تاب صادراتی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۶۰,۴۰۰ ۶۷۷,۱۰۰
۱ ماهه ۶۷۸,۳۰۰ ۶۹۵,۴۰۰
۲ ماهه ۶۹۶,۱۰۰ ۷۱۳,۷۰۰
۳ ماهه ۷۱۴,۰۰۰ ۷۳۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸ عدد

صندلی تاشو جوان

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۷۸,۷۰۰ ۹۰۰,۹۰۰
۱ ماهه ۹۰۲,۵۰۰ ۹۲۵,۳۰۰
۲ ماهه ۹۲۶,۲۰۰ ۹۴۹,۶۰۰
۳ ماهه ۹۵۰,۰۰۰ ۹۷۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

صندلی تاشو تابا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۶۹,۶۰۰ ۷۸۸,۱۰۰
۱ ماهه ۷۹۰,۴۰۰ ۸۰۹,۴۰۰
۲ ماهه ۸۱۱,۲۰۰ ۸۳۰,۷۰۰
۳ ماهه ۸۳۲,۰۰۰ ۸۵۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا