ارگ ۳۷ کلید ستاره

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵,۰۴۸,۰۰۰ ۵,۲۹۶,۰۰۰
۱ چک ۵,۲۷۸,۰۰۰ ۵,۵۳۷,۰۰۰
۳ چک ۵,۵۰۷,۰۰۰ ۵,۷۷۸,۰۰۰
۵ چک ۵,۷۳۷,۰۰۰ ۶,۰۱۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸ عدد

گیتار ۶۳ سانتی فانتزی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۷۲,۶۰۰ ۸۱۱,۳۰۰
۱ چک ۸۰۷,۷۰۰ ۸۴۸,۲۰۰
۳ چک ۸۴۲,۸۰۰ ۸۸۵,۱۰۰
۵ چک ۸۷۸,۰۰۰ ۹۲۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

سوپر گیتار طرح چوب ارمغان

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۰۵۲,۰۰۰ ۱,۱۰۳,۰۰۰
۱ چک ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۱۵۳,۰۰۰
۳ چک ۱,۱۴۸,۰۰۰ ۱,۲۰۳,۰۰۰
۵ چک ۱,۱۹۶,۰۰۰ ۱,۲۵۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

سوپر گیتار فانتزی ارمغان

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۰۵۲,۰۰۰ ۱,۱۰۳,۰۰۰
۱ چک ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۱۵۳,۰۰۰
۳ چک ۱,۱۴۸,۰۰۰ ۱,۲۰۳,۰۰۰
۵ چک ۱,۱۹۶,۰۰۰ ۱,۲۵۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

ارگ ۳۲ کلید ستاره

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴,۰۲۸,۰۰۰ ۴,۲۲۶,۰۰۰
۱ چک ۴,۲۱۱,۰۰۰ ۴,۴۱۸,۰۰۰
۳ چک ۴,۳۹۴,۰۰۰ ۴,۶۱۰,۰۰۰
۵ چک ۴,۵۷۸,۰۰۰ ۴,۸۰۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸ عدد

گیتار ۴۵ سانتی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۳۱,۵۰۰ ۵۵۷,۹۰۰
۱ چک ۵۵۵,۶۰۰ ۵۸۳,۲۰۰
۳ چک ۵۷۹,۸۰۰ ۶۰۸,۶۰۰
۵ چک ۶۰۴,۰۰۰ ۶۳۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶ عدد

گیتار ۹۰ سانت طرح چوب

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۶۴,۴۰۰ ۱,۰۱۱,۰۰۰
۱ چک ۱,۰۰۸,۰۰۰ ۱,۰۵۷,۰۰۰
۳ چک ۱,۰۵۲,۰۰۰ ۱,۱۰۳,۰۰۰
۵ چک ۱,۰۹۶,۰۰۰ ۱,۱۴۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴ عدد

گیتار ۶۳ سانتی طرح چوب

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۷۲,۶۰۰ ۸۱۱,۳۰۰
۱ چک ۸۰۷,۷۰۰ ۸۴۸,۲۰۰
۳ چک ۸۴۲,۸۰۰ ۸۸۵,۱۰۰
۵ چک ۸۷۸,۰۰۰ ۹۲۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

گیتار بزرگ چوب جدید

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۴۸,۳۰۰ ۸۸۹,۶۰۰
۱ چک ۸۸۶,۸۰۰ ۹۳۰,۱۰۰
۳ چک ۹۲۵,۴۰۰ ۹۷۰,۵۰۰
۵ چک ۹۶۴,۰۰۰ ۱,۰۱۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴ عدد

گیتار ۹۰ سانتی فانتزی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۶۴,۴۰۰ ۱,۰۱۱,۰۰۰
۱ چک ۱,۰۰۸,۰۰۰ ۱,۰۵۷,۰۰۰
۳ چک ۱,۰۵۲,۰۰۰ ۱,۱۰۳,۰۰۰
۵ چک ۱,۰۹۶,۰۰۰ ۱,۱۴۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴ عدد

بلز طنین ساز ۱ اکتاو سالار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۱۷۹,۰۰۰ ۱,۲۳۶,۰۰۰
۱ چک ۱,۲۳۲,۰۰۰ ۱,۲۹۲,۰۰۰
۳ چک ۱,۲۸۶,۰۰۰ ۱,۳۴۸,۰۰۰
۵ چک ۱,۳۴۰,۰۰۰ ۱,۴۰۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰ عدد

بلز BS۱۹ کیس دار سالار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴,۸۲۱,۰۰۰ ۵,۰۵۸,۰۰۰
۱ چک ۵,۰۴۰,۰۰۰ ۵,۲۸۸,۰۰۰
۳ چک ۵,۲۵۹,۰۰۰ ۵,۵۱۸,۰۰۰
۵ چک ۵,۴۷۹,۰۰۰ ۵,۷۴۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا