قیمت عمده لوازم ، ابزار ، ادوات شغل ها در پخش اسباب بازی برادران

بیل رنگی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۶,۸۰۰ ۱۰۱,۲۰۰
۱ چک ۱۰۱,۲۰۰ ۱۰۵,۸۰۰
۳ چک ۱۰۵,۶۰۰ ۱۱۰,۴۰۰
۵ چک ۱۱۰,۰۰۰ ۱۱۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

بیل و کلنگ

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۶۰,۱۰۰ ۱۶۷,۲۰۰
۱ چک ۱۶۷,۴۰۰ ۱۷۴,۸۰۰
۳ چک ۱۷۴,۷۰۰ ۱۸۲,۴۰۰
۵ چک ۱۸۲,۰۰۰ ۱۹۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸۴ عدد

پزشکی روکارتی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۲۲,۳۰۰ ۱۲۷,۶۰۰
۱ چک ۱۲۷,۸۰۰ ۱۳۳,۴۰۰
۳ چک ۱۳۳,۴۰۰ ۱۳۹,۲۰۰
۵ چک ۱۳۹,۰۰۰ ۱۴۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

پزشکی رو کارتی ۰۳

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۰۷,۳۰۰ ۱۱۲,۶۰۰
۱ چک ۱۱۲,۲۰۰ ۱۱۷,۷۰۰
۳ چک ۱۱۷,۱۰۰ ۱۲۲,۸۰۰
۵ چک ۱۲۲,۰۰۰ ۱۲۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۹۶ عدد

ابزار کلاه دار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۱۷,۹۰۰ ۱۲۴,۹۰۰
۱ چک ۱۲۳,۲۰۰ ۱۳۰,۶۰۰
۳ چک ۱۲۸,۶۰۰ ۱۳۶,۳۰۰
۵ چک ۱۳۴,۰۰۰ ۱۴۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۴ عدد

پزشکی پروانه ای

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۰۹,۱۰۰ ۱۱۳,۵۰۰
۱ چک ۱۱۴,۰۰۰ ۱۱۸,۶۰۰
۳ چک ۱۱۹,۰۰۰ ۱۲۳,۸۰۰
۵ چک ۱۲۴,۰۰۰ ۱۲۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۹۲ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا