قیمت عمده اسباب بازی، بازی فکری و لوازم التحریر در پخش اسباب بازی برادران

تفنگ فرفره آتا تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۸۹,۵۰۰ ۲۹۶,۹۰۰
۱ ماهه ۲۹۷,۳۰۰ ۳۰۴,۹۰۰
۲ ماهه ۳۰۵,۱۰۰ ۳۱۲,۹۰۰
۳ ماهه ۳۱۳,۰۰۰ ۳۲۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۶۰ عدد

لگو هیرو جعبه ای طلقی آتاتویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۲۹,۲۰۰ ۴۴۰,۳۰۰
۱ ماهه ۴۴۰,۸۰۰ ۴۵۲,۲۰۰
۲ ماهه ۴۵۲,۴۰۰ ۴۶۴,۱۰۰
۳ ماهه ۴۶۴,۰۰۰ ۴۷۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰۲ عدد

شطرنج کیفی کوچک آهو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۲۶,۵۰۰ ۳۳۴,۸۰۰
۱ ماهه ۳۳۵,۳۰۰ ۳۴۳,۹۰۰
۲ ماهه ۳۴۴,۱۰۰ ۳۵۲,۹۰۰
۳ ماهه ۳۵۳,۰۰۰ ۳۶۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

ماشین دو عددی ( عقب کش) آهو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۱۳,۴۰۰ ۴۲۳,۶۰۰
۱ ماهه ۴۲۴,۶۰۰ ۴۳۵,۱۰۰
۲ ماهه ۴۳۵,۸۰۰ ۴۴۶,۵۰۰
۳ ماهه ۴۴۷,۰۰۰ ۴۵۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۹۰ عدد

روبیک سفید آهو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۶۳,۶۰۰ ۲۷۰,۱۰۰
۱ ماهه ۲۷۰,۷۰۰ ۲۷۷,۴۰۰
۲ ماهه ۲۷۷,۸۰۰ ۲۸۴,۷۰۰
۳ ماهه ۲۸۵,۰۰۰ ۲۹۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

آفروید سیبیلو پرشین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۱۵,۳۰۰ ۴۲۶,۴۰۰
۱ ماهه ۴۲۶,۵۰۰ ۴۳۷,۹۰۰
۲ ماهه ۴۳۷,۷۰۰ ۴۴۹,۴۰۰
۳ ماهه ۴۴۹,۰۰۰ ۴۶۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰ عدد

باب اسفنجی وکیومی مای توی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۹۳,۱۰۰ ۴۰۳,۳۰۰
۱ ماهه ۴۰۳,۷۰۰ ۴۱۴,۲۰۰
۲ ماهه ۴۱۴,۳۰۰ ۴۲۵,۱۰۰
۳ ماهه ۴۲۵,۰۰۰ ۴۳۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۰ عدد

فن دستی خوک بد بو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۹۰,۵۰۰ ۱۹۵,۱۰۰
۱ ماهه ۱۹۵,۷۰۰ ۲۰۰,۴۰۰
۲ ماهه ۲۰۰,۸۰۰ ۲۰۵,۷۰۰
۳ ماهه ۲۰۶,۰۰۰ ۲۱۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۷۶ عدد

فن دستی دایناسور

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۹۰,۵۰۰ ۱۹۵,۱۰۰
۱ ماهه ۱۹۵,۷۰۰ ۲۰۰,۴۰۰
۲ ماهه ۲۰۰,۸۰۰ ۲۰۵,۷۰۰
۳ ماهه ۲۰۶,۰۰۰ ۲۱۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۷۶ عدد

بیل قدرتی وکیومی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۲۹,۲۰۰ ۴۴۰,۳۰۰
۱ ماهه ۴۴۰,۸۰۰ ۴۵۲,۲۰۰
۲ ماهه ۴۵۲,۴۰۰ ۴۶۴,۱۰۰
۳ ماهه ۴۶۴,۰۰۰ ۴۷۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۴ عدد

تانک قدرتی وکیومی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۲۹,۲۰۰ ۴۴۰,۳۰۰
۱ ماهه ۴۴۰,۸۰۰ ۴۵۲,۲۰۰
۲ ماهه ۴۵۲,۴۰۰ ۴۶۴,۱۰۰
۳ ماهه ۴۶۴,۰۰۰ ۴۷۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۴ عدد

دفتر ۵۰ برگ شطرنجی ( خانه درشت ) آوان

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۰۴,۴۰۰ ۲۰۹,۰۰۰
۱ ماهه ۲۰۹,۹۰۰ ۲۱۴,۷۰۰
۲ ماهه ۲۱۵,۴۰۰ ۲۲۰,۳۰۰
۳ ماهه ۲۲۱,۰۰۰ ۲۲۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۵۰ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا