قیمت عمده ماشین ، موتور ، هواپیما و قطار در پخش اسباب بازی برادران

اتوبوس اسکانیا درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۵۹۷,۰۰۰ ۱,۶۳۷,۰۰۰
۱ چک ۱,۶۴۰,۰۰۰ ۱,۶۸۱,۰۰۰
۳ چک ۱,۶۸۳,۰۰۰ ۱,۷۲۵,۰۰۰
۵ چک ۱,۷۲۷,۰۰۰ ۱,۷۷۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

پک وکیوم کامیون و لودر خنگ پرشین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۶۵,۷۰۰ ۹۹۰,۶۰۰
۱ چک ۹۹۱,۸۰۰ ۱,۰۱۷,۰۰۰
۳ چک ۱,۰۱۷,۰۰۰ ۱,۰۴۴,۰۰۰
۵ چک ۱,۰۴۴,۰۰۰ ۱,۰۷۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸ عدد

موتور هارلی وکیوم کوچک درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۵۴,۰۰۰ ۵۶۷,۹۰۰
۱ چک ۵۶۹,۰۰۰ ۵۸۳,۳۰۰
۳ چک ۵۸۴,۰۰۰ ۵۹۸,۶۰۰
۵ چک ۵۹۹,۰۰۰ ۶۱۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

بوگاتی وکیومی پلیس و اسپرت درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۴۸,۳۰۰ ۷۶۷,۷۰۰
۱ چک ۷۶۸,۵۰۰ ۷۸۸,۵۰۰
۳ چک ۷۸۸,۷۰۰ ۸۰۹,۲۰۰
۵ چک ۸۰۹,۰۰۰ ۸۳۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

هامر اسپرت و پلیس وکیومی درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۹۸,۲۰۰ ۸۱۸,۶۰۰
۱ چک ۸۱۹,۸۰۰ ۸۴۰,۷۰۰
۳ چک ۸۴۱,۴۰۰ ۸۶۲,۸۰۰
۵ چک ۸۶۳,۰۰۰ ۸۸۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸ عدد

موتور سوزوکی وکیومی درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۵۴,۱۰۰ ۴۶۵,۲۰۰
۱ چک ۴۶۶,۴۰۰ ۴۷۷,۸۰۰
۳ چک ۴۷۸,۷۰۰ ۴۹۰,۴۰۰
۵ چک ۴۹۱,۰۰۰ ۵۰۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶ عدد

تریلی ماشین بر پلیس درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۹۸,۰۰۰ ۱,۰۲۳,۰۰۰
۱ چک ۱,۰۲۵,۰۰۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰
۳ چک ۱,۰۵۲,۰۰۰ ۱,۰۷۸,۰۰۰
۵ چک ۱,۰۷۹,۰۰۰ ۱,۱۰۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶ عدد

مینی لودر وکیومی درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۹۹,۷۰۰ ۳۰۷,۱۰۰
۱ چک ۳۰۷,۸۰۰ ۳۱۵,۴۰۰
۳ چک ۳۱۵,۹۰۰ ۳۲۳,۷۰۰
۵ چک ۳۲۴,۰۰۰ ۳۳۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

سمند پلیس وکیومی درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۹۸,۳۰۰ ۷۱۵,۹۰۰
۱ چک ۷۱۷,۲۰۰ ۷۳۵,۳۰۰
۳ چک ۷۳۶,۱۰۰ ۷۵۴,۶۰۰
۵ چک ۷۵۵,۰۰۰ ۷۷۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

بیل مکانیکی کاترپیلار درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۴۸,۳۰۰ ۷۶۷,۷۰۰
۱ چک ۷۶۸,۵۰۰ ۷۸۸,۵۰۰
۳ چک ۷۸۸,۷۰۰ ۸۰۹,۲۰۰
۵ چک ۸۰۹,۰۰۰ ۸۳۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

سمند تاکسی وکیوم درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۹۸,۳۰۰ ۷۱۵,۹۰۰
۱ چک ۷۱۷,۲۰۰ ۷۳۵,۳۰۰
۳ چک ۷۳۶,۱۰۰ ۷۵۴,۶۰۰
۵ چک ۷۵۵,۰۰۰ ۷۷۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

اکسپرس وکیوم درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۹۹,۵۰۰ ۵۱۱,۵۰۰
۱ چک ۵۱۳,۰۰۰ ۵۲۵,۳۰۰
۳ چک ۵۲۶,۵۰۰ ۵۳۹,۱۰۰
۵ چک ۵۴۰,۰۰۰ ۵۵۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا