عروسک انگشتی خانواده

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۵۷,۸۰۰ ۲۷۰,۱۰۰
۱ چک ۲۶۹,۵۰۰ ۲۸۲,۴۰۰
۳ چک ۲۸۱,۲۰۰ ۲۹۴,۷۰۰
۵ چک ۲۹۳,۰۰۰ ۳۰۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۹۰ عدد

کریر و عروسک سلفونی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۸۲,۱۰۰ ۱۹۱,۸۰۰
۱ چک ۱۹۰,۴۰۰ ۲۰۰,۵۰۰
۳ چک ۱۹۸,۷۰۰ ۲۰۹,۲۰۰
۵ چک ۲۰۷,۰۰۰ ۲۱۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۰ عدد

دختر تاب سوار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۹۱,۶۰۰ ۴۱۰,۰۰۰
۱ چک ۴۰۹,۴۰۰ ۴۲۸,۷۰۰
۳ چک ۴۲۷,۲۰۰ ۴۴۷,۳۰۰
۵ چک ۴۴۵,۰۰۰ ۴۶۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۰ عدد

عروسک نوری رقصنده

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۲۴,۷۰۰ ۳۳۷,۰۰۰
۱ چک ۳۳۹,۴۰۰ ۳۵۲,۳۰۰
۳ چک ۳۵۴,۲۰۰ ۳۶۷,۶۰۰
۵ چک ۳۶۹,۰۰۰ ۳۸۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴۰ عدد

عروسک خرس خپل سپیده ( سایز ۱ )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۲۱,۵۰۰ ۴۳۹,۱۰۰
۱ چک ۴۴۰,۶۰۰ ۴۵۹,۰۰۰
۳ چک ۴۵۹,۸۰۰ ۴۷۹,۰۰۰
۵ چک ۴۷۹,۰۰۰ ۴۹۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸۰ عدد

عروسک دختر رومی سپیده ( سایز ۱ )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۱۵,۳۰۰ ۴۳۲,۹۰۰
۱ چک ۴۳۴,۲۰۰ ۴۵۲,۶۰۰
۳ چک ۴۵۳,۱۰۰ ۴۷۲,۳۰۰
۵ چک ۴۷۲,۰۰۰ ۴۹۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸۰ عدد

باربی ۲۰۰۱ مهسا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۲۵,۱۰۰ ۷۶۰,۳۰۰
۱ چک ۷۵۸,۰۰۰ ۷۹۴,۸۰۰
۳ چک ۷۹۱,۰۰۰ ۸۲۹,۴۰۰
۵ چک ۸۲۴,۰۰۰ ۸۶۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

خرس نافدار سایز ۱ سپیده

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۷۰,۴۰۰ ۳۸۶,۳۰۰
۱ چک ۳۸۷,۳۰۰ ۴۰۳,۸۰۰
۳ چک ۴۰۴,۱۰۰ ۴۲۱,۴۰۰
۵ چک ۴۲۱,۰۰۰ ۴۳۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸۰ عدد

عروسک سوفیا جعبه ای آهو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۲۷,۹۰۰ ۲۳۹,۳۰۰
۱ چک ۲۳۸,۲۰۰ ۲۵۰,۲۰۰
۳ چک ۲۴۸,۶۰۰ ۲۶۱,۱۰۰
۵ چک ۲۵۹,۰۰۰ ۲۷۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸۰ عدد

عروسک خرگوش باهوش سایز ۱ سپیده

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۴۹,۶۰۰ ۴۶۸,۱۰۰
۱ چک ۴۷۰,۱۰۰ ۴۸۹,۴۰۰
۳ چک ۴۹۰,۵۰۰ ۵۱۰,۷۰۰
۵ چک ۵۱۱,۰۰۰ ۵۳۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰۰ عدد

اسب تک شاخ سپیده

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۱۷,۷۰۰ ۶۴۴,۱۰۰
۱ چک ۶۴۵,۸۰۰ ۶۷۳,۴۰۰
۳ چک ۶۷۳,۹۰۰ ۷۰۲,۷۰۰
۵ چک ۷۰۲,۰۰۰ ۷۳۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۰ عدد

باربی با ناخن ( وکیومی )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۷۱,۶۰۰ ۱۸۰,۴۰۰
۱ چک ۱۷۹,۴۰۰ ۱۸۸,۶۰۰
۳ چک ۱۸۷,۲۰۰ ۱۹۶,۸۰۰
۵ چک ۱۹۵,۰۰۰ ۲۰۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۷۰ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا