قیمت عمده دومینو ، لگو ها و ساختنی ها در پخش اسباب بازی برادران

سازه های کودک ۱۰۰ تکه دانیال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۵۶,۸۰۰ ۵۷۰,۷۰۰
۱ ماهه ۵۷۱,۹۰۰ ۵۸۶,۱۰۰
۲ ماهه ۵۸۶,۹۰۰ ۶۰۱,۵۰۰
۳ ماهه ۶۰۲,۰۰۰ ۶۱۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۶ عدد

لگو غول دانیال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۹۷,۰۰۰ ۱۹۷,۰۰۰
۱ ماهه ۲۰۲,۳۰۰ ۲۰۲,۳۰۰
۲ ماهه ۲۰۷,۶۰۰ ۲۰۷,۶۰۰
۳ ماهه ۲۱۳,۰۰۰ ۲۱۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰ عدد

ریسینگ ۱۲۵ قطعه

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۶۹۸,۰۰۰ ۲,۷۶۷,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۷۷۱,۰۰۰ ۲,۸۴۲,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۸۴۴,۰۰۰ ۲,۹۱۷,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۹۱۷,۰۰۰ ۲,۹۹۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

لگو هزار کاره ۸۰ تکه دانیال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۵۲,۸۰۰ ۸۷۴,۱۰۰
۱ ماهه ۸۷۵,۹۰۰ ۸۹۷,۷۰۰
۲ ماهه ۸۹۸,۹۰۰ ۹۲۱,۳۰۰
۳ ماهه ۹۲۲,۰۰۰ ۹۴۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

لگو هزار کاره ۱۲۰ تکه دانیال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۰۰۵,۰۰۰ ۱,۰۳۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۰۳۲,۰۰۰ ۱,۰۵۸,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۰۵۹,۰۰۰ ۱,۰۸۶,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۰۸۷,۰۰۰ ۱,۱۱۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

لگو سطلی ۶۴

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۱۵,۲۰۰ ۵۲۸,۱۰۰
۱ ماهه ۵۲۹,۱۰۰ ۵۴۲,۴۰۰
۲ ماهه ۵۴۳,۰۰۰ ۵۵۶,۷۰۰
۳ ماهه ۵۵۷,۰۰۰ ۵۷۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶ عدد

ستاره دنباله دار استوانه

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۶۶,۳۰۰ ۳۷۵,۵۰۰
۱ ماهه ۳۷۶,۲۰۰ ۳۸۵,۷۰۰
۲ ماهه ۳۸۶,۱۰۰ ۳۹۵,۸۰۰
۳ ماهه ۳۹۶,۰۰۰ ۴۰۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۰ عدد

ستاره دنباله دار خرسی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۶۶,۳۰۰ ۳۷۵,۵۰۰
۱ ماهه ۳۷۶,۲۰۰ ۳۸۵,۷۰۰
۲ ماهه ۳۸۶,۱۰۰ ۳۹۵,۸۰۰
۳ ماهه ۳۹۶,۰۰۰ ۴۰۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰ عدد

دومینو حرفه ای ۱۵۰ تکه دانیال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۵۴,۹۰۰ ۶۷۱,۵۰۰
۱ ماهه ۶۷۲,۶۰۰ ۶۸۹,۷۰۰
۲ ماهه ۶۹۰,۳۰۰ ۷۰۷,۸۰۰
۳ ماهه ۷۰۸,۰۰۰ ۷۲۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

دومینو حرفه ای ۲۰۰ تکه دانیال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۶۴,۹۰۰ ۷۸۳,۴۰۰
۱ ماهه ۷۸۵,۶۰۰ ۸۰۴,۶۰۰
۲ ماهه ۸۰۶,۳۰۰ ۸۲۵,۸۰۰
۳ ماهه ۸۲۷,۰۰۰ ۸۴۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

پارک سازه ۶۰ تکه دانیال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۱۴,۱۰۰ ۷۳۲,۶۰۰
۱ ماهه ۷۳۳,۴۰۰ ۷۵۲,۴۰۰
۲ ماهه ۷۵۲,۷۰۰ ۷۷۲,۲۰۰
۳ ماهه ۷۷۲,۰۰۰ ۷۹۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

لگو سطلی ۲۷۰ تکه

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۷۳۶,۰۰۰ ۲,۸۰۷,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۸۱۰,۰۰۰ ۲,۸۸۳,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۸۸۴,۰۰۰ ۲,۹۵۹,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۹۵۸,۰۰۰ ۳,۰۳۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا