فروش عمده خمیر بازی ، شن بازی ، اسلایم در پخش اسباب بازی برادران

اسلایم عسل کوئین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۶۲,۸۰۰ ۱۶۲,۸۰۰
۱ ماهه ۱۶۷,۲۰۰ ۱۶۷,۲۰۰
۲ ماهه ۱۷۱,۶۰۰ ۱۷۱,۶۰۰
۳ ماهه ۱۷۶,۰۰۰ ۱۷۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۰ عدد

شن جادویی ۳۰۰ گرم (۲قالب)

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۱۶,۵۰۰ ۱۱۹,۳۰۰
۱ ماهه ۱۱۹,۷۰۰ ۱۲۲,۵۰۰
۲ ماهه ۱۲۲,۸۰۰ ۱۲۵,۷۰۰
۳ ماهه ۱۲۶,۰۰۰ ۱۲۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶ عدد

اسلایم آکواریوم هوبی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۰۳,۶۰۰ ۱۰۳,۶۰۰
۱ ماهه ۱۰۶,۴۰۰ ۱۰۶,۴۰۰
۲ ماهه ۱۰۹,۲۰۰ ۱۰۹,۲۰۰
۳ ماهه ۱۱۲,۰۰۰ ۱۱۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰ عدد

اسلایم استیکری هوبی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۰۴,۵۰۰ ۱۰۴,۵۰۰
۱ ماهه ۱۰۷,۳۰۰ ۱۰۷,۳۰۰
۲ ماهه ۱۱۰,۱۰۰ ۱۱۰,۱۰۰
۳ ماهه ۱۱۳,۰۰۰ ۱۱۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰ عدد

دبل اسلایم ۳۵۰ گرمی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۷۹,۴۰۰ ۱۷۹,۴۰۰
۱ ماهه ۱۸۴,۳۰۰ ۱۸۴,۳۰۰
۲ ماهه ۱۸۹,۱۰۰ ۱۸۹,۱۰۰
۳ ماهه ۱۹۴,۰۰۰ ۱۹۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

باتل اسلایم کوئین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۶۸,۳۰۰ ۱۶۸,۳۰۰
۱ ماهه ۱۷۲,۹۰۰ ۱۷۲,۹۰۰
۲ ماهه ۱۷۷,۴۰۰ ۱۷۷,۴۰۰
۳ ماهه ۱۸۲,۰۰۰ ۱۸۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰ عدد

باتل اسلایم اودی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۵۵,۴۰۰ ۱۵۵,۴۰۰
۱ ماهه ۱۵۹,۶۰۰ ۱۵۹,۶۰۰
۲ ماهه ۱۶۳,۸۰۰ ۱۶۳,۸۰۰
۳ ماهه ۱۶۸,۰۰۰ ۱۶۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

اسلایم مربایی اودی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۳۶,۹۰۰ ۱۳۶,۹۰۰
۱ ماهه ۱۴۰,۶۰۰ ۱۴۰,۶۰۰
۲ ماهه ۱۴۴,۳۰۰ ۱۴۴,۳۰۰
۳ ماهه ۱۴۸,۰۰۰ ۱۴۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

اسلایم خرسی ۳۵۰ گرم کوئین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۴۹,۸۰۰ ۱۴۹,۸۰۰
۱ ماهه ۱۵۳,۹۰۰ ۱۵۳,۹۰۰
۲ ماهه ۱۵۷,۹۰۰ ۱۵۷,۹۰۰
۳ ماهه ۱۶۲,۰۰۰ ۱۶۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۰ عدد

واتر اسلایم اسکلتی هوبی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۴۹,۸۰۰ ۱۴۹,۸۰۰
۱ ماهه ۱۵۳,۹۰۰ ۱۵۳,۹۰۰
۲ ماهه ۱۵۷,۹۰۰ ۱۵۷,۹۰۰
۳ ماهه ۱۶۲,۰۰۰ ۱۶۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰ عدد

ژل اسلایم هفت رنگ ODDY

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۰۸,۲۰۰ ۱۰۸,۲۰۰
۱ ماهه ۱۱۱,۱۰۰ ۱۱۱,۱۰۰
۲ ماهه ۱۱۴,۰۰۰ ۱۱۴,۰۰۰
۳ ماهه ۱۱۷,۰۰۰ ۱۱۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶ عدد

ژل اسلایم گلکسی ODDY

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۰۸,۲۰۰ ۱۰۸,۲۰۰
۱ ماهه ۱۱۱,۱۰۰ ۱۱۱,۱۰۰
۲ ماهه ۱۱۴,۰۰۰ ۱۱۴,۰۰۰
۳ ماهه ۱۱۷,۰۰۰ ۱۱۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا