اتوبوس ۲ طبقه سیر وسفر درج

قیمت کارتنی ۷۵۴,۵۰۰ ریال کمتر از کارتن ۸۰۷,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۲ عدد

بوگاتی وکیومی پلیس درج

قیمت کارتنی ۴۷۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۴۹۹,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴ عدد

هامر اسپرت وکیومی قدرتی درج

قیمت کارتنی ۴۵۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۴۹۹,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۸ عدد

موتور سوزوکی وکیومی درج

قیمت کارتنی ۲۲۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۳۸,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۶ عدد

تریلی ماشین بر پلیس درج

قیمت کارتنی ۴۵۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۴۸۶,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۶ عدد

تریلی ماک حمل ماشین

قیمت کارتنی ۳۵۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳۶۷,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴ عدد

جیپ وکیوم درج

قیمت کارتنی ۴۸۶,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۵۱۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۸ عدد

اکسپرس وکیوم درج

قیمت کارتنی ۲۷۳,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۸۵,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۸ عدد

کامیون گاز ۲۰۰۰

قیمت کارتنی ۱۵۴,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۶۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۰ عدد

تریلی ده چرخ ۲۰۰۰

قیمت کارتنی ۱۶۷,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۷۵,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴ عدد

تانکر قلکی ۶ چرخ ۲۰۰۰

قیمت کارتنی ۱۳۸,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۴۴,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۰ عدد

کمپرسی ۶ چرخ ۲۰۰۰

قیمت کارتنی ۱۲۷,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۳۲,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۰ عدد

بنز پلیس صندلی دار

قیمت کارتنی ۲۶۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۷۳,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۶ عدد

کمپرسی پیام بیل و سطل دار

قیمت کارتنی ۵۸,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۶۱,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۸۴ عدد

کامیون گاز پیام

قیمت کارتنی ۶۲,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۶۵,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۸۴ عدد

ماشین ۲۰۶ پلیس وکیومی قدرتی درج

قیمت کارتنی ۳۵۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳۶۷,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴ عدد

ماشین ۲۰۶ وکیومی درج

قیمت کارتنی ۳۵۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳۶۷,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴ عدد

ماشین پورشه اسپرت درج

قیمت کارتنی ۳۳۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳۵۱,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴ عدد

ماشین پورشه پلیس وکیومی درج

قیمت کارتنی ۳۳۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳۵۱,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴ عدد

بوگاتی اسپرت وکیومی درج

قیمت کارتنی ۴۷۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۴۹۹,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴ عدد
بالا