بلز طرح قو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۰۸,۳۰۰ ۴۲۷,۶۰۰
۱ چک ۴۲۶,۸۰۰ ۴۴۷,۱۰۰
۳ چک ۴۴۵,۴۰۰ ۴۶۶,۵۰۰
۵ چک ۴۶۴,۰۰۰ ۴۸۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

بلز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۷۵,۷۰۰ ۳۹۴,۲۰۰
۱ چک ۳۹۲,۸۰۰ ۴۱۲,۱۰۰
۳ چک ۴۰۹,۹۰۰ ۴۳۰,۰۰۰
۵ چک ۴۲۷,۰۰۰ ۴۴۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰ عدد

گیتار ۶ سیم ۴۵ سانتی متری

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۱۳,۶۰۰ ۴۳۳,۸۰۰
۱ چک ۴۳۲,۴۰۰ ۴۵۳,۵۰۰
۳ چک ۴۵۱,۲۰۰ ۴۷۳,۲۰۰
۵ چک ۴۷۰,۰۰۰ ۴۹۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۰ عدد

بلز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۱۲,۹۰۰ ۲۲۸,۸۰۰
۱ چک ۲۲۲,۶۰۰ ۲۳۹,۲۰۰
۳ چک ۲۳۲,۳۰۰ ۲۴۹,۶۰۰
۵ چک ۲۴۲,۰۰۰ ۲۶۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۰ عدد

گیتار متوسط طرح متنوع

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۲۷,۳۰۰ ۳۴۱,۴۰۰
۱ چک ۳۴۲,۲۰۰ ۳۵۶,۹۰۰
۳ چک ۳۵۷,۱۰۰ ۳۷۲,۴۰۰
۵ چک ۳۷۲,۰۰۰ ۳۸۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸ عدد

گیتار ۹۰ طرح چوب مجیک

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۲۳,۸۰۰ ۳۳۷,۹۰۰
۱ چک ۳۳۸,۵۰۰ ۳۵۳,۲۰۰
۳ چک ۳۵۳,۲۰۰ ۳۶۸,۶۰۰
۵ چک ۳۶۸,۰۰۰ ۳۸۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا