فروش عمده اسباب بازی، بازی فکری و لوازم التحریر در پخش اسباب بازی برادران

ماشین آتشنشانی ۲۰۰۱ زرین A۲

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۰۸۲,۰۰۰ ۱,۱۳۵,۰۰۰
۱ چک ۱,۱۳۱,۰۰۰ ۱,۱۸۶,۰۰۰
۳ چک ۱,۱۸۰,۰۰۰ ۱,۲۳۸,۰۰۰
۵ چک ۱,۲۳۰,۰۰۰ ۱,۲۹۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶ عدد

فیگور بتمن triti

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۴۰۸,۰۰۰ ۱,۴۷۶,۰۰۰
۱ چک ۱,۴۷۲,۰۰۰ ۱,۵۴۳,۰۰۰
۳ چک ۱,۵۳۶,۰۰۰ ۱,۶۱۰,۰۰۰
۵ چک ۱,۶۰۰,۰۰۰ ۱,۶۷۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۶ عدد

کامیون قدرتی دامپ تراک زرین تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵,۱۳۵,۰۰۰ ۵,۱۳۵,۰۰۰
۱ چک ۵,۳۶۹,۰۰۰ ۵,۳۶۹,۰۰۰
۳ چک ۵,۶۰۲,۰۰۰ ۵,۶۰۲,۰۰۰
۵ چک ۵,۸۳۶,۰۰۰ ۵,۸۳۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱ عدد

مسلسل ویبره ای با دستبند و باتوم کلاه ۰۰۹

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۲۸,۸۰۰ ۵۵۵,۲۰۰
۱ چک ۵۵۲,۹۰۰ ۵۸۰,۵۰۰
۳ چک ۵۷۶,۹۰۰ ۶۰۵,۷۰۰
۵ چک ۶۰۱,۰۰۰ ۶۳۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

استیکر اسب شب تاب

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۹۳,۶۰۰ ۲۰۲,۴۰۰
۱ چک ۲۰۲,۴۰۰ ۲۱۱,۶۰۰
۳ چک ۲۱۱,۲۰۰ ۲۲۰,۸۰۰
۵ چک ۲۲۰,۰۰۰ ۲۳۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۹۶۰ عدد

سوپر تانکر p.s

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۲۱,۰۰۰ ۸۶۱,۵۰۰
۱ چک ۸۵۸,۳۰۰ ۹۰۰,۶۰۰
۳ چک ۸۹۵,۶۰۰ ۹۳۹,۸۰۰
۵ چک ۹۳۳,۰۰۰ ۹۷۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۶ عدد

باربی مفصلی با ۸ مدل لباس

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۰۹۳,۰۰۰ ۲,۱۹۶,۰۰۰
۱ چک ۲,۱۸۸,۰۰۰ ۲,۲۹۶,۰۰۰
۳ چک ۲,۲۸۳,۰۰۰ ۲,۳۹۶,۰۰۰
۵ چک ۲,۳۷۹,۰۰۰ ۲,۴۹۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰ عدد

میوه نوبرانه بازیمو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۱۵,۰۰۰ ۳۲۷,۳۰۰
۱ چک ۳۲۹,۳۰۰ ۳۴۲,۲۰۰
۳ چک ۳۴۳,۶۰۰ ۳۵۷,۱۰۰
۵ چک ۳۵۸,۰۰۰ ۳۷۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۰ عدد

خمیر کلی ۱۲ رنگ

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۹۸,۳۰۰ ۳۱۳,۲۰۰
۱ چک ۳۱۱,۸۰۰ ۳۲۷,۵۰۰
۳ چک ۳۲۵,۴۰۰ ۳۴۱,۷۰۰
۵ چک ۳۳۹,۰۰۰ ۳۵۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰۰ عدد

ظرف غذا میخک مهگل

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۱۶,۱۰۰ ۱۲۰,۵۰۰
۱ چک ۱۲۱,۴۰۰ ۱۲۶,۰۰۰
۳ چک ۱۲۶,۷۰۰ ۱۳۱,۵۰۰
۵ چک ۱۳۲,۰۰۰ ۱۳۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

باربی مفصلی با ۲ مدل لباس

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۵۵۶,۰۰۰ ۱,۶۳۳,۰۰۰
۱ چک ۱,۶۲۷,۰۰۰ ۱,۷۰۷,۰۰۰
۳ چک ۱,۶۹۸,۰۰۰ ۱,۷۸۱,۰۰۰
۵ چک ۱,۷۶۹,۰۰۰ ۱,۸۵۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۰ عدد

شمشیر و سپر ماتیا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۰۱,۶۰۰ ۵۲۶,۲۰۰
۱ چک ۵۲۴,۴۰۰ ۵۵۰,۱۰۰
۳ چک ۵۴۷,۲۰۰ ۵۷۴,۰۰۰
۵ چک ۵۷۰,۰۰۰ ۵۹۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا