کریر و عروسک آتا تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۳۶,۵۰۰ ۵۵۰,۳۰۰
۱ ماهه ۵۵۱,۰۰۰ ۵۶۵,۲۰۰
۲ ماهه ۵۶۵,۵۰۰ ۵۸۰,۱۰۰
۳ ماهه ۵۸۰,۰۰۰ ۵۹۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۲ عدد

گهواره با عروسک

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۷۲,۷۰۰ ۳۸۲,۹۰۰
۱ ماهه ۳۸۲,۸۰۰ ۳۹۳,۳۰۰
۲ ماهه ۳۹۲,۹۰۰ ۴۰۳,۶۰۰
۳ ماهه ۴۰۳,۰۰۰ ۴۱۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۰ عدد

عروسک باربی با میز آرایش

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۷۹,۳۰۰ ۲۸۵,۸۰۰
۱ ماهه ۲۸۶,۹۰۰ ۲۹۳,۵۰۰
۲ ماهه ۲۹۴,۴۰۰ ۳۰۱,۲۰۰
۳ ماهه ۳۰۲,۰۰۰ ۳۰۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲۰ عدد

تاب و سرسره بی بی کوک

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۰۱۳,۰۰۰ ۱,۰۴۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۰۴۱,۰۰۰ ۱,۰۶۸,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۰۶۸,۰۰۰ ۱,۰۹۶,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۰۹۶,۰۰۰ ۱,۱۲۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰ عدد

کریر و عروسک سلفونی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۸۲,۲۰۰ ۱۸۶,۸۰۰
۱ ماهه ۱۸۷,۱۰۰ ۱۹۱,۹۰۰
۲ ماهه ۱۹۲,۰۰۰ ۱۹۶,۹۰۰
۳ ماهه ۱۹۷,۰۰۰ ۲۰۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۰ عدد

دختر تاب سوار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۷۵,۵۰۰ ۳۸۵,۷۰۰
۱ ماهه ۳۸۵,۷۰۰ ۳۹۶,۱۰۰
۲ ماهه ۳۹۵,۸۰۰ ۴۰۶,۵۰۰
۳ ماهه ۴۰۶,۰۰۰ ۴۱۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۰ عدد

عروسک سوفیا جعبه ای آهو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۲۸,۴۰۰ ۲۳۴,۰۰۰
۱ ماهه ۲۳۴,۶۰۰ ۲۴۰,۳۰۰
۲ ماهه ۲۴۰,۸۰۰ ۲۴۶,۶۰۰
۳ ماهه ۲۴۷,۰۰۰ ۲۵۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸۰ عدد

کالسکه با عروسک سلفونی آتا تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۴۴,۴۰۰ ۹۶۸,۴۰۰
۱ ماهه ۹۶۹,۹۰۰ ۹۹۴,۶۰۰
۲ ماهه ۹۹۵,۴۰۰ ۱,۰۲۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۰۲۱,۰۰۰ ۱,۰۴۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

عروسک بی بی موزیکال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۶۶۳,۰۰۰ ۱,۷۰۶,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۷۰۸,۰۰۰ ۱,۷۵۲,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۷۵۳,۰۰۰ ۱,۷۹۸,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۷۹۸,۰۰۰ ۱,۸۴۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶ عدد

دختر کفشدوزکی با میز آرایش

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۰۶,۱۰۰ ۳۱۳,۵۰۰
۱ ماهه ۳۱۴,۴۰۰ ۳۲۲,۰۰۰
۲ ماهه ۳۲۲,۷۰۰ ۳۳۰,۵۰۰
۳ ماهه ۳۳۱,۰۰۰ ۳۳۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲۰ عدد

عروسک خرگوش جیلی کت بزرگ (سپیده)

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۹۹,۳۰۰ ۷۱۶,۸۰۰
۱ ماهه ۷۱۸,۲۰۰ ۷۳۶,۲۰۰
۲ ماهه ۷۳۷,۱۰۰ ۷۵۵,۶۰۰
۳ ماهه ۷۵۶,۰۰۰ ۷۷۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

عروسک اختاپوس مودی (مخملی)

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۴۴,۱۰۰ ۳۵۲,۴۰۰
۱ ماهه ۳۵۳,۴۰۰ ۳۶۱,۹۰۰
۲ ماهه ۳۶۲,۷۰۰ ۳۷۱,۴۰۰
۳ ماهه ۳۷۲,۰۰۰ ۳۸۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸۰ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا