خرید عمده سلاح گرم از پخش اسباب بازی برادران

تفنگ آبپاش بطری خور

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۵۵,۰۰۰ ۵۶۷,۹۰۰
۱ چک ۵۷۰,۰۰۰ ۵۸۳,۳۰۰
۳ چک ۵۸۵,۰۰۰ ۵۹۸,۶۰۰
۵ چک ۶۰۰,۰۰۰ ۶۱۴,۰۰۰
تعداد در کارتن ۵۲ عدد

مجموعه دلاوران درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۲۴,۸۰۰ ۱۲۸,۵۰۰
۱ چک ۱۲۸,۲۰۰ ۱۳۲,۰۰۰
۳ چک ۱۳۱,۶۰۰ ۱۳۵,۵۰۰
۵ چک ۱۳۵,۰۰۰ ۱۳۹,۰۰۰
تعداد در کارتن ۲۱۶ عدد

تفنگ آبپاش بزرگ

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۵۸,۸۰۰ ۴۷۰,۸۰۰
۱ چک ۴۷۱,۲۰۰ ۴۸۳,۵۰۰
۳ چک ۴۸۳,۶۰۰ ۴۹۶,۲۰۰
۵ چک ۴۹۶,۰۰۰ ۵۰۹,۰۰۰
تعداد در کارتن ۶۴ عدد

تفنگ برنارد ۲ کاره راشا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۵۲,۸۰۰ ۸۷۵,۰۰۰
۱ چک ۸۷۵,۹۰۰ ۸۹۸,۷۰۰
۳ چک ۸۹۸,۹۰۰ ۹۲۲,۳۰۰
۵ چک ۹۲۲,۰۰۰ ۹۴۶,۰۰۰
تعداد در کارتن ۳۲ عدد

مجموعه کلت رعد درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۴۴,۳۰۰ ۱۴۸,۰۰۰
۱ چک ۱۴۸,۲۰۰ ۱۵۲,۰۰۰
۳ چک ۱۵۲,۱۰۰ ۱۵۶,۰۰۰
۵ چک ۱۵۶,۰۰۰ ۱۶۰,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۸۰ عدد

مجموعه پلیس آرپی جی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۶۲,۰۰۰ ۹۸۳,۲۰۰
۱ چک ۹۸۸,۰۰۰ ۱,۰۰۹,۰۰۰
۳ چک ۱,۰۱۴,۰۰۰ ۱,۰۳۶,۰۰۰
۵ چک ۱,۰۴۰,۰۰۰ ۱,۰۶۳,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۲ عدد

کلت کلانتر دو کاره درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۶۹,۲۰۰ ۱۷۳,۹۰۰
۱ چک ۱۷۳,۸۰۰ ۱۷۸,۶۰۰
۳ چک ۱۷۸,۴۰۰ ۱۸۳,۳۰۰
۵ چک ۱۸۳,۰۰۰ ۱۸۸,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۲۰ عدد

کلت توپ پران سلفونی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۱۳,۶۰۰ ۲۱۹,۲۰۰
۱ چک ۲۱۹,۴۰۰ ۲۲۵,۱۰۰
۳ چک ۲۲۵,۲۰۰ ۲۳۱,۰۰۰
۵ چک ۲۳۱,۰۰۰ ۲۳۷,۰۰۰
تعداد در کارتن ۷۸ عدد

مسلسل جرقه زن راشا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۴۶,۰۰۰ ۲۵۲,۵۰۰
۱ چک ۲۵۲,۷۰۰ ۲۵۹,۳۰۰
۳ چک ۲۵۹,۳۰۰ ۲۶۶,۱۰۰
۵ چک ۲۶۶,۰۰۰ ۲۷۳,۰۰۰
تعداد در کارتن ۴۸ عدد

تفنگ موزیکال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۹۰,۱۰۰ ۶۰۵,۸۰۰
۱ چک ۶۰۶,۱۰۰ ۶۲۲,۲۰۰
۳ چک ۶۲۲,۰۰۰ ۶۳۸,۶۰۰
۵ چک ۶۳۸,۰۰۰ ۶۵۵,۰۰۰
تعداد در کارتن ۵۷۶ عدد

کلت کلانتر ریسه ای درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۶۴,۶۰۰ ۱۶۹,۲۰۰
۱ چک ۱۶۹,۱۰۰ ۱۷۳,۸۰۰
۳ چک ۱۷۳,۵۰۰ ۱۷۸,۴۰۰
۵ چک ۱۷۸,۰۰۰ ۱۸۳,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۲۰ عدد

ست کلت با لوازم

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۶۰,۶۰۰ ۴۷۲,۶۰۰
۱ چک ۴۷۳,۱۰۰ ۴۸۵,۴۰۰
۳ چک ۴۸۵,۵۰۰ ۴۹۸,۲۰۰
۵ چک ۴۹۸,۰۰۰ ۵۱۱,۰۰۰
تعداد در کارتن ۶۰ عدد

کلاش توپ انداز کیفی آهو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۷۸,۲۰۰ ۴۹۱,۱۰۰
۱ چک ۴۹۱,۱۰۰ ۵۰۴,۴۰۰
۳ چک ۵۰۴,۰۰۰ ۵۱۷,۷۰۰
۵ چک ۵۱۷,۰۰۰ ۵۳۱,۰۰۰
تعداد در کارتن ۳۶ عدد

کلت رعد ۸ تیر درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۱۹,۳۰۰ ۱۲۳,۰۰۰
۱ چک ۱۲۲,۵۰۰ ۱۲۶,۳۰۰
۳ چک ۱۲۵,۷۰۰ ۱۲۹,۶۰۰
۵ چک ۱۲۹,۰۰۰ ۱۳۳,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۸۰ عدد

کلاش توپ پران سلفونی آهو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۷۰,۹۰۰ ۳۸۰,۱۰۰
۱ چک ۳۸۰,۹۰۰ ۳۹۰,۴۰۰
۳ چک ۳۹۰,۹۰۰ ۴۰۰,۷۰۰
۵ چک ۴۰۱,۰۰۰ ۴۱۱,۰۰۰
تعداد در کارتن ۳۶ عدد

کلانتر مجموعه درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۹۰,۵۰۰ ۱۹۵,۱۰۰
۱ چک ۱۹۵,۷۰۰ ۲۰۰,۴۰۰
۳ چک ۲۰۰,۸۰۰ ۲۰۵,۷۰۰
۵ چک ۲۰۶,۰۰۰ ۲۱۱,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۲۰ عدد

تفنگ توپ پران کیفی M۱۶ آهو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۲۲,۵۰۰ ۶۳۸,۲۰۰
۱ چک ۶۳۹,۳۰۰ ۶۵۵,۵۰۰
۳ چک ۶۵۶,۱۰۰ ۶۷۲,۷۰۰
۵ چک ۶۷۳,۰۰۰ ۶۹۰,۰۰۰
تعداد در کارتن ۳۰ عدد

تفنگ دیسک پرتاب کن

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۴۱,۱۰۰ ۵۵۵,۰۰۰
۱ چک ۵۵۵,۷۰۰ ۵۷۰,۰۰۰
۳ چک ۵۷۰,۳۰۰ ۵۸۵,۰۰۰
۵ چک ۵۸۵,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰
تعداد در کارتن ۶۸ عدد

مسلسل ویبره ای با دستبند و باتوم کلاه ۰۰۹

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۲۹,۱۰۰ ۵۴۲,۹۰۰
۱ چک ۵۴۳,۴۰۰ ۵۵۷,۶۰۰
۳ چک ۵۵۷,۷۰۰ ۵۷۲,۳۰۰
۵ چک ۵۷۲,۰۰۰ ۵۸۷,۰۰۰
تعداد در کارتن ۲۴ عدد

کلاش m۱۶ سلفونی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۹۱,۱۰۰ ۵۰۳,۲۰۰
۱ چک ۵۰۴,۴۰۰ ۵۱۶,۸۰۰
۳ چک ۵۱۷,۷۰۰ ۵۳۰,۴۰۰
۵ چک ۵۳۱,۰۰۰ ۵۴۴,۰۰۰
تعداد در کارتن ۳۰ عدد

تفنگ و دستبند ماتیا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۶۴,۴۰۰ ۳۷۴,۶۰۰
۱ چک ۳۷۴,۳۰۰ ۳۸۴,۷۰۰
۳ چک ۳۸۴,۱۰۰ ۳۹۴,۸۰۰
۵ چک ۳۹۴,۰۰۰ ۴۰۵,۰۰۰
تعداد در کارتن ۳۶ عدد

کلت وکیومی تیر فومی آهو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۳۷,۶۰۰ ۳۴۶,۸۰۰
۱ چک ۳۴۶,۷۰۰ ۳۵۶,۲۰۰
۳ چک ۳۵۵,۸۰۰ ۳۶۵,۶۰۰
۵ چک ۳۶۵,۰۰۰ ۳۷۵,۰۰۰
تعداد در کارتن ۲۴ عدد

ست کلت با لوازم روکارتی اسپادان

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۶۸,۱۰۰ ۳۷۷,۴۰۰
۱ چک ۳۷۸,۱۰۰ ۳۸۷,۶۰۰
۳ چک ۳۸۸,۰۰۰ ۳۹۷,۸۰۰
۵ چک ۳۹۸,۰۰۰ ۴۰۸,۰۰۰
تعداد در کارتن ۲۴ عدد

کلاش AK۴۷ جرقه زن راشا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۹۵,۹۰۰ ۴۰۶,۰۰۰
۱ چک ۴۰۶,۶۰۰ ۴۱۷,۰۰۰
۳ چک ۴۱۷,۳۰۰ ۴۲۸,۰۰۰
۵ چک ۴۲۸,۰۰۰ ۴۳۹,۰۰۰
تعداد در کارتن ۳۶ عدد

کلاش AK۴۷ جرقه زن راشا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۹۵,۹۰۰ ۴۰۶,۰۰۰
۱ چک ۴۰۶,۶۰۰ ۴۱۷,۰۰۰
۳ چک ۴۱۷,۳۰۰ ۴۲۸,۰۰۰
۵ چک ۴۲۸,۰۰۰ ۴۳۹,۰۰۰
تعداد در کارتن ۳۶ عدد

ست کلاش پلیس جرقه زن

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۷۶,۰۰۰ ۷۹۵,۵۰۰
۱ چک ۷۹۷,۰۰۰ ۸۱۷,۰۰۰
۳ چک ۸۱۸,۰۰۰ ۸۳۸,۵۰۰
۵ چک ۸۳۹,۰۰۰ ۸۶۰,۰۰۰
تعداد در کارتن ۲۴ عدد

یوزی با کلت و جلیقه اسپادان

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۷۲۲,۰۰۰ ۱,۷۶۷,۰۰۰
۱ چک ۱,۷۶۸,۰۰۰ ۱,۸۱۵,۰۰۰
۳ چک ۱,۸۱۵,۰۰۰ ۱,۸۶۳,۰۰۰
۵ چک ۱,۸۶۲,۰۰۰ ۱,۹۱۱,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۲ عدد

مجموعه کلاشینکف پلیس

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۵۶,۷۰۰ ۶۷۳,۴۰۰
۱ چک ۶۷۴,۵۰۰ ۶۹۱,۶۰۰
۳ چک ۶۹۲,۲۰۰ ۷۰۹,۸۰۰
۵ چک ۷۱۰,۰۰۰ ۷۲۸,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۵ عدد

کلاش با لوازم روکارتی اسپادان

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۴۴,۷۰۰ ۶۶۱,۳۰۰
۱ چک ۶۶۲,۱۰۰ ۶۷۹,۲۰۰
۳ چک ۶۷۹,۵۰۰ ۶۹۷,۱۰۰
۵ چک ۶۹۷,۰۰۰ ۷۱۵,۰۰۰
تعداد در کارتن ۳۲ عدد

کلت کماندو کوچک

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۱,۵۰۰ ۹۳,۴۰۰
۱ چک ۹۴,۰۰۰ ۹۵,۹۰۰
۳ چک ۹۶,۵۰۰ ۹۸,۴۰۰
۵ چک ۹۹,۰۰۰ ۱۰۱,۰۰۰
تعداد در کارتن ۳۰۰ عدد

مجموعه شاتگان با کلت راشا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۰۲۱,۰۰۰ ۱,۰۴۸,۰۰۰
۱ چک ۱,۰۴۸,۰۰۰ ۱,۰۷۶,۰۰۰
۳ چک ۱,۰۷۶,۰۰۰ ۱,۱۰۴,۰۰۰
۵ چک ۱,۱۰۴,۰۰۰ ۱,۱۳۳,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۸ عدد

کلت وگنر ۲۵ درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۶۲,۱۰۰ ۸۸۴,۳۰۰
۱ چک ۸۸۵,۴۰۰ ۹۰۸,۲۰۰
۳ چک ۹۰۸,۷۰۰ ۹۳۲,۱۰۰
۵ چک ۹۳۲,۰۰۰ ۹۵۶,۰۰۰
تعداد در کارتن ۲۵ عدد

مسلسل کوچک جرقه زن درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۹۹,۶۰۰ ۴۰۸,۸۰۰
۱ چک ۴۱۰,۴۰۰ ۴۱۹,۹۰۰
۳ چک ۴۲۱,۲۰۰ ۴۳۰,۹۰۰
۵ چک ۴۳۲,۰۰۰ ۴۴۲,۰۰۰
تعداد در کارتن ۴۵ عدد

مسلسل جرقه زن سلفونی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۰۷,۹۰۰ ۴۱۸,۱۰۰
۱ چک ۴۱۸,۹۰۰ ۴۲۹,۴۰۰
۳ چک ۴۲۹,۹۰۰ ۴۴۰,۷۰۰
۵ چک ۴۴۱,۰۰۰ ۴۵۲,۰۰۰
تعداد در کارتن ۶۰ عدد

کلاش جرقه زن سلفونی آهو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۲۹,۲۰۰ ۴۴۰,۳۰۰
۱ چک ۴۴۰,۸۰۰ ۴۵۲,۲۰۰
۳ چک ۴۵۲,۴۰۰ ۴۶۴,۱۰۰
۵ چک ۴۶۴,۰۰۰ ۴۷۶,۰۰۰
تعداد در کارتن ۴۵ عدد

تفنگ Warrior X Hero

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳,۹۵۴,۰۰۰ ۴,۰۵۳,۰۰۰
۱ چک ۴,۰۶۱,۰۰۰ ۴,۱۶۲,۰۰۰
۳ چک ۴,۱۶۸,۰۰۰ ۴,۲۷۲,۰۰۰
۵ چک ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۴,۳۸۲,۰۰۰
تعداد در کارتن ۴۸ عدد

کلت چراغدار موزیکال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۰۱۹,۰۰۰ ۱,۰۴۶,۰۰۰
۱ چک ۱,۰۴۶,۰۰۰ ۱,۰۷۴,۰۰۰
۳ چک ۱,۰۷۴,۰۰۰ ۱,۱۰۲,۰۰۰
۵ چک ۱,۱۰۲,۰۰۰ ۱,۱۳۱,۰۰۰
تعداد در کارتن ۴۰ عدد

کلت تیر اسفنجی کابوی آتا تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۸۲,۸۰۰ ۴۹۵,۸۰۰
۱ چک ۴۹۵,۹۰۰ ۵۰۹,۲۰۰
۳ چک ۵۰۸,۹۰۰ ۵۲۲,۶۰۰
۵ چک ۵۲۲,۰۰۰ ۵۳۶,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۰۰ عدد

تفنگ crazy explosin

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴,۸۴۵,۰۰۰ ۴,۹۶۶,۰۰۰
۱ چک ۴,۹۷۶,۰۰۰ ۵,۱۰۰,۰۰۰
۳ چک ۵,۱۰۷,۰۰۰ ۵,۲۳۴,۰۰۰
۵ چک ۵,۲۳۸,۰۰۰ ۵,۳۶۹,۰۰۰
تعداد در کارتن ۳۶ عدد

ست نظامی با کلاه آتا تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۱۲,۰۰۰ ۹۳۶,۱۰۰
۱ چک ۹۳۶,۷۰۰ ۹۶۱,۴۰۰
۳ چک ۹۶۱,۳۰۰ ۹۸۶,۷۰۰
۵ چک ۹۸۶,۰۰۰ ۱,۰۱۲,۰۰۰
تعداد در کارتن ۲۰ عدد

تفنگ fly wheel نلیا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۲۴,۵۰۰ ۴۳۵,۶۰۰
۱ چک ۴۳۶,۰۰۰ ۴۴۷,۴۰۰
۳ چک ۴۴۷,۵۰۰ ۴۵۹,۲۰۰
۵ چک ۴۵۹,۰۰۰ ۴۷۱,۰۰۰
تعداد در کارتن ۴۸ عدد

ست کماندو ۳ عددی جعبه ای راشا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۱۲,۱۰۰ ۸۳۲,۵۰۰
۱ چک ۸۳۴,۱۰۰ ۸۵۵,۰۰۰
۳ چک ۸۵۶,۰۰۰ ۸۷۷,۵۰۰
۵ چک ۸۷۸,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۲ عدد

ست تپانچه روکارتی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۳۷,۲۰۰ ۷۵۶,۶۰۰
۱ چک ۷۵۷,۱۰۰ ۷۷۷,۱۰۰
۳ چک ۷۷۷,۰۰۰ ۷۹۷,۵۰۰
۵ چک ۷۹۷,۰۰۰ ۸۱۸,۰۰۰
تعداد در کارتن ۳۲ عدد

مسلسل بزرگ جرقه زن درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۵۴,۱۰۰ ۴۶۵,۲۰۰
۱ چک ۴۶۶,۴۰۰ ۴۷۷,۸۰۰
۳ چک ۴۷۸,۷۰۰ ۴۹۰,۴۰۰
۵ چک ۴۹۱,۰۰۰ ۵۰۳,۰۰۰
تعداد در کارتن ۲۴ عدد

آرپی جی جعبه ای آتا تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۱۱,۴۰۰ ۶۲۷,۱۰۰
۱ چک ۶۲۷,۹۰۰ ۶۴۴,۱۰۰
۳ چک ۶۴۴,۴۰۰ ۶۶۱,۰۰۰
۵ چک ۶۶۱,۰۰۰ ۶۷۸,۰۰۰
تعداد در کارتن ۲۴ عدد

کلت و مسلسل آتا تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۲۹,۲۰۰ ۴۴۰,۳۰۰
۱ چک ۴۴۰,۸۰۰ ۴۵۲,۲۰۰
۳ چک ۴۵۲,۴۰۰ ۴۶۴,۱۰۰
۵ چک ۴۶۴,۰۰۰ ۴۷۶,۰۰۰
تعداد در کارتن ۴۸ عدد

ست کماندو ۲ عددی راشا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۹۲,۱۰۰ ۵۰۵,۰۰۰
۱ چک ۵۰۵,۴۰۰ ۵۱۸,۷۰۰
۳ چک ۵۱۸,۷۰۰ ۵۳۲,۳۰۰
۵ چک ۵۳۲,۰۰۰ ۵۴۶,۰۰۰
تعداد در کارتن ۳۶ عدد

تفنگ ۳ توپ

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۳۴,۱۰۰ ۱۳۷,۸۰۰
۱ چک ۱۳۷,۷۰۰ ۱۴۱,۵۰۰
۳ چک ۱۴۱,۳۰۰ ۱۴۵,۲۰۰
۵ چک ۱۴۵,۰۰۰ ۱۴۹,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۰۸ عدد

تفنگ اسنایپر ۸۵ درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۸۱۶,۰۰۰ ۱,۸۶۲,۰۰۰
۱ چک ۱,۸۶۵,۰۰۰ ۱,۹۱۲,۰۰۰
۳ چک ۱,۹۱۴,۰۰۰ ۱,۹۶۲,۰۰۰
۵ چک ۱,۹۶۴,۰۰۰ ۲,۰۱۳,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۲ عدد

کلت دو کاره آتا تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۵۱,۱۰۰ ۷۷۰,۵۰۰
۱ چک ۷۷۱,۴۰۰ ۷۹۱,۳۰۰
۳ چک ۷۹۱,۷۰۰ ۸۱۲,۱۰۰
۵ چک ۸۱۲,۰۰۰ ۸۳۳,۰۰۰
تعداد در کارتن ۳۲ عدد

تفنگ و بولینگ راشا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۸۲,۹۰۰ ۳۹۳,۱۰۰
۱ چک ۳۹۳,۳۰۰ ۴۰۳,۷۰۰
۳ چک ۴۰۳,۶۰۰ ۴۱۴,۳۰۰
۵ چک ۴۱۴,۰۰۰ ۴۲۵,۰۰۰
تعداد در کارتن ۳۶ عدد

ست پلیس کلاش و کلت

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۸۸,۹۰۰ ۹۱۲,۰۰۰
۱ چک ۹۱۲,۹۰۰ ۹۳۶,۷۰۰
۳ چک ۹۳۶,۹۰۰ ۹۶۱,۳۰۰
۵ چک ۹۶۱,۰۰۰ ۹۸۶,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۶ عدد

جلیقه پلیس پلنگی با کلت و بیسیم

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۸۴,۴۰۰ ۸۰۴,۷۰۰
۱ چک ۸۰۵,۶۰۰ ۸۲۶,۵۰۰
۳ چک ۸۲۶,۸۰۰ ۸۴۸,۲۰۰
۵ چک ۸۴۸,۰۰۰ ۸۷۰,۰۰۰
تعداد در کارتن ۳۶ عدد

تفنگ جعبه ای

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۰۳۸,۰۰۰ ۲,۰۹۱,۰۰۰
۱ چک ۲,۰۹۳,۰۰۰ ۲,۱۴۷,۰۰۰
۳ چک ۲,۱۴۸,۰۰۰ ۲,۲۰۴,۰۰۰
۵ چک ۲,۲۰۴,۰۰۰ ۲,۲۶۱,۰۰۰
تعداد در کارتن ۷۲ عدد

ست ام ۱۶ و کلت ( مدل FBI )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۴۶,۲۰۰ ۹۷۰,۳۰۰
۱ چک ۹۷۱,۸۰۰ ۹۹۶,۵۰۰
۳ چک ۹۹۷,۴۰۰ ۱,۰۲۲,۰۰۰
۵ چک ۱,۰۲۳,۰۰۰ ۱,۰۴۹,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۶ عدد

آرپی جی تیر پرتابی کیفی آتا تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۷۱,۷۰۰ ۴۸۴,۷۰۰
۱ چک ۴۸۴,۵۰۰ ۴۹۷,۸۰۰
۳ چک ۴۹۷,۲۰۰ ۵۱۰,۹۰۰
۵ چک ۵۱۰,۰۰۰ ۵۲۴,۰۰۰
تعداد در کارتن ۴۲ عدد

مجموعه رزمی شاتگان

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۰۹,۳۰۰ ۸۳۰,۶۰۰
۱ چک ۸۳۱,۲۰۰ ۸۵۳,۱۰۰
۳ چک ۸۵۳,۱۰۰ ۸۷۵,۵۰۰
۵ چک ۸۷۵,۰۰۰ ۸۹۸,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۳ عدد

ست کلاش دوبل

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۸۸,۲۰۰ ۷۰۵,۷۰۰
۱ چک ۷۰۶,۸۰۰ ۷۲۴,۸۰۰
۳ چک ۷۲۵,۴۰۰ ۷۴۳,۹۰۰
۵ چک ۷۴۴,۰۰۰ ۷۶۳,۰۰۰
تعداد در کارتن ۲۴ عدد

مسلسل تامسون

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۸۳,۱۰۰ ۱۸۷,۷۰۰
۱ چک ۱۸۸,۱۰۰ ۱۹۲,۸۰۰
۳ چک ۱۹۳,۰۰۰ ۱۹۷,۹۰۰
۵ چک ۱۹۸,۰۰۰ ۲۰۳,۰۰۰
تعداد در کارتن ۴۰ عدد

کلت ساچمه با دستبند

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۴۰,۶۰۰ ۱۴۴,۳۰۰
۱ چک ۱۴۴,۴۰۰ ۱۴۸,۲۰۰
۳ چک ۱۴۸,۲۰۰ ۱۵۲,۱۰۰
۵ چک ۱۵۲,۰۰۰ ۱۵۶,۰۰۰
تعداد در کارتن ۷۲ عدد

کلاش کیفی هفت تیر طلایی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۷۳,۵۰۰ ۵۸۸,۳۰۰
۱ چک ۵۸۹,۰۰۰ ۶۰۴,۲۰۰
۳ چک ۶۰۴,۵۰۰ ۶۲۰,۱۰۰
۵ چک ۶۲۰,۰۰۰ ۶۳۶,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۸ عدد

تفنگ آبپاش کریستالی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۳,۴۰۰ ۹۶,۲۰۰
۱ چک ۹۵,۹۰۰ ۹۸,۸۰۰
۳ چک ۹۸,۴۰۰ ۱۰۱,۴۰۰
۵ چک ۱۰۱,۰۰۰ ۱۰۴,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۳۲ عدد

کلت b۶۰ کیفی هفت تیر طلایی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۳۴,۰۰۰ ۲۴۰,۵۰۰
۱ چک ۲۴۰,۳۰۰ ۲۴۷,۰۰۰
۳ چک ۲۴۶,۶۰۰ ۲۵۳,۵۰۰
۵ چک ۲۵۳,۰۰۰ ۲۶۰,۰۰۰
تعداد در کارتن ۳۶ عدد

ترقه ۱۲ تیر هفت تیر طلایی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۴,۰۰۰ ۲۴,۹۰۰
۱ چک ۲۴,۷۰۰ ۲۵,۶۰۰
۳ چک ۲۵,۳۰۰ ۲۶,۳۰۰
۵ چک ۲۶,۰۰۰ ۲۷,۰۰۰
تعداد در کارتن ۲۴۰ عدد

کلت ساچمه ای M۱۱

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۰۴,۵۰۰ ۱۰۷,۳۰۰
۱ چک ۱۰۷,۳۰۰ ۱۱۰,۲۰۰
۳ چک ۱۱۰,۱۰۰ ۱۱۳,۱۰۰
۵ چک ۱۱۳,۰۰۰ ۱۱۶,۰۰۰
تعداد در کارتن ۹۶ عدد

تفنگ آبپاش تخم مرغی سلفونی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۳۹,۶۰۰ ۱۴۳,۳۰۰
۱ چک ۱۴۳,۴۰۰ ۱۴۷,۲۰۰
۳ چک ۱۴۷,۲۰۰ ۱۵۱,۱۰۰
۵ چک ۱۵۱,۰۰۰ ۱۵۵,۰۰۰
تعداد در کارتن ۲۴۰ عدد

پخش عمده اسباب بازی در تهران، اهواز، سمنان، مشهد، قزوین، اصفهان، شیراز، کرمان، تبریز

بالا