تفنگ فرفره آتا تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۸۹,۵۰۰ ۲۹۶,۹۰۰
۱ ماهه ۲۹۷,۳۰۰ ۳۰۴,۹۰۰
۲ ماهه ۳۰۵,۱۰۰ ۳۱۲,۹۰۰
۳ ماهه ۳۱۳,۰۰۰ ۳۲۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۶۰ عدد

فن دستی خوک بد بو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۹۰,۵۰۰ ۱۹۵,۱۰۰
۱ ماهه ۱۹۵,۷۰۰ ۲۰۰,۴۰۰
۲ ماهه ۲۰۰,۸۰۰ ۲۰۵,۷۰۰
۳ ماهه ۲۰۶,۰۰۰ ۲۱۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۷۶ عدد

فن دستی دایناسور

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۹۰,۵۰۰ ۱۹۵,۱۰۰
۱ ماهه ۱۹۵,۷۰۰ ۲۰۰,۴۰۰
۲ ماهه ۲۰۰,۸۰۰ ۲۰۵,۷۰۰
۳ ماهه ۲۰۶,۰۰۰ ۲۱۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۷۶ عدد

بیل زرین E۳

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۴۳,۱۰۰ ۳۵۲,۴۰۰
۱ ماهه ۳۵۲,۴۰۰ ۳۶۱,۹۰۰
۲ ماهه ۳۶۱,۷۰۰ ۳۷۱,۴۰۰
۳ ماهه ۳۷۱,۰۰۰ ۳۸۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۰ عدد

باطری نیم قلم ۴ تایی آلکالاین ماکزیمم ولف

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۹۰,۳۰۰ ۳۹۹,۶۰۰
۱ ماهه ۴۰۰,۹۰۰ ۴۱۰,۴۰۰
۲ ماهه ۴۱۱,۴۰۰ ۴۲۱,۲۰۰
۳ ماهه ۴۲۲,۰۰۰ ۴۳۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۹۲ عدد

باطری قلمی ۴ تایی آلکالاین ماکزیمم ولف

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۹۰,۳۰۰ ۳۹۹,۶۰۰
۱ ماهه ۴۰۰,۹۰۰ ۴۱۰,۴۰۰
۲ ماهه ۴۱۱,۴۰۰ ۴۲۱,۲۰۰
۳ ماهه ۴۲۲,۰۰۰ ۴۳۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۱۶ عدد

باطری قلمی ۲ تایی آلکالاین ماکزیمم ولف

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۱۳,۶۰۰ ۲۱۹,۲۰۰
۱ ماهه ۲۱۹,۴۰۰ ۲۲۵,۱۰۰
۲ ماهه ۲۲۵,۲۰۰ ۲۳۱,۰۰۰
۳ ماهه ۲۳۱,۰۰۰ ۲۳۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۱۶ عدد

شانسی بی بی کولا سایز کوچک

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۷۰,۱۰۰ ۲۷۶,۵۰۰
۱ ماهه ۲۷۷,۴۰۰ ۲۸۴,۰۰۰
۲ ماهه ۲۸۴,۷۰۰ ۲۹۱,۵۰۰
۳ ماهه ۲۹۲,۰۰۰ ۲۹۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴۰ عدد

شانسی بی بی کولا سایز متوسط

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۳۸,۵۰۰ ۳۴۶,۸۰۰
۱ ماهه ۳۴۷,۷۰۰ ۳۵۶,۲۰۰
۲ ماهه ۳۵۶,۸۰۰ ۳۶۵,۶۰۰
۳ ماهه ۳۶۶,۰۰۰ ۳۷۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۰۰ عدد

شانسی بی بی کولا سایز بزرگ

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۰۵,۱۰۰ ۴۱۵,۳۰۰
۱ ماهه ۴۱۶,۱۰۰ ۴۲۶,۵۰۰
۲ ماهه ۴۲۷,۰۰۰ ۴۳۷,۷۰۰
۳ ماهه ۴۳۸,۰۰۰ ۴۴۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۹۲ عدد

توپ قلقلی بسته ۳۰ تایی سیتی توی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۵۹,۸۰۰ ۳۶۹,۰۰۰
۱ ماهه ۳۶۹,۵۰۰ ۳۷۹,۰۰۰
۲ ماهه ۳۷۹,۲۰۰ ۳۸۹,۰۰۰
۳ ماهه ۳۸۹,۰۰۰ ۳۹۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۰ عدد

فن دستی پوکمون

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۹۰,۵۰۰ ۱۹۵,۱۰۰
۱ ماهه ۱۹۵,۷۰۰ ۲۰۰,۴۰۰
۲ ماهه ۲۰۰,۸۰۰ ۲۰۵,۷۰۰
۳ ماهه ۲۰۶,۰۰۰ ۲۱۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۷۶ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا