لیست قیمت ماشین ، موتور ، هواپیما و قطار در پخش اسباب بازی برادران

قطار big train ۵۱۲۰

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۲۰,۱۰۰ ۲۲۵,۷۰۰
۱ چک ۲۲۶,۱۰۰ ۲۳۱,۸۰۰
۳ چک ۲۳۲,۰۰۰ ۲۳۷,۹۰۰
۵ چک ۲۳۸,۰۰۰ ۲۴۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲۰ عدد

قطار big train ۵۱۱۰

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۴۱,۴۰۰ ۲۴۷,۹۰۰
۱ چک ۲۴۷,۹۰۰ ۲۵۴,۶۰۰
۳ چک ۲۵۴,۴۰۰ ۲۶۱,۳۰۰
۵ چک ۲۶۱,۰۰۰ ۲۶۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲۰ عدد

ماشین راهسازی ۲ عددی تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۱۰,۷۰۰ ۴۲۰,۸۰۰
۱ چک ۴۲۱,۸۰۰ ۴۳۲,۲۰۰
۳ چک ۴۳۲,۹۰۰ ۴۴۳,۶۰۰
۵ چک ۴۴۴,۰۰۰ ۴۵۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

ماشین اسپیدو TRITI

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۰۸,۷۰۰ ۵۲۱,۷۰۰
۱ چک ۵۲۲,۵۰۰ ۵۳۵,۸۰۰
۳ چک ۵۳۶,۲۰۰ ۵۴۹,۹۰۰
۵ چک ۵۵۰,۰۰۰ ۵۶۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۹۶ عدد

مینی کوپر

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۲۸,۴۰۰ ۲۳۴,۰۰۰
۱ چک ۲۳۴,۶۰۰ ۲۴۰,۳۰۰
۳ چک ۲۴۰,۸۰۰ ۲۴۶,۶۰۰
۵ چک ۲۴۷,۰۰۰ ۲۵۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰ عدد

هامر قدرتی آهو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۸۴,۶۰۰ ۶۰۰,۳۰۰
۱ چک ۶۰۰,۴۰۰ ۶۱۶,۵۰۰
۳ چک ۶۱۶,۲۰۰ ۶۳۲,۷۰۰
۵ چک ۶۳۲,۰۰۰ ۶۴۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۰ عدد

هلی کوپتر جنگی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۶۴,۴۰۰ ۳۷۴,۶۰۰
۱ چک ۳۷۴,۳۰۰ ۳۸۴,۷۰۰
۳ چک ۳۸۴,۱۰۰ ۳۹۴,۸۰۰
۵ چک ۳۹۴,۰۰۰ ۴۰۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۲ عدد

موستانگ قدرتی استندی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۴۷,۶۰۰ ۵۶۱,۴۰۰
۱ چک ۵۶۲,۴۰۰ ۵۷۶,۶۰۰
۳ چک ۵۷۷,۲۰۰ ۵۹۱,۸۰۰
۵ چک ۵۹۲,۰۰۰ ۶۰۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۰ عدد

ماشین موستانگ GT پلیسی استند قدرتی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۴۷,۶۰۰ ۵۶۱,۴۰۰
۱ چک ۵۶۲,۴۰۰ ۵۷۶,۶۰۰
۳ چک ۵۷۷,۲۰۰ ۵۹۱,۸۰۰
۵ چک ۵۹۲,۰۰۰ ۶۰۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۰ عدد

هواپیما قدرتی نشکن Take Action

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۹۳,۹۰۰ ۵۰۵,۹۰۰
۱ چک ۵۰۷,۳۰۰ ۵۱۹,۶۰۰
۳ چک ۵۲۰,۶۰۰ ۵۳۳,۳۰۰
۵ چک ۵۳۴,۰۰۰ ۵۴۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۶۴ عدد

هواپیما قدرتی نشکن Aeronef

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۹۳,۹۰۰ ۵۰۵,۹۰۰
۱ چک ۵۰۷,۳۰۰ ۵۱۹,۶۰۰
۳ چک ۵۲۰,۶۰۰ ۵۳۳,۳۰۰
۵ چک ۵۳۴,۰۰۰ ۵۴۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸۰ عدد

موتور وسپا قدرتی اسپادان

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۸۶,۶۰۰ ۳۹۵,۹۰۰
۱ چک ۳۹۷,۱۰۰ ۴۰۶,۶۰۰
۳ چک ۴۰۷,۵۰۰ ۴۱۷,۳۰۰
۵ چک ۴۱۸,۰۰۰ ۴۲۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا