قمقمه کتابی پوما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۷۳,۹۰۰ ۱۷۷,۶۰۰
۱ چک ۱۷۸,۶۰۰ ۱۸۲,۴۰۰
۳ چک ۱۸۳,۳۰۰ ۱۸۷,۲۰۰
۵ چک ۱۸۸,۰۰۰ ۱۹۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۰ عدد

قمقمه عینکی جدید

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۳۸,۷۰۰ ۱۴۲,۴۰۰
۱ چک ۱۴۲,۵۰۰ ۱۴۶,۳۰۰
۳ چک ۱۴۶,۲۰۰ ۱۵۰,۱۰۰
۵ چک ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰۰ عدد

قمقمه حامی ۱۰۰۰ سی سی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۶۲,۸۰۰ ۱۶۷,۴۰۰
۱ چک ۱۶۷,۲۰۰ ۱۷۱,۹۰۰
۳ چک ۱۷۱,۶۰۰ ۱۷۶,۴۰۰
۵ چک ۱۷۶,۰۰۰ ۱۸۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

قمقمه حامی ۷۵۰ سی سی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۴۹,۸۰۰ ۱۵۴,۴۰۰
۱ چک ۱۵۳,۹۰۰ ۱۵۸,۶۰۰
۳ چک ۱۵۷,۹۰۰ ۱۶۲,۸۰۰
۵ چک ۱۶۲,۰۰۰ ۱۶۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

قمقمه شفاف طرح کشتی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۷۲,۰۰۰ ۱۷۵,۷۰۰
۱ چک ۱۷۶,۷۰۰ ۱۸۰,۵۰۰
۳ چک ۱۸۱,۳۰۰ ۱۸۵,۲۰۰
۵ چک ۱۸۶,۰۰۰ ۱۹۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۲ عدد

قمقمه کتابی نشکن

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۲۲,۱۰۰ ۱۲۴,۸۰۰
۱ چک ۱۲۵,۴۰۰ ۱۲۸,۲۰۰
۳ چک ۱۲۸,۷۰۰ ۱۳۱,۶۰۰
۵ چک ۱۳۲,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۲ عدد

قمقمه سفینه مهرسا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۶۳,۷۰۰ ۱۶۸,۳۰۰
۱ چک ۱۶۸,۱۰۰ ۱۷۲,۹۰۰
۳ چک ۱۷۲,۵۰۰ ۱۷۷,۴۰۰
۵ چک ۱۷۷,۰۰۰ ۱۸۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰ عدد

لیوان کلاه دار دسته دار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۱۳,۷۰۰ ۱۱۶,۵۰۰
۱ چک ۱۱۶,۸۰۰ ۱۱۹,۷۰۰
۳ چک ۱۱۹,۹۰۰ ۱۲۲,۸۰۰
۵ چک ۱۲۳,۰۰۰ ۱۲۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸۰ عدد

جامدادی پلاستیکی ۲ تایی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۵۲,۶۰۰ ۱۵۷,۲۰۰
۱ چک ۱۵۶,۷۰۰ ۱۶۱,۵۰۰
۳ چک ۱۶۰,۸۰۰ ۱۶۵,۷۰۰
۵ چک ۱۶۵,۰۰۰ ۱۷۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰ عدد

کاسه ملامین دسته دار کودک حامد پلاست

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۵۶,۳۰۰ ۱۶۰,۹۰۰
۱ چک ۱۶۰,۵۰۰ ۱۶۵,۳۰۰
۳ چک ۱۶۴,۷۰۰ ۱۶۹,۶۰۰
۵ چک ۱۶۹,۰۰۰ ۱۷۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰ عدد

کاسه خرسی ملامین حامد پلاست

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۵۶,۳۰۰ ۱۶۰,۹۰۰
۱ چک ۱۶۰,۵۰۰ ۱۶۵,۳۰۰
۳ چک ۱۶۴,۷۰۰ ۱۶۹,۶۰۰
۵ چک ۱۶۹,۰۰۰ ۱۷۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰ عدد

لیوان مخروطی درب دار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۱۳,۷۰۰ ۱۱۶,۵۰۰
۱ چک ۱۱۶,۸۰۰ ۱۱۹,۷۰۰
۳ چک ۱۱۹,۹۰۰ ۱۲۲,۸۰۰
۵ چک ۱۲۳,۰۰۰ ۱۲۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴۰ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا