فروش عمده خمیر بازی ، شن بازی ، اسلایم در پخش اسباب بازی برادران

شن جادویی ۱ کیلویی ( ۴ رنگ )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۴۴,۰۰۰ ۴۵۵,۱۰۰
۱ چک ۴۵۶,۰۰۰ ۴۶۷,۴۰۰
۳ چک ۴۶۸,۰۰۰ ۴۷۹,۷۰۰
۵ چک ۴۸۰,۰۰۰ ۴۹۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۶ عدد

شن جادویی ۷۵۰ گرم

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۷۷,۴۰۰ ۳۸۶,۶۰۰
۱ چک ۳۸۷,۶۰۰ ۳۹۷,۱۰۰
۳ چک ۳۹۷,۸۰۰ ۴۰۷,۵۰۰
۵ چک ۴۰۸,۰۰۰ ۴۱۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۷ عدد

خمیر بازی ۶ رنگ سطلی آریا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۶۶,۹۰۰ ۶۸۸,۲۰۰
۱ چک ۶۸۴,۹۰۰ ۷۰۶,۸۰۰
۳ چک ۷۰۲,۹۰۰ ۷۲۵,۴۰۰
۵ چک ۷۲۱,۰۰۰ ۷۴۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

خمیر سطلی بزرگ ۱۰ رنگ به همراه DVD آریا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۶۹,۴۰۰ ۹۹۹,۰۰۰
۱ چک ۹۹۵,۶۰۰ ۱,۰۲۶,۰۰۰
۳ چک ۱,۰۲۱,۰۰۰ ۱,۰۵۳,۰۰۰
۵ چک ۱,۰۴۸,۰۰۰ ۱,۰۸۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶ عدد

خمیر سطلی بزرگ ۱۲ رنگ به همراه DVD آریا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۱۴۰,۰۰۰ ۱,۱۷۶,۰۰۰
۱ چک ۱,۱۷۱,۰۰۰ ۱,۲۰۸,۰۰۰
۳ چک ۱,۲۰۲,۰۰۰ ۱,۲۴۰,۰۰۰
۵ چک ۱,۲۳۳,۰۰۰ ۱,۲۷۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸ عدد

خمیر بازی ۱۰ رنگ وکیومی آریا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۲۸,۲۰۰ ۴۴۱,۲۰۰
۱ چک ۴۳۹,۸۰۰ ۴۵۳,۱۰۰
۳ چک ۴۵۱,۴۰۰ ۴۶۵,۰۰۰
۵ چک ۴۶۳,۰۰۰ ۴۷۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰ عدد

خمیر بازی ۶ رنگ وکیومی آریا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۶۵,۲۰۰ ۴۷۹,۱۰۰
۱ چک ۴۷۷,۸۰۰ ۴۹۲,۱۰۰
۳ چک ۴۹۰,۴۰۰ ۵۰۵,۰۰۰
۵ چک ۵۰۳,۰۰۰ ۵۱۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶ عدد

خمیر بازی سطلی بزرگ کیا ( آریا )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۹۵۳,۰۰۰ ۲,۰۱۴,۰۰۰
۱ چک ۲,۰۰۶,۰۰۰ ۲,۰۶۹,۰۰۰
۳ چک ۲,۰۵۹,۰۰۰ ۲,۱۲۳,۰۰۰
۵ چک ۲,۱۱۲,۰۰۰ ۲,۱۷۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶ عدد

خمیر بازی آدمکی ۱۴رنگ آریا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۴۷,۰۰۰
۱ چک ۱,۵۴۰,۰۰۰ ۱,۵۸۹,۰۰۰
۳ چک ۱,۵۸۱,۰۰۰ ۱,۶۳۱,۰۰۰
۵ چک ۱,۶۲۲,۰۰۰ ۱,۶۷۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸ عدد

خمیر بازی ۷ رنگ مقوایی آریا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۴۶,۰۰۰ ۲۵۳,۴۰۰
۱ چک ۲۵۲,۷۰۰ ۲۶۰,۳۰۰
۳ چک ۲۵۹,۳۰۰ ۲۶۷,۱۰۰
۵ چک ۲۶۶,۰۰۰ ۲۷۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

خمیر بازی ۱۰ رنگ مقوایی آریا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۳۳,۰۰۰ ۳۴۳,۱۰۰
۱ چک ۳۴۲,۰۰۰ ۳۵۲,۴۰۰
۳ چک ۳۵۱,۰۰۰ ۳۶۱,۷۰۰
۵ چک ۳۶۰,۰۰۰ ۳۷۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

خمیر بازی ۶ رنگ مقوایی آریا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۲۶,۶۰۰ ۲۳۴,۰۰۰
۱ چک ۲۳۲,۷۰۰ ۲۴۰,۳۰۰
۳ چک ۲۳۸,۸۰۰ ۲۴۶,۶۰۰
۵ چک ۲۴۵,۰۰۰ ۲۵۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا