قمقمه عینکی جدید

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۴۰,۸۰۰ ۱۴۶,۰۰۰
۱ چک ۱۴۷,۲۰۰ ۱۵۲,۷۰۰
۳ چک ۱۵۳,۶۰۰ ۱۵۹,۳۰۰
۵ چک ۱۶۰,۰۰۰ ۱۶۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰۰ عدد

لیوان کلاه دار دسته دار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۱۳,۵۰۰ ۱۱۸,۸۰۰
۱ چک ۱۱۸,۶۰۰ ۱۲۴,۲۰۰
۳ چک ۱۲۳,۸۰۰ ۱۲۹,۶۰۰
۵ چک ۱۲۹,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸۰ عدد

ظرف غذا نی نی مهگل

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۱۸,۲۰۰ ۲۲۶,۱۰۰
۱ چک ۲۲۸,۱۰۰ ۲۳۶,۴۰۰
۳ چک ۲۳۸,۰۰۰ ۲۴۶,۷۰۰
۵ چک ۲۴۸,۰۰۰ ۲۵۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶ عدد

قمقمه عینکی مهرسا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۶۴,۵۰۰ ۱۷۲,۴۰۰
۱ چک ۱۷۲,۰۰۰ ۱۸۰,۳۰۰
۳ چک ۱۷۹,۵۰۰ ۱۸۸,۱۰۰
۵ چک ۱۸۷,۰۰۰ ۱۹۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰ عدد

قمقمه ساعت مهرسا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۰۵,۰۰۰ ۲۱۵,۶۰۰
۱ چک ۲۱۴,۳۰۰ ۲۲۵,۴۰۰
۳ چک ۲۲۳,۶۰۰ ۲۳۵,۲۰۰
۵ چک ۲۳۳,۰۰۰ ۲۴۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰ عدد

لیوان فانتزی نی دار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۱۰,۰۰۰ ۱۱۵,۲۰۰
۱ چک ۱۱۵,۰۰۰ ۱۲۰,۵۰۰
۳ چک ۱۲۰,۰۰۰ ۱۲۵,۷۰۰
۵ چک ۱۲۵,۰۰۰ ۱۳۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲۰ عدد

لیوان نی دار مینیون

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۶۸,۹۰۰ ۱۷۶,۸۰۰
۱ چک ۱۷۶,۶۰۰ ۱۸۴,۹۰۰
۳ چک ۱۸۴,۳۰۰ ۱۹۲,۹۰۰
۵ چک ۱۹۲,۰۰۰ ۲۰۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۲ عدد

قمقمه طرح فلز کوچک خانه رویایی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۴۷,۸۰۰ ۱۵۴,۸۰۰
۱ چک ۱۵۴,۵۰۰ ۱۶۱,۹۰۰
۳ چک ۱۶۱,۲۰۰ ۱۶۸,۹۰۰
۵ چک ۱۶۸,۰۰۰ ۱۷۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲۰ عدد

قمقمه کتابی نشکن

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۲۳,۲۰۰ ۱۲۸,۴۰۰
۱ چک ۱۲۸,۸۰۰ ۱۳۴,۳۰۰
۳ چک ۱۳۴,۴۰۰ ۱۴۰,۱۰۰
۵ چک ۱۴۰,۰۰۰ ۱۴۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۲ عدد

قمقمه طرح شیشه ای

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۲۴,۹۰۰ ۱۳۲,۰۰۰
۱ چک ۱۳۰,۶۰۰ ۱۳۸,۰۰۰
۳ چک ۱۳۶,۳۰۰ ۱۴۴,۰۰۰
۵ چک ۱۴۲,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۲ عدد

قمقمه عینکی نی دار نشکن

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۳۲,۸۰۰ ۱۳۹,۹۰۰
۱ چک ۱۳۸,۹۰۰ ۱۴۶,۲۰۰
۳ چک ۱۴۴,۹۰۰ ۱۵۲,۶۰۰
۵ چک ۱۵۱,۰۰۰ ۱۵۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۲ عدد

قمقمه طرح فلز بزرگ

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۶۱,۰۰۰ ۱۶۸,۹۰۰
۱ چک ۱۶۸,۳۰۰ ۱۷۶,۶۰۰
۳ چک ۱۷۵,۶۰۰ ۱۸۴,۳۰۰
۵ چک ۱۸۳,۰۰۰ ۱۹۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲۰ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا