قیمت عمده فیگورها ، حیوانات و شخصیت انیمیشن در پخش اسباب بازی برادران

حیوانات اهلی بزرگ درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۹۹,۵۰۰ ۵۱۱,۵۰۰
۱ ماهه ۵۱۳,۰۰۰ ۵۲۵,۳۰۰
۲ ماهه ۵۲۶,۵۰۰ ۵۳۹,۱۰۰
۳ ماهه ۵۴۰,۰۰۰ ۵۵۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۲ عدد

فیگور اسپایدرمن مفصلی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۳۶,۵۰۰ ۵۵۰,۳۰۰
۱ ماهه ۵۵۱,۰۰۰ ۵۶۵,۲۰۰
۲ ماهه ۵۶۵,۵۰۰ ۵۸۰,۱۰۰
۳ ماهه ۵۸۰,۰۰۰ ۵۹۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶ عدد

مچ بند بن تن آتا تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۱۴,۶۰۰ ۲۲۰,۱۰۰
۱ ماهه ۲۲۰,۴۰۰ ۲۲۶,۱۰۰
۲ ماهه ۲۲۶,۲۰۰ ۲۳۲,۰۰۰
۳ ماهه ۲۳۲,۰۰۰ ۲۳۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲۵ عدد

فیگور هالک

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۶۴,۴۰۰ ۳۷۴,۶۰۰
۱ ماهه ۳۷۴,۳۰۰ ۳۸۴,۷۰۰
۲ ماهه ۳۸۴,۱۰۰ ۳۹۴,۸۰۰
۳ ماهه ۳۹۴,۰۰۰ ۴۰۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶ عدد

فیگور ۵ عددی نینجا آتا تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۱۲,۰۰۰ ۹۳۶,۱۰۰
۱ ماهه ۹۳۶,۷۰۰ ۹۶۱,۴۰۰
۲ ماهه ۹۶۱,۳۰۰ ۹۸۶,۷۰۰
۳ ماهه ۹۸۶,۰۰۰ ۱,۰۱۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۰ عدد

اسپایدرمن روکارتی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۷۶,۱۰۰ ۶۹۳,۷۰۰
۱ ماهه ۶۹۴,۴۰۰ ۷۱۲,۵۰۰
۲ ماهه ۷۱۲,۷۰۰ ۷۳۱,۲۰۰
۳ ماهه ۷۳۱,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۴ عدد

فیگور لاک پشت نینجا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۷۲,۰۰۰ ۱۷۵,۷۰۰
۱ ماهه ۱۷۶,۷۰۰ ۱۸۰,۵۰۰
۲ ماهه ۱۸۱,۳۰۰ ۱۸۵,۲۰۰
۳ ماهه ۱۸۶,۰۰۰ ۱۹۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰۰ عدد

فیگور ۳ عددی نینجا آتا تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۱۸,۷۰۰ ۷۳۷,۲۰۰
۱ ماهه ۷۳۸,۱۰۰ ۷۵۷,۱۰۰
۲ ماهه ۷۵۷,۵۰۰ ۷۷۷,۰۰۰
۳ ماهه ۷۷۷,۰۰۰ ۷۹۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۴ عدد

فیگور بتمن آتا تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۹۰,۱۰۰ ۶۰۵,۸۰۰
۱ ماهه ۶۰۶,۱۰۰ ۶۲۲,۲۰۰
۲ ماهه ۶۲۲,۰۰۰ ۶۳۸,۶۰۰
۳ ماهه ۶۳۸,۰۰۰ ۶۵۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶ عدد

ست هالک روکارتی آتا تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۵۱,۱۰۰ ۷۷۰,۵۰۰
۱ ماهه ۷۷۱,۴۰۰ ۷۹۱,۳۰۰
۲ ماهه ۷۹۱,۷۰۰ ۸۱۲,۱۰۰
۳ ماهه ۸۱۲,۰۰۰ ۸۳۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴ عدد

ست روکارتی هالک

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۰۴۸,۰۰۰ ۱,۰۷۳,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۰۷۶,۰۰۰ ۱,۱۰۲,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۱۰۴,۰۰۰ ۱,۱۳۱,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۱۳۳,۰۰۰ ۱,۱۶۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸ عدد

نیم ست روکارتی هالک

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۵۰,۰۰۰ ۸۷۰,۴۰۰
۱ ماهه ۸۷۳,۰۰۰ ۸۹۳,۹۰۰
۲ ماهه ۸۹۶,۰۰۰ ۹۱۷,۴۰۰
۳ ماهه ۹۱۹,۰۰۰ ۹۴۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۷ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا