خرید عمده ماشین و موتور سوار شدنی از پخش اسباب بازی برادران

مجیک کار موزیکال بی بی لند

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶,۴۸۴,۰۰۰ ۶,۴۸۴,۰۰۰
۱ چک ۶,۶۵۹,۰۰۰ ۶,۶۵۹,۰۰۰
۳ چک ۶,۸۳۴,۰۰۰ ۶,۸۳۴,۰۰۰
۵ چک ۷,۰۱۰,۰۰۰ ۷,۰۱۰,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱ عدد

اسکوتر فلزی اسپادان

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴,۹۸۴,۰۰۰ ۵,۱۱۳,۰۰۰
۱ چک ۵,۱۱۹,۰۰۰ ۵,۲۵۱,۰۰۰
۳ چک ۵,۲۵۴,۰۰۰ ۵,۳۸۹,۰۰۰
۵ چک ۵,۳۸۹,۰۰۰ ۵,۵۲۸,۰۰۰
تعداد در کارتن ۶ عدد

سه چرخه عصا دار دلفین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۳۹۵,۰۰۰ ۲,۳۹۵,۰۰۰
۱ چک ۲,۴۶۰,۰۰۰ ۲,۴۶۰,۰۰۰
۳ چک ۲,۵۲۵,۰۰۰ ۲,۵۲۵,۰۰۰
۵ چک ۲,۵۹۰,۰۰۰ ۲,۵۹۰,۰۰۰
تعداد در کارتن ۵ عدد

مجیک کار PVC بی بی لند

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶,۹۶۱,۰۰۰ ۶,۹۶۱,۰۰۰
۱ چک ۷,۱۴۹,۰۰۰ ۷,۱۴۹,۰۰۰
۳ چک ۷,۳۳۷,۰۰۰ ۷,۳۳۷,۰۰۰
۵ چک ۷,۵۲۶,۰۰۰ ۷,۵۲۶,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱ عدد

اسکوتر زرین L۲

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۲۷۰,۰۰۰ ۱,۳۰۳,۰۰۰
۱ چک ۱,۳۰۴,۰۰۰ ۱,۳۳۸,۰۰۰
۳ چک ۱,۳۳۸,۰۰۰ ۱,۳۷۳,۰۰۰
۵ چک ۱,۳۷۳,۰۰۰ ۱,۴۰۹,۰۰۰
تعداد در کارتن ۸ عدد

سه چرخه زرین L۱

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۹۳۵,۰۰۰ ۲,۹۳۵,۰۰۰
۱ چک ۳,۰۱۵,۰۰۰ ۳,۰۱۵,۰۰۰
۳ چک ۳,۰۹۴,۰۰۰ ۳,۰۹۴,۰۰۰
۵ چک ۳,۱۷۴,۰۰۰ ۳,۱۷۴,۰۰۰
تعداد در کارتن ۲۰ عدد

سواری موزیکال ماتر زرین J۴

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۹۳۵,۰۰۰ ۳,۰۱۱,۰۰۰
۱ چک ۳,۰۱۵,۰۰۰ ۳,۰۹۳,۰۰۰
۳ چک ۳,۰۹۴,۰۰۰ ۳,۱۷۴,۰۰۰
۵ چک ۳,۱۷۴,۰۰۰ ۳,۲۵۶,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱ عدد

هندی کار بی بی لند

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴,۵۳۶,۰۰۰ ۴,۶۵۳,۰۰۰
۱ چک ۴,۶۵۸,۰۰۰ ۴,۷۷۹,۰۰۰
۳ چک ۴,۷۸۱,۰۰۰ ۴,۹۰۵,۰۰۰
۵ چک ۴,۹۰۴,۰۰۰ ۵,۰۳۱,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱ عدد

ماشین مک کوئین زرین J۳

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۶۶۹,۰۰۰ ۲,۷۳۸,۰۰۰
۱ چک ۲,۷۴۱,۰۰۰ ۲,۸۱۲,۰۰۰
۳ چک ۲,۸۱۳,۰۰۰ ۲,۸۸۶,۰۰۰
۵ چک ۲,۸۸۶,۰۰۰ ۲,۹۶۱,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۰ عدد

بانی کار بی بی لند

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴,۵۳۶,۰۰۰ ۴,۶۵۳,۰۰۰
۱ چک ۴,۶۵۸,۰۰۰ ۴,۷۷۹,۰۰۰
۳ چک ۴,۷۸۱,۰۰۰ ۴,۹۰۵,۰۰۰
۵ چک ۴,۹۰۴,۰۰۰ ۵,۰۳۱,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱ عدد

سه چرخه مدل هیرو بی بی لند

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵,۶۶۵,۰۰۰ ۵,۶۶۵,۰۰۰
۱ چک ۵,۸۱۸,۰۰۰ ۵,۸۱۸,۰۰۰
۳ چک ۵,۹۷۱,۰۰۰ ۵,۹۷۱,۰۰۰
۵ چک ۶,۱۲۵,۰۰۰ ۶,۱۲۵,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱ عدد

۴ چرخه اسب

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۸۸,۶۰۰ ۲۹۶,۰۰۰
۱ چک ۲۹۶,۴۰۰ ۳۰۴,۰۰۰
۳ چک ۳۰۴,۲۰۰ ۳۱۲,۰۰۰
۵ چک ۳۱۲,۰۰۰ ۳۲۰,۰۰۰
تعداد در کارتن ۶ عدد

سه چرخه سوپر تیتان

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۱,۶۸۰,۰۰۰ ۱۱,۶۸۰,۰۰۰
۱ چک ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۳ چک ۱۲,۳۲۰,۰۰۰ ۱۲,۳۲۰,۰۰۰
۵ چک ۱۲,۶۳۰,۰۰۰ ۱۲,۶۳۰,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۰ عدد

اسکوتر فلزی قمقمه دار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۷۰۳,۰۰۰ ۲,۷۷۴,۰۰۰
۱ چک ۲,۷۷۶,۰۰۰ ۲,۸۴۹,۰۰۰
۳ چک ۲,۸۴۹,۰۰۰ ۲,۹۲۴,۰۰۰
۵ چک ۲,۹۲۳,۰۰۰ ۲,۹۹۹,۰۰۰
تعداد در کارتن ۶ عدد

ماشین پورشه سواری

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۴۶۷,۰۰۰ ۲,۵۳۱,۰۰۰
۱ چک ۲,۵۳۴,۰۰۰ ۲,۶۰۰,۰۰۰
۳ چک ۲,۶۰۱,۰۰۰ ۲,۶۶۸,۰۰۰
۵ چک ۲,۶۶۸,۰۰۰ ۲,۷۳۷,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۰ عدد

۴ چرخه سگ خانگی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۸۸,۵۰۰ ۳۹۸,۶۰۰
۱ چک ۳۹۹,۰۰۰ ۴۰۹,۴۰۰
۳ چک ۴۰۹,۵۰۰ ۴۲۰,۲۰۰
۵ چک ۴۲۰,۰۰۰ ۴۳۱,۰۰۰
تعداد در کارتن ۶ عدد

ماشین مکانیک ۲۰۰ کیلو زرین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳,۹۴۰,۰۰۰ ۴,۰۴۲,۰۰۰
۱ چک ۴,۰۴۷,۰۰۰ ۴,۱۵۱,۰۰۰
۳ چک ۴,۱۵۳,۰۰۰ ۴,۲۶۰,۰۰۰
۵ چک ۴,۲۶۰,۰۰۰ ۴,۳۷۰,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱ عدد

سه چرخه سوپر گالانت سایبان دار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴,۹۱۵,۰۰۰ ۴,۹۱۵,۰۰۰
۱ چک ۵,۰۴۸,۰۰۰ ۵,۰۴۸,۰۰۰
۳ چک ۵,۱۸۱,۰۰۰ ۵,۱۸۱,۰۰۰
۵ چک ۵,۳۱۴,۰۰۰ ۵,۳۱۴,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۰ عدد

اسکوتر جعبه ای پوپک نوباوه

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۴۶۵,۰۰۰ ۱,۵۰۲,۰۰۰
۱ چک ۱,۵۰۴,۰۰۰ ۱,۵۴۲,۰۰۰
۳ چک ۱,۵۴۴,۰۰۰ ۱,۵۸۳,۰۰۰
۵ چک ۱,۵۸۴,۰۰۰ ۱,۶۲۴,۰۰۰
تعداد در کارتن ۸ عدد

اسکوتر فلزی تاینی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۱۱۹,۰۰۰ ۲,۱۷۴,۰۰۰
۱ چک ۲,۱۷۶,۰۰۰ ۲,۲۳۳,۰۰۰
۳ چک ۲,۲۳۳,۰۰۰ ۲,۲۹۲,۰۰۰
۵ چک ۲,۲۹۱,۰۰۰ ۲,۳۵۱,۰۰۰
تعداد در کارتن ۶ عدد

موتور یدک کش نوباوه

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳,۱۰۸,۰۰۰ ۳,۱۸۵,۰۰۰
۱ چک ۳,۱۹۲,۰۰۰ ۳,۲۷۱,۰۰۰
۳ چک ۳,۲۷۶,۰۰۰ ۳,۳۵۷,۰۰۰
۵ چک ۳,۳۶۰,۰۰۰ ۳,۴۴۴,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۰ عدد

اسکوتر فلزی (زنگ و ترمز دار)

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳,۸۶۲,۰۰۰ ۳,۹۶۲,۰۰۰
۱ چک ۳,۹۶۷,۰۰۰ ۴,۰۶۹,۰۰۰
۳ چک ۴,۰۷۱,۰۰۰ ۴,۱۷۶,۰۰۰
۵ چک ۴,۱۷۶,۰۰۰ ۴,۲۸۴,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۲ عدد

سه چرخه الگانس دسته گردان

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳,۹۷۵,۰۰۰ ۳,۹۷۵,۰۰۰
۱ چک ۴,۰۸۳,۰۰۰ ۴,۰۸۳,۰۰۰
۳ چک ۴,۱۹۰,۰۰۰ ۴,۱۹۰,۰۰۰
۵ چک ۴,۲۹۸,۰۰۰ ۴,۲۹۸,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۰ عدد

موتور تعادلی نوباوه

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۹۳۰,۰۰۰ ۳,۰۰۳,۰۰۰
۱ چک ۳,۰۰۹,۰۰۰ ۳,۰۸۴,۰۰۰
۳ چک ۳,۰۸۸,۰۰۰ ۳,۱۶۵,۰۰۰
۵ چک ۳,۱۶۸,۰۰۰ ۳,۲۴۷,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۰ عدد

موتور تعادلی کارتن ۲ تایی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۰۹۷,۰۰۰ ۲,۰۹۷,۰۰۰
۱ چک ۲,۱۵۴,۰۰۰ ۲,۱۵۴,۰۰۰
۳ چک ۲,۲۱۱,۰۰۰ ۲,۲۱۱,۰۰۰
۵ چک ۲,۲۶۸,۰۰۰ ۲,۲۶۸,۰۰۰
تعداد در کارتن ۲ عدد

اسکوتر فلزی کیفی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳,۴۳۳,۰۰۰ ۳,۵۲۲,۰۰۰
۱ چک ۳,۵۲۶,۰۰۰ ۳,۶۱۷,۰۰۰
۳ چک ۳,۶۱۹,۰۰۰ ۳,۷۱۲,۰۰۰
۵ چک ۳,۷۱۲,۰۰۰ ۳,۸۰۸,۰۰۰
تعداد در کارتن ۶ عدد

موتور کوباتا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۱۶,۸۰۰ ۷۱۶,۸۰۰
۱ چک ۷۳۶,۲۰۰ ۷۳۶,۲۰۰
۳ چک ۷۵۵,۶۰۰ ۷۵۵,۶۰۰
۵ چک ۷۷۵,۰۰۰ ۷۷۵,۰۰۰
تعداد در کارتن ۶ عدد

تاب مانلی تک نفره

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵,۵۲۵,۰۰۰ ۵,۶۶۹,۰۰۰
۱ چک ۵,۶۷۵,۰۰۰ ۵,۸۲۲,۰۰۰
۳ چک ۵,۸۲۴,۰۰۰ ۵,۹۷۵,۰۰۰
۵ چک ۵,۹۷۴,۰۰۰ ۶,۱۲۹,۰۰۰
تعداد در کارتن ۵ عدد

اسکوتر کوپر s۱۵۰

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵,۳۹۴,۰۰۰ ۵,۵۲۹,۰۰۰
۱ چک ۵,۵۴۰,۰۰۰ ۵,۶۷۹,۰۰۰
۳ چک ۵,۶۸۶,۰۰۰ ۵,۸۲۸,۰۰۰
۵ چک ۵,۸۳۲,۰۰۰ ۵,۹۷۸,۰۰۰
تعداد در کارتن ۶ عدد

اسکوتر کوپر جعبه ای

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵,۷۹۴,۰۰۰ ۵,۷۹۴,۰۰۰
۱ چک ۵,۹۵۰,۰۰۰ ۵,۹۵۰,۰۰۰
۳ چک ۶,۱۰۷,۰۰۰ ۶,۱۰۷,۰۰۰
۵ چک ۶,۲۶۴,۰۰۰ ۶,۲۶۴,۰۰۰
تعداد در کارتن ۶ عدد

سه چرخه کایوت

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶,۲۰۲,۰۰۰ ۶,۲۰۲,۰۰۰
۱ چک ۶,۳۶۹,۰۰۰ ۶,۳۶۹,۰۰۰
۳ چک ۶,۵۳۷,۰۰۰ ۶,۵۳۷,۰۰۰
۵ چک ۶,۷۰۵,۰۰۰ ۶,۷۰۵,۰۰۰
تعداد در کارتن ۲ عدد

اسکوتر پلاستیکی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۷۷,۷۰۰ ۱,۰۰۲,۰۰۰
۱ چک ۱,۰۰۴,۰۰۰ ۱,۰۲۹,۰۰۰
۳ چک ۱,۰۳۰,۰۰۰ ۱,۰۵۶,۰۰۰
۵ چک ۱,۰۵۷,۰۰۰ ۱,۰۸۴,۰۰۰
تعداد در کارتن ۶ عدد

اسکوتر توری پوپک نوباوه

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۲۴۳,۰۰۰ ۱,۲۷۴,۰۰۰
۱ چک ۱,۲۷۶,۰۰۰ ۱,۳۰۹,۰۰۰
۳ چک ۱,۳۱۰,۰۰۰ ۱,۳۴۳,۰۰۰
۵ چک ۱,۳۴۴,۰۰۰ ۱,۳۷۸,۰۰۰
تعداد در کارتن ۸ عدد

تاپ کار دسته دار بی بی لند

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸,۳۹۲,۰۰۰ ۸,۶۰۸,۰۰۰
۱ چک ۸,۶۱۹,۰۰۰ ۸,۸۴۱,۰۰۰
۳ چک ۸,۸۴۶,۰۰۰ ۹,۰۷۴,۰۰۰
۵ چک ۹,۰۷۳,۰۰۰ ۹,۳۰۷,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱ عدد

بنز سواری فرمانی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۸۸۷,۰۰۰ ۱,۹۳۵,۰۰۰
۱ چک ۱,۹۳۸,۰۰۰ ۱,۹۸۷,۰۰۰
۳ چک ۱,۹۸۹,۰۰۰ ۲,۰۳۹,۰۰۰
۵ چک ۲,۰۴۱,۰۰۰ ۲,۰۹۲,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۰ عدد

اسکوتر سایز بزرگ

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱۱,۱۰۰,۰۰۰
۱ چک ۱۱,۴۰۰,۰۰۰ ۱۱,۴۰۰,۰۰۰
۳ چک ۱۱,۷۰۰,۰۰۰ ۱۱,۷۰۰,۰۰۰
۵ چک ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
تعداد در کارتن ۵ عدد

فیل ۴ چرخ

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۸۸,۶۰۰ ۲۸۸,۶۰۰
۱ چک ۲۹۶,۴۰۰ ۲۹۶,۴۰۰
۳ چک ۳۰۴,۲۰۰ ۳۰۴,۲۰۰
۵ چک ۳۱۲,۰۰۰ ۳۱۲,۰۰۰
تعداد در کارتن ۵ عدد

سه چرخه مدل ربات بی بی لند

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۱,۷۴۰,۰۰۰ ۱۲,۰۴۰,۰۰۰
۱ چک ۱۲,۰۶۰,۰۰۰ ۱۲,۳۷۰,۰۰۰
۳ چک ۱۲,۳۷۰,۰۰۰ ۱۲,۶۹۰,۰۰۰
۵ چک ۱۲,۶۹۰,۰۰۰ ۱۳,۰۲۰,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱ عدد

حیوانات بادی موزیکال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۰۹۲,۰۰۰ ۲,۱۴۶,۰۰۰
۱ چک ۲,۱۴۸,۰۰۰ ۲,۲۰۴,۰۰۰
۳ چک ۲,۲۰۵,۰۰۰ ۲,۲۶۲,۰۰۰
۵ چک ۲,۲۶۲,۰۰۰ ۲,۳۲۱,۰۰۰
تعداد در کارتن ۳۰ عدد

سه چرخه مدل دامبو بی بی لند

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۰,۶۲۰,۰۰۰ ۱۰,۸۹۰,۰۰۰
۱ چک ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ ۱۱,۱۹۰,۰۰۰
۳ چک ۱۱,۱۹۰,۰۰۰ ۱۱,۴۸۰,۰۰۰
۵ چک ۱۱,۴۸۰,۰۰۰ ۱۱,۷۸۰,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱ عدد

سه چرخه پدالی هپی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴,۳۶۸,۰۰۰ ۴,۳۶۸,۰۰۰
۱ چک ۴,۴۸۶,۰۰۰ ۴,۴۸۶,۰۰۰
۳ چک ۴,۶۰۴,۰۰۰ ۴,۶۰۴,۰۰۰
۵ چک ۴,۷۲۳,۰۰۰ ۴,۷۲۳,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱ عدد

سه چرخه مدل هارلی بی بی لند

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶,۷۳۸,۰۰۰ ۶,۹۱۲,۰۰۰
۱ چک ۶,۹۲۰,۰۰۰ ۷,۰۹۹,۰۰۰
۳ چک ۷,۱۰۲,۰۰۰ ۷,۲۸۶,۰۰۰
۵ چک ۷,۲۸۵,۰۰۰ ۷,۴۷۳,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱ عدد

موتور کاوازاکی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۳۲,۷۰۰ ۶۳۲,۷۰۰
۱ چک ۶۴۹,۸۰۰ ۶۴۹,۸۰۰
۳ چک ۶۶۶,۹۰۰ ۶۶۶,۹۰۰
۵ چک ۶۸۴,۰۰۰ ۶۸۴,۰۰۰
تعداد در کارتن ۴ عدد

سه چرخه سوپر گالانت

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴,۲۹۵,۰۰۰ ۴,۲۹۵,۰۰۰
۱ چک ۴,۴۱۱,۰۰۰ ۴,۴۱۱,۰۰۰
۳ چک ۴,۵۲۷,۰۰۰ ۴,۵۲۷,۰۰۰
۵ چک ۴,۶۴۴,۰۰۰ ۴,۶۴۴,۰۰۰
تعداد در کارتن ۲ عدد

اسب چرخدار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۰۵۴,۰۰۰ ۱,۰۸۱,۰۰۰
۱ چک ۱,۰۸۳,۰۰۰ ۱,۱۱۰,۰۰۰
۳ چک ۱,۱۱۱,۰۰۰ ۱,۱۳۹,۰۰۰
۵ چک ۱,۱۴۰,۰۰۰ ۱,۱۶۹,۰۰۰
تعداد در کارتن ۸ عدد

پخش عمده اسباب بازی در تهران، اهواز، سمنان، مشهد، قزوین، اصفهان، شیراز، کرمان، تبریز

بالا