فروش عمده خمیر بازی ، شن بازی ، اسلایم در پخش اسباب بازی برادران

خمیر بازی سطلی ۱۲ رنگ پارسیکار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۰۵۲,۰۰۰ ۱,۱۰۳,۰۰۰
۱ چک ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۱۵۳,۰۰۰
۳ چک ۱,۱۴۸,۰۰۰ ۱,۲۰۳,۰۰۰
۵ چک ۱,۱۹۶,۰۰۰ ۱,۲۵۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶ عدد

خمیر بازی ۸ رنگ وکیومی با ابزار آریا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۷۹,۴۰۰ ۱,۰۳۶,۰۰۰
۱ چک ۱,۰۲۳,۰۰۰ ۱,۰۸۳,۰۰۰
۳ چک ۱,۰۶۸,۰۰۰ ۱,۱۳۰,۰۰۰
۵ چک ۱,۱۱۳,۰۰۰ ۱,۱۷۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶ عدد

خمیر سطلی بزرگ ۱۰ رنگ به همراه DVD آریا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۷۹,۴۰۰ ۱,۰۳۶,۰۰۰
۱ چک ۱,۰۲۳,۰۰۰ ۱,۰۸۳,۰۰۰
۳ چک ۱,۰۶۸,۰۰۰ ۱,۱۳۰,۰۰۰
۵ چک ۱,۱۱۳,۰۰۰ ۱,۱۷۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶ عدد

خمیر سطلی بزرگ ۱۲ رنگ به همراه DVD آریا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۱۵۲,۰۰۰ ۱,۲۲۱,۰۰۰
۱ چک ۱,۲۰۵,۰۰۰ ۱,۲۷۶,۰۰۰
۳ چک ۱,۲۵۷,۰۰۰ ۱,۳۳۲,۰۰۰
۵ چک ۱,۳۱۰,۰۰۰ ۱,۳۸۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸ عدد

خمیر بازی آدمکی ۱۴رنگ آریا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۵۱۶,۰۰۰ ۱,۶۰۶,۰۰۰
۱ چک ۱,۵۸۵,۰۰۰ ۱,۶۷۹,۰۰۰
۳ چک ۱,۶۵۴,۰۰۰ ۱,۷۵۲,۰۰۰
۵ چک ۱,۷۲۳,۰۰۰ ۱,۸۲۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸ عدد

خمیر سطلی بزرگ لیا آریا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۹۷۴,۰۰۰ ۲,۰۹۰,۰۰۰
۱ چک ۲,۰۶۴,۰۰۰ ۲,۱۸۵,۰۰۰
۳ چک ۲,۱۵۴,۰۰۰ ۲,۲۸۰,۰۰۰
۵ چک ۲,۲۴۴,۰۰۰ ۲,۳۷۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶ عدد

خمیر بازی سطلی بزرگ کیا ( آریا )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۹۷۴,۰۰۰ ۲,۰۹۰,۰۰۰
۱ چک ۲,۰۶۴,۰۰۰ ۲,۱۸۵,۰۰۰
۳ چک ۲,۱۵۴,۰۰۰ ۲,۲۸۰,۰۰۰
۵ چک ۲,۲۴۴,۰۰۰ ۲,۳۷۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا