فروش عمده خیابانی (سه چرخه، اسکوتر، ماشین، موتور) در پخش اسباب بازی برادران

اسکوتر T۲ بتا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷,۵۱۵,۰۰۰ ۷,۸۸۴,۰۰۰
۱ چک ۷,۸۵۶,۰۰۰ ۸,۲۴۳,۰۰۰
۳ چک ۸,۱۹۸,۰۰۰ ۸,۶۰۱,۰۰۰
۵ چک ۸,۵۴۰,۰۰۰ ۸,۹۶۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱ عدد

مجیک کار PVC بی بی لند

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶,۹۶۵,۰۰۰ ۶,۹۶۵,۰۰۰
۱ چک ۷,۲۸۱,۰۰۰ ۷,۲۸۱,۰۰۰
۳ چک ۷,۵۹۸,۰۰۰ ۷,۵۹۸,۰۰۰
۵ چک ۷,۹۱۵,۰۰۰ ۷,۹۱۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱ عدد

حیوانات بادی پرشی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۲۰۰,۰۰۰ ۲,۳۰۹,۰۰۰
۱ چک ۲,۳۰۰,۰۰۰ ۲,۴۱۴,۰۰۰
۳ چک ۲,۴۰۰,۰۰۰ ۲,۵۱۹,۰۰۰
۵ چک ۲,۵۰۱,۰۰۰ ۲,۶۲۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۰ عدد

سه چرخه عصا دار دلفین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۳۱۷,۰۰۰ ۲,۴۳۰,۰۰۰
۱ چک ۲,۴۲۲,۰۰۰ ۲,۵۴۱,۰۰۰
۳ چک ۲,۵۲۷,۰۰۰ ۲,۶۵۱,۰۰۰
۵ چک ۲,۶۳۳,۰۰۰ ۲,۷۶۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵ عدد

مجیک کار موزیکال بی بی لند

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶,۴۸۸,۰۰۰ ۶,۸۰۶,۰۰۰
۱ چک ۶,۷۸۳,۰۰۰ ۷,۱۱۶,۰۰۰
۳ چک ۷,۰۷۸,۰۰۰ ۷,۴۲۵,۰۰۰
۵ چک ۷,۳۷۳,۰۰۰ ۷,۷۳۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱ عدد

جیپ آفروید موزیکال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳,۹۸۴,۰۰۰ ۴,۱۸۰,۰۰۰
۱ چک ۴,۱۶۵,۰۰۰ ۴,۳۷۰,۰۰۰
۳ چک ۴,۳۴۶,۰۰۰ ۴,۵۶۰,۰۰۰
۵ چک ۴,۵۲۸,۰۰۰ ۴,۷۵۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵ عدد

زنگ اسکوتر و دوچرخه

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۲۳,۲۰۰ ۱۲۸,۴۰۰
۱ چک ۱۲۸,۸۰۰ ۱۳۴,۳۰۰
۳ چک ۱۳۴,۴۰۰ ۱۴۰,۱۰۰
۵ چک ۱۴۰,۰۰۰ ۱۴۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۰۰ عدد

سه چرخه پدالی هپی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴,۳۷۰,۰۰۰ ۴,۳۷۰,۰۰۰
۱ چک ۴,۵۶۹,۰۰۰ ۴,۵۶۹,۰۰۰
۳ چک ۴,۷۶۸,۰۰۰ ۴,۷۶۸,۰۰۰
۵ چک ۴,۹۶۷,۰۰۰ ۴,۹۶۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱ عدد

اسکوتر فلزی اسپادان

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵,۰۸۹,۰۰۰ ۵,۳۳۹,۰۰۰
۱ چک ۵,۳۲۰,۰۰۰ ۵,۵۸۲,۰۰۰
۳ چک ۵,۵۵۱,۰۰۰ ۵,۸۲۵,۰۰۰
۵ چک ۵,۷۸۳,۰۰۰ ۶,۰۶۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶ عدد

راکر موزیکال چیکی بی بی لند

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴,۳۷۰,۰۰۰ ۴,۳۷۰,۰۰۰
۱ چک ۴,۵۶۹,۰۰۰ ۴,۵۶۹,۰۰۰
۳ چک ۴,۷۶۸,۰۰۰ ۴,۷۶۸,۰۰۰
۵ چک ۴,۹۶۷,۰۰۰ ۴,۹۶۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱ عدد

اسکوتر پلاستیکی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۷۷,۶۰۰ ۱,۰۲۶,۰۰۰
۱ چک ۱,۰۲۲,۰۰۰ ۱,۰۷۲,۰۰۰
۳ چک ۱,۰۶۶,۰۰۰ ۱,۱۱۹,۰۰۰
۵ چک ۱,۱۱۱,۰۰۰ ۱,۱۶۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶ عدد

موتور کاوازاکی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۱۶,۸۰۰ ۶۱۶,۸۰۰
۱ چک ۶۴۴,۹۰۰ ۶۴۴,۹۰۰
۳ چک ۶۷۲,۹۰۰ ۶۷۲,۹۰۰
۵ چک ۷۰۱,۰۰۰ ۷۰۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا