بلز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۸۸,۵۰۰ ۳۹۸,۶۰۰
۱ ماهه ۳۹۹,۰۰۰ ۴۰۹,۴۰۰
۲ ماهه ۴۰۹,۵۰۰ ۴۲۰,۲۰۰
۳ ماهه ۴۲۰,۰۰۰ ۴۳۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۰ عدد

گیتار ۶۳ سانتی طرح چوب

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۷۲,۳۰۰ ۷۹۲,۷۰۰
۱ ماهه ۷۹۳,۲۰۰ ۸۱۴,۱۰۰
۲ ماهه ۸۱۴,۱۰۰ ۸۳۵,۵۰۰
۳ ماهه ۸۳۵,۰۰۰ ۸۵۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

گیتار ۹۰ سانت طرح چوب

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۶۳,۸۰۰ ۹۸۸,۸۰۰
۱ ماهه ۹۸۹,۹۰۰ ۱,۰۱۵,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۰۱۵,۰۰۰ ۱,۰۴۲,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۰۴۲,۰۰۰ ۱,۰۶۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴ عدد

بلز BS۱۶ کیس دار سالار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴,۴۳۲,۰۰۰ ۴,۵۴۷,۰۰۰
۱ ماهه ۴,۵۵۲,۰۰۰ ۴,۶۷۰,۰۰۰
۲ ماهه ۴,۶۷۲,۰۰۰ ۴,۷۹۳,۰۰۰
۳ ماهه ۴,۷۹۲,۰۰۰ ۴,۹۱۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰ عدد

بلز BS۱۹ کیس دار سالار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴,۸۱۹,۰۰۰ ۴,۹۴۳,۰۰۰
۱ ماهه ۴,۹۴۹,۰۰۰ ۵,۰۷۶,۰۰۰
۲ ماهه ۵,۰۷۹,۰۰۰ ۵,۲۱۰,۰۰۰
۳ ماهه ۵,۲۱۰,۰۰۰ ۵,۳۴۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰ عدد

گیتار ۶۳ سانتی فانتزی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۷۲,۳۰۰ ۷۹۲,۷۰۰
۱ ماهه ۷۹۳,۲۰۰ ۸۱۴,۱۰۰
۲ ماهه ۸۱۴,۱۰۰ ۸۳۵,۵۰۰
۳ ماهه ۸۳۵,۰۰۰ ۸۵۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

گیتار بزرگ چوب جدید

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۴۷,۳۰۰ ۸۶۹,۵۰۰
۱ ماهه ۸۷۰,۲۰۰ ۸۹۳,۰۰۰
۲ ماهه ۸۹۳,۱۰۰ ۹۱۶,۵۰۰
۳ ماهه ۹۱۶,۰۰۰ ۹۴۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴ عدد

فلوت تمام فلزی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۶۰,۶۰۰ ۴۷۲,۶۰۰
۱ ماهه ۴۷۳,۱۰۰ ۴۸۵,۴۰۰
۲ ماهه ۴۸۵,۵۰۰ ۴۹۸,۲۰۰
۳ ماهه ۴۹۸,۰۰۰ ۵۱۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۰ عدد

بلز ۸ نوت راشا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۱۹,۷۰۰ ۶۳۶,۴۰۰
۱ ماهه ۶۳۶,۵۰۰ ۶۵۳,۶۰۰
۲ ماهه ۶۵۳,۲۰۰ ۶۷۰,۸۰۰
۳ ماهه ۶۷۰,۰۰۰ ۶۸۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶ عدد

گیتار ۶ سیم ۴۵ سانتی متری

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۱۳,۴۰۰ ۴۲۳,۶۰۰
۱ ماهه ۴۲۴,۶۰۰ ۴۳۵,۱۰۰
۲ ماهه ۴۳۵,۸۰۰ ۴۴۶,۵۰۰
۳ ماهه ۴۴۷,۰۰۰ ۴۵۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۰ عدد

گیتار ۶ سیم ۵۵ سانتی متری

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۴۷,۶۰۰ ۵۶۱,۴۰۰
۱ ماهه ۵۶۲,۴۰۰ ۵۷۶,۶۰۰
۲ ماهه ۵۷۷,۲۰۰ ۵۹۱,۸۰۰
۳ ماهه ۵۹۲,۰۰۰ ۶۰۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

سوپر گیتار فانتزی ارمغان

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۰۵۱,۰۰۰ ۱,۰۷۸,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۰۸۰,۰۰۰ ۱,۱۰۷,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۱۰۸,۰۰۰ ۱,۱۳۶,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۱۳۷,۰۰۰ ۱,۱۶۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا