ظرف غذا ۲ طبقه آرنوش

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۱۹,۴۰۰ ۳۳۵,۲۰۰
۱ چک ۳۳۳,۹۰۰ ۳۵۰,۵۰۰
۳ چک ۳۴۸,۴۰۰ ۳۶۵,۷۰۰
۵ چک ۳۶۳,۰۰۰ ۳۸۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

قمقمه کتابی پوما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۷۵,۱۰۰ ۱۸۲,۱۰۰
۱ چک ۱۸۳,۰۰۰ ۱۹۰,۴۰۰
۳ چک ۱۹۱,۰۰۰ ۱۹۸,۷۰۰
۵ چک ۱۹۹,۰۰۰ ۲۰۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۰ عدد

قاشق و چنگال کودک حامد پلاست

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۲,۷۰۰ ۸۶,۲۰۰
۱ چک ۸۶,۴۰۰ ۹۰,۱۰۰
۳ چک ۹۰,۲۰۰ ۹۴,۰۰۰
۵ چک ۹۴,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۲ عدد

قمقمه ورزشی جاینت ( GIANT )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۸۸,۴۰۰ ۵۰۹,۵۰۰
۱ چک ۵۱۰,۶۰۰ ۵۳۲,۶۰۰
۳ چک ۵۳۲,۸۰۰ ۵۵۵,۸۰۰
۵ چک ۵۵۵,۰۰۰ ۵۷۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰ عدد

قمقمه شیکر مات

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۰۲,۴۰۰ ۲۱۲,۰۰۰
۱ چک ۲۱۱,۶۰۰ ۲۲۱,۷۰۰
۳ چک ۲۲۰,۸۰۰ ۲۳۱,۳۰۰
۵ چک ۲۳۰,۰۰۰ ۲۴۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۹۰ عدد

ظرف غذای لیلیان هوگر گیمز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۱۴۶,۰۰۰ ۱,۱۹۴,۰۰۰
۱ چک ۱,۱۹۸,۰۰۰ ۱,۲۴۸,۰۰۰
۳ چک ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۳۰۲,۰۰۰
۵ چک ۱,۳۰۳,۰۰۰ ۱,۳۵۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

ظرف غذا ۲ طبقه ایمر ( IMMER )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۰۳,۴۰۰ ۸۴۲,۱۰۰
۱ چک ۸۳۹,۹۰۰ ۸۸۰,۴۰۰
۳ چک ۸۷۶,۴۰۰ ۹۱۸,۷۰۰
۵ چک ۹۱۳,۰۰۰ ۹۵۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

قمقمه ۵۰۰۶ پارسیکار ( PARSIKAR )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۴۹,۷۰۰ ۷۸۵,۸۰۰
۱ چک ۷۸۳,۸۰۰ ۸۲۱,۵۰۰
۳ چک ۸۱۷,۹۰۰ ۸۵۷,۲۰۰
۵ چک ۸۵۲,۰۰۰ ۸۹۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

قمقمه عینکی جدید

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۴۰,۸۰۰ ۱۴۶,۰۰۰
۱ چک ۱۴۷,۲۰۰ ۱۵۲,۷۰۰
۳ چک ۱۵۳,۶۰۰ ۱۵۹,۳۰۰
۵ چک ۱۶۰,۰۰۰ ۱۶۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰۰ عدد

ظرف غذا ملامین ۳ قسمتی کودک حامد پلاست

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۵۲,۸۰۰ ۳۶۹,۶۰۰
۱ چک ۳۶۸,۹۰۰ ۳۸۶,۴۰۰
۳ چک ۳۸۴,۹۰۰ ۴۰۳,۲۰۰
۵ چک ۴۰۱,۰۰۰ ۴۲۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰ عدد

ظرف غذا ۲ طبقه ۲ قفل حامد پلاست ۳۰۱

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۷۴,۵۰۰ ۲۸۷,۷۰۰
۱ چک ۲۸۷,۰۰۰ ۳۰۰,۸۰۰
۳ چک ۲۹۹,۵۰۰ ۳۱۳,۹۰۰
۵ چک ۳۱۲,۰۰۰ ۳۲۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰ عدد

قمقمه حامی ۱۰۰۰ سی سی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۶۲,۸۰۰ ۱۷۱,۶۰۰
۱ چک ۱۷۰,۲۰۰ ۱۷۹,۴۰۰
۳ چک ۱۷۷,۶۰۰ ۱۸۷,۲۰۰
۵ چک ۱۸۵,۰۰۰ ۱۹۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا