قمقمه کتابی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۰۰,۶۰۰ ۳۰۸,۹۰۰
۱ ماهه ۳۰۸,۷۰۰ ۳۱۷,۳۰۰
۲ ماهه ۳۱۶,۸۰۰ ۳۲۵,۶۰۰
۳ ماهه ۳۲۵,۰۰۰ ۳۳۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸۰ عدد

قمقمه شیکر انگشتی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۰۲,۵۰۰ ۲۰۷,۲۰۰
۱ ماهه ۲۰۸,۰۰۰ ۲۱۲,۸۰۰
۲ ماهه ۲۱۳,۵۰۰ ۲۱۸,۴۰۰
۳ ماهه ۲۱۹,۰۰۰ ۲۲۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸۰ عدد

قمقمه فلاسکی لیوان دار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۴۳,۳۰۰ ۱۴۷,۰۰۰
۱ ماهه ۱۴۷,۲۰۰ ۱۵۱,۰۰۰
۲ ماهه ۱۵۱,۱۰۰ ۱۵۵,۰۰۰
۳ ماهه ۱۵۵,۰۰۰ ۱۵۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۲ عدد

ظرف غذا نی نی مهگل

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۱۶,۴۰۰ ۲۲۱,۰۰۰
۱ ماهه ۲۲۲,۳۰۰ ۲۲۷,۰۰۰
۲ ماهه ۲۲۸,۱۰۰ ۲۳۳,۰۰۰
۳ ماهه ۲۳۴,۰۰۰ ۲۳۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶ عدد

لیوان مخروطی نی دار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۱۳,۷۰۰ ۱۱۶,۵۰۰
۱ ماهه ۱۱۶,۸۰۰ ۱۱۹,۷۰۰
۲ ماهه ۱۱۹,۹۰۰ ۱۲۲,۸۰۰
۳ ماهه ۱۲۳,۰۰۰ ۱۲۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸۰ عدد

لیوان نی دار مینیون

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۶۸,۳۰۰ ۱۷۲,۹۰۰
۱ ماهه ۱۷۲,۹۰۰ ۱۷۷,۶۰۰
۲ ماهه ۱۷۷,۴۰۰ ۱۸۲,۳۰۰
۳ ماهه ۱۸۲,۰۰۰ ۱۸۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۲ عدد

ظرف غذا ۲ طبقه قاشق دار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۴۶,۸۰۰ ۳۵۵,۲۰۰
۱ ماهه ۳۵۶,۲۰۰ ۳۶۴,۸۰۰
۲ ماهه ۳۶۵,۶۰۰ ۳۷۴,۴۰۰
۳ ماهه ۳۷۵,۰۰۰ ۳۸۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

قمقمه ورزشی نی دار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۳۶,۹۰۰ ۱۳۹,۶۰۰
۱ ماهه ۱۴۰,۶۰۰ ۱۴۳,۴۰۰
۲ ماهه ۱۴۴,۳۰۰ ۱۴۷,۲۰۰
۳ ماهه ۱۴۸,۰۰۰ ۱۵۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰ عدد

قمقمه کتابی شفاف

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۱۵,۶۰۰ ۱۱۸,۴۰۰
۱ ماهه ۱۱۸,۷۰۰ ۱۲۱,۶۰۰
۲ ماهه ۱۲۱,۸۰۰ ۱۲۴,۸۰۰
۳ ماهه ۱۲۵,۰۰۰ ۱۲۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸۰ عدد

قمقمه کیتی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۱۰,۰۰۰ ۱۱۲,۸۰۰
۱ ماهه ۱۱۳,۰۰۰ ۱۱۵,۹۰۰
۲ ماهه ۱۱۶,۰۰۰ ۱۱۸,۹۰۰
۳ ماهه ۱۱۹,۰۰۰ ۱۲۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸۰ عدد

قمقمه طرح فلز بزرگ

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۶۰,۹۰۰ ۱۶۵,۵۰۰
۱ ماهه ۱۶۵,۳۰۰ ۱۷۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱۶۹,۶۰۰ ۱۷۴,۵۰۰
۳ ماهه ۱۷۴,۰۰۰ ۱۷۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲۰ عدد

قمقمه پلی کربنات ۶۰۰ میل

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۸۸,۴۰۰ ۵۰۰,۴۰۰
۱ ماهه ۵۰۱,۶۰۰ ۵۱۳,۹۰۰
۲ ماهه ۵۱۴,۸۰۰ ۵۲۷,۴۰۰
۳ ماهه ۵۲۸,۰۰۰ ۵۴۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۲ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا