عروسک انگشتی خانواده

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۵۷,۱۰۰ ۲۶۴,۵۰۰
۱ ماهه ۲۶۴,۱۰۰ ۲۷۱,۷۰۰
۲ ماهه ۲۷۱,۰۰۰ ۲۷۸,۸۰۰
۳ ماهه ۲۷۸,۰۰۰ ۲۸۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۹۰ عدد

جوجه کوکی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۹۳,۳۰۰ ۱۹۷,۹۰۰
۱ ماهه ۱۹۸,۵۰۰ ۲۰۳,۳۰۰
۲ ماهه ۲۰۳,۷۰۰ ۲۰۸,۶۰۰
۳ ماهه ۲۰۹,۰۰۰ ۲۱۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲۰ عدد

کریر و عروسک سلفونی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۸۲,۲۰۰ ۱۸۶,۸۰۰
۱ ماهه ۱۸۷,۱۰۰ ۱۹۱,۹۰۰
۲ ماهه ۱۹۲,۰۰۰ ۱۹۶,۹۰۰
۳ ماهه ۱۹۷,۰۰۰ ۲۰۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۰ عدد

عروسک باربی با میز آرایش

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۷۹,۳۰۰ ۲۸۵,۸۰۰
۱ ماهه ۲۸۶,۹۰۰ ۲۹۳,۵۰۰
۲ ماهه ۲۹۴,۴۰۰ ۳۰۱,۲۰۰
۳ ماهه ۳۰۲,۰۰۰ ۳۰۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲۰ عدد

گهواره با عروسک

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۷۲,۷۰۰ ۳۸۲,۹۰۰
۱ ماهه ۳۸۲,۸۰۰ ۳۹۳,۳۰۰
۲ ماهه ۳۹۲,۹۰۰ ۴۰۳,۶۰۰
۳ ماهه ۴۰۳,۰۰۰ ۴۱۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۰ عدد

عروسک مای مای موزیکال سایز بزرگ APT تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۹۲۶,۰۰۰ ۱,۹۷۶,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۹۷۸,۰۰۰ ۲,۰۳۰,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۰۳۰,۰۰۰ ۲,۰۸۳,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۰۸۳,۰۰۰ ۲,۱۳۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶ عدد

عروسک خرس خپل سپیده ( سایز ۱ )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۱۶,۲۰۰ ۴۲۶,۴۰۰
۱ ماهه ۴۲۷,۵۰۰ ۴۳۷,۹۰۰
۲ ماهه ۴۳۸,۷۰۰ ۴۴۹,۴۰۰
۳ ماهه ۴۵۰,۰۰۰ ۴۶۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸۰ عدد

عروسک اختاپوس مودی (مخملی)

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۴۴,۱۰۰ ۳۵۲,۴۰۰
۱ ماهه ۳۵۳,۴۰۰ ۳۶۱,۹۰۰
۲ ماهه ۳۶۲,۷۰۰ ۳۷۱,۴۰۰
۳ ماهه ۳۷۲,۰۰۰ ۳۸۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸۰ عدد

عروسک پسر بچه ( سپیده )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۸۸,۳۰۰ ۶۰۳,۱۰۰
۱ ماهه ۶۰۴,۲۰۰ ۶۱۹,۴۰۰
۲ ماهه ۶۲۰,۱۰۰ ۶۳۵,۷۰۰
۳ ماهه ۶۳۶,۰۰۰ ۶۵۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۰ عدد

دختر کفشدوزکی با میز آرایش

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۰۶,۱۰۰ ۳۱۳,۵۰۰
۱ ماهه ۳۱۴,۴۰۰ ۳۲۲,۰۰۰
۲ ماهه ۳۲۲,۷۰۰ ۳۳۰,۵۰۰
۳ ماهه ۳۳۱,۰۰۰ ۳۳۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲۰ عدد

عروسک سلفونی با شیشه شیر APT تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۰۴۹,۰۰۰ ۱,۰۷۶,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۰۷۸,۰۰۰ ۱,۱۰۵,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۱۰۶,۰۰۰ ۱,۱۳۴,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۱۳۵,۰۰۰ ۱,۱۶۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۰ عدد

دختر تاب سوار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۷۵,۵۰۰ ۳۸۵,۷۰۰
۱ ماهه ۳۸۵,۷۰۰ ۳۹۶,۱۰۰
۲ ماهه ۳۹۵,۸۰۰ ۴۰۶,۵۰۰
۳ ماهه ۴۰۶,۰۰۰ ۴۱۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۰ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا