه ۲۸۴,۰۰۰ ۲۹۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

له شو لامپ

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۳۲,۲۰۰ ۱۳۵,۹۰۰
۱ ماهه ۱۳۵,۸۰۰ ۱۳۹,۶۰۰
۲ ماهه ۱۳۹,۴۰۰ ۱۴۳,۳۰۰
۳ ماهه ۱۴۳,۰۰۰ ۱۴۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۸۸ عدد

فیجت خامه ای خرس برنارد

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۴۴,۲۰۰ ۲۵۰,۶۰۰
۱ ماهه ۲۵۰,۸۰۰ ۲۵۷,۴۰۰
۲ ماهه ۲۵۷,۴۰۰ ۲۶۴,۲۰۰
۳ ماهه ۲۶۴,۰۰۰ ۲۷۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶۰ عدد

فیجت خامه ای اسکویید گیم

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۹۴,۱۰۰ ۳۰۱,۵۰۰
۱ ماهه ۳۰۲,۱۰۰ ۳۰۹,۷۰۰
۲ ماهه ۳۱۰,۰۰۰ ۳۱۷,۸۰۰
۳ ماهه ۳۱۸,۰۰۰ ۳۲۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۸۸ عدد

فیجت خامه ای سگ بول داگ

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۸۲,۹۰۰ ۳۹۲,۲۰۰
۱ ماهه ۳۹۳,۳۰۰ ۴۰۲,۸۰۰
۲ ماهه ۴۰۳,۶۰۰ ۴۱۳,۴۰۰
۳ ماهه ۴۱۴,۰۰۰ ۴۲۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۹۲ عدد

اسکویشی خانه معطر

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۸۸,۵۰۰ ۳۹۸,۶۰۰
۱ ماهه ۳۹۹,۰۰۰ ۴۰۹,۴۰۰
۲ ماهه ۴۰۹,۵۰۰ ۴۲۰,۲۰۰
۳ ماهه ۴۲۰,۰۰۰ ۴۳۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۹۲ عدد

فیجت ( گیفت ) تخم دایناسور

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۹۴,۱۰۰ ۳۰۱,۵۰۰
۱ ماهه ۳۰۲,۱۰۰ ۳۰۹,۷۰۰
۲ ماهه ۳۱۰,۰۰۰ ۳۱۷,۸۰۰
۳ ماهه ۳۱۸,۰۰۰ ۳۲۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۸۸ عدد

فیجت ( گیفت ) حیوانات

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۹۴,۱۰۰ ۳۰۱,۵۰۰
۱ ماهه ۳۰۲,۱۰۰ ۳۰۹,۷۰۰
۲ ماهه ۳۱۰,۰۰۰ ۳۱۷,۸۰۰
۳ ماهه ۳۱۸,۰۰۰ ۳۲۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۸۸ عدد

فیجت عنکبوت خامه ای پاستیلی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۲۱,۹۰۰ ۳۳۰,۲۰۰
۱ ماهه ۳۳۰,۶۰۰ ۳۳۹,۱۰۰
۲ ماهه ۳۳۹,۳۰۰ ۳۴۸,۰۰۰
۳ ماهه ۳۴۸,۰۰۰ ۳۵۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

فیجت کانگرو خامه ای پاستیلی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۶۰,۸۰۰ ۲۶۷,۳۰۰
۱ ماهه ۲۶۷,۹۰۰ ۲۷۴,۵۰۰
۲ ماهه ۲۷۴,۹۰۰ ۲۸۱,۷۰۰
۳ ماهه ۲۸۲,۰۰۰ ۲۸۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

حیوانات باد شونده

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۵۵,۳۰۰ ۲۶۱,۷۰۰
۱ ماهه ۲۶۲,۲۰۰ ۲۶۸,۸۰۰
۲ ماهه ۲۶۹,۱۰۰ ۲۷۵,۹۰۰
۳ ماهه ۲۷۶,۰۰۰ ۲۸۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۸۸ عدد

فیجت یونی کرن سبددار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۴۴,۱۰۰ ۳۵۲,۴۰۰
۱ ماهه ۳۵۳,۴۰۰ ۳۶۱,۹۰۰
۲ ماهه ۳۶۲,۷۰۰ ۳۷۱,۴۰۰
۳ ماهه ۳۷۲,۰۰۰ ۳۸۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۸۸ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا