لیست قیمت لوازم ، ابزار ، ادوات شغل ها در پخش اسباب بازی برادران

ست پزشکی کیفی درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۲۹۵,۰۰۰ ۲,۳۵۳,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۳۵۷,۰۰۰ ۲,۴۱۶,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۴۱۹,۰۰۰ ۲,۴۸۰,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۴۸۲,۰۰۰ ۲,۵۴۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۰ عدد

دکتری رنگارنگ ماتیا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۳۲,۱۰۰ ۲۳۸,۶۰۰
۱ ماهه ۲۳۸,۴۰۰ ۲۴۵,۱۰۰
۲ ماهه ۲۴۴,۷۰۰ ۲۵۱,۵۰۰
۳ ماهه ۲۵۱,۰۰۰ ۲۵۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

سرویس پزشکی چمدانی درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۴۵۰,۰۰۰ ۲,۵۱۱,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۵۱۶,۰۰۰ ۲,۵۷۹,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۵۸۲,۰۰۰ ۲,۶۴۷,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۶۴۹,۰۰۰ ۲,۷۱۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸ عدد

باغبان کوچولو E۹ زرین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۹۲,۶۰۰ ۹۱۵,۷۰۰
۱ ماهه ۹۱۶,۷۰۰ ۹۴۰,۵۰۰
۲ ماهه ۹۴۰,۸۰۰ ۹۶۵,۲۰۰
۳ ماهه ۹۶۵,۰۰۰ ۹۹۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۰ عدد

ابزار چمدانی درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۵۴۱,۰۰۰ ۱,۵۸۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۵۸۳,۰۰۰ ۱,۶۲۳,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۶۲۵,۰۰۰ ۱,۶۶۶,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۶۶۷,۰۰۰ ۱,۷۰۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸ عدد

پزشکی روکارتی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۲۲,۱۰۰ ۱۲۵,۸۰۰
۱ ماهه ۱۲۵,۴۰۰ ۱۲۹,۲۰۰
۲ ماهه ۱۲۸,۷۰۰ ۱۳۲,۶۰۰
۳ ماهه ۱۳۲,۰۰۰ ۱۳۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

ابزار ۲۱ تکه جعبه ای درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۴۸,۲۰۰ ۸۶۹,۵۰۰
۱ ماهه ۸۷۱,۱۰۰ ۸۹۳,۰۰۰
۲ ماهه ۸۹۴,۰۰۰ ۹۱۶,۵۰۰
۳ ماهه ۹۱۷,۰۰۰ ۹۴۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰ عدد

ابزار کیفی درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۲۹۷,۰۰۰ ۱,۳۳۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۳۳۲,۰۰۰ ۱,۳۶۶,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۳۶۷,۰۰۰ ۱,۴۰۲,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۴۰۳,۰۰۰ ۱,۴۳۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۰ عدد

چرخ خرید ۲ در ۱ دنیز ۰۰۸۴۶

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۲۳۸,۰۰۰ ۱,۲۷۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۲۷۲,۰۰۰ ۱,۳۰۵,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۳۰۵,۰۰۰ ۱,۳۳۹,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۳۳۹,۰۰۰ ۱,۳۷۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

ست آتش نشانی جعبه ای

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۹۱,۰۰۰ ۶۰۶,۸۰۰
۱ ماهه ۶۰۷,۰۰۰ ۶۲۳,۲۰۰
۲ ماهه ۶۲۳,۰۰۰ ۶۳۹,۶۰۰
۳ ماهه ۶۳۹,۰۰۰ ۶۵۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

پزشکی رنگارنگ مینی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۲۵,۷۰۰ ۲۳۱,۲۰۰
۱ ماهه ۲۳۱,۸۰۰ ۲۳۷,۵۰۰
۲ ماهه ۲۳۷,۹۰۰ ۲۴۳,۷۰۰
۳ ماهه ۲۴۴,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۲ عدد

ست باغبانی گلدن تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۰۲۷,۰۰۰ ۲,۰۸۰,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۰۸۲,۰۰۰ ۲,۱۳۶,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۱۳۷,۰۰۰ ۲,۱۹۲,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۱۹۲,۰۰۰ ۲,۲۴۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا