خرید عمده خمیر بازی ، شن بازی ، اسلایم در پخش اسباب بازی برادران

اسلایم سه بعدی هوبی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۱,۵۰۰ ۹۱,۵۰۰
۱ چک ۹۴,۰۰۰ ۹۴,۰۰۰
۳ چک ۹۶,۵۰۰ ۹۶,۵۰۰
۵ چک ۹۹,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰ عدد

اسلایم یخی دو رنگ کوئین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۵,۸۰۰ ۷۵,۸۰۰
۱ چک ۷۷,۹۰۰ ۷۷,۹۰۰
۳ چک ۷۹,۹۰۰ ۷۹,۹۰۰
۵ چک ۸۲,۰۰۰ ۸۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

اسلایم میکس پانی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۱,۲۰۰ ۷۱,۲۰۰
۱ چک ۷۳,۱۰۰ ۷۳,۱۰۰
۳ چک ۷۵,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰
۵ چک ۷۷,۰۰۰ ۷۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

اسلایم کریستالی پانی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۳,۰۰۰ ۷۴,۹۰۰
۱ چک ۷۵,۰۰۰ ۷۶,۹۰۰
۳ چک ۷۷,۰۰۰ ۷۸,۹۰۰
۵ چک ۷۹,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۲۰۸ عدد

اسلایم ابروباد پانی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۳,۰۰۰ ۷۳,۰۰۰
۱ چک ۷۵,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰
۳ چک ۷۷,۰۰۰ ۷۷,۰۰۰
۵ چک ۷۹,۰۰۰ ۷۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

اسلایم فلورسنت پانی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۳,۰۰۰ ۷۳,۰۰۰
۱ چک ۷۵,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰
۳ چک ۷۷,۰۰۰ ۷۷,۰۰۰
۵ چک ۷۹,۰۰۰ ۷۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

اسلایم کوه یخ پانی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۳,۰۰۰ ۷۳,۰۰۰
۱ چک ۷۵,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰
۳ چک ۷۷,۰۰۰ ۷۷,۰۰۰
۵ چک ۷۹,۰۰۰ ۷۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

اسلایم پاستیلی پانی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۳,۰۰۰ ۷۳,۰۰۰
۱ چک ۷۵,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰
۳ چک ۷۷,۰۰۰ ۷۷,۰۰۰
۵ چک ۷۹,۰۰۰ ۷۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

اسلایم کهکشانی پانی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۳,۰۰۰ ۷۳,۰۰۰
۱ چک ۷۵,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰
۳ چک ۷۷,۰۰۰ ۷۷,۰۰۰
۵ چک ۷۹,۰۰۰ ۷۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

اسلایم دونه برفی پانی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۳,۰۰۰ ۷۳,۰۰۰
۱ چک ۷۵,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰
۳ چک ۷۷,۰۰۰ ۷۷,۰۰۰
۵ چک ۷۹,۰۰۰ ۷۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

اسلایم میکس پوپک

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۰,۳۰۰ ۷۰,۳۰۰
۱ چک ۷۲,۲۰۰ ۷۲,۲۰۰
۳ چک ۷۴,۱۰۰ ۷۴,۱۰۰
۵ چک ۷۶,۰۰۰ ۷۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

اسلایم کهکشانی کوئین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۵,۸۰۰ ۷۵,۸۰۰
۱ چک ۷۷,۹۰۰ ۷۷,۹۰۰
۳ چک ۷۹,۹۰۰ ۷۹,۹۰۰
۵ چک ۸۲,۰۰۰ ۸۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا