خرید عمده سلاح گرم از پخش اسباب بازی برادران

تفنگ آبپاش تخم مرغی سلفونی

قیمت کارتنی ۱۱۳,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۱۸,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴۰ عدد

کلت رعد ۸ تیر درج

قیمت کارتنی ۶۸,۲۰۰ ریال کمتر از کارتن ۷۱,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۸۰ عدد

کلت ساچمه ای M۱۱

قیمت کارتنی ۷۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۷۸,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۹۶ عدد

تفنگ آبپاش بزرگ

قیمت کارتنی ۳۸۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳۹۶,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۶۴ عدد

مجموعه کلاش رمبو

قیمت کارتنی ۱۸۷,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۹۶,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۸ عدد

مجموعه پلیسی m۱۱

قیمت کارتنی ۲۶۴,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۷۵,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۸ عدد

تفنگ دو لول شکاری

قیمت کارتنی ۲۴۳,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۵۴,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴ عدد

کلت کماندو کوچک

قیمت کارتنی ۹۹,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۰۴,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۰۰ عدد

تفنگ کیهان

قیمت کارتنی ۹۱,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۹۶,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۶۸ عدد

کلت جیمبو هفت تیر طلایی

قیمت کارتنی ۷۲,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۷۵,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۳۲ عدد

ترقه ۱۲ تیر هفت تیر طلایی

قیمت کارتنی ۲۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۶,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴۰ عدد

کلت دنا سلفونی هفت تیر طلایی

قیمت کارتنی ۶۹,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۷۲,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۶۸ عدد

مسلسل جرقه زن سلفونی

قیمت کارتنی ۲۲۹,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۳۹,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۶۰ عدد

مجموعه کلاشینکف AK۴۷

قیمت کارتنی ۷۰۱,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۷۳۳,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴ عدد

مسلسل ۳۹۵

قیمت کارتنی ۲۰۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۱۴,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۶ عدد

مینی کلاش پرتابی ماتیا

قیمت کارتنی ۱۰۳,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۰۷,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۰۸ عدد

مجموعه کلاشینکف پلیس

قیمت کارتنی ۴۴۹,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۴۶۹,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۵ عدد

تفنگ ساچمه (یوزی) m۳۵

قیمت کارتنی ۴۷۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۴۹۷,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴ عدد

مجموعه وینچستر کیفی هفت تیر طلایی

قیمت کارتنی ۵۲۸,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۵۵۲,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴ عدد

کلت توپی کریستالی آتا تویز

قیمت کارتنی ۲۵۱,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۶۲,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۷۰ عدد

مجموعه کلت ترقه ای ۱۱۰

قیمت کارتنی ۷۶,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۷۹,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۳۲ عدد

کلت b۶۰ کیفی هفت تیر طلایی

قیمت کارتنی ۲۴۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۵۱,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۶ عدد

تفنگ آبپاش کریستالی

قیمت کارتنی ۹۶,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۰۱,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۳۲ عدد

مجموعه رزمی شاتگان

قیمت کارتنی ۸۸۹,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۹۳۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۳ عدد

آرپی جی تیر پرتابی کیفی آتا تویز

قیمت کارتنی ۳۰۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳۱۹,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۲ عدد

مسلسل قنداق دار لوله متحرک ۰۰۴ راشا

قیمت کارتنی ۲۸۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۸۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۶ عدد

مسلسل لوله متحرک با کلاه ۰۰۵ راشا

قیمت کارتنی ۲۷۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۷۵,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴ عدد

کلت دو کاره آتا تویز

قیمت کارتنی ۳۸۲,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳۹۹,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۲ عدد

مسلسل تامسون قنداق دار

قیمت کارتنی ۱۸۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۹۴,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴ عدد

آرپی جی جعبه ای آتا تویز

قیمت کارتنی ۴۰۳,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۴۲۲,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴ عدد

کلت وسترن توپی آتا تویز

قیمت کارتنی ۳۴۹,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳۶۵,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۵ عدد

مسلسل بزرگ جرقه زن درج

قیمت کارتنی ۳۳۶,۴۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳۴۸,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴ عدد

مسلسل تامسون

قیمت کارتنی ۱۴۲,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۴۹,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۰ عدد

کلت لیزر دار موزیکال

قیمت کارتنی ۴۳۶,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۴۵۴,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۰ عدد

مسلسل کوچک جرقه زن درج

قیمت کارتنی ۲۸۲,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۹۲,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۵ عدد

تفنگ چسبونک نوین

قیمت کارتنی ۷۴,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۷۸,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۲۰۰ عدد

کلاش کیفی هفت تیر طلایی

قیمت کارتنی ۴۸۶,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۵۰۸,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۸ عدد

تفنگ توپ پران M۱۶ آهو

قیمت کارتنی ۳۲۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳۴۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۰ عدد

کلاش باطری خور و موزیکال درج

قیمت کارتنی ۶۳۶,۵۰۰ ریال کمتر از کارتن ۶۵۹,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۰ عدد

تفنگ فرفره وکیوم

قیمت کارتنی ۱۵۶,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۶۳,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۶۳ عدد

مجموعه پلیس m۱۶

قیمت کارتنی ۴۶۹,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۴۹۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۵ عدد

کلانتر مجموعه درج

قیمت کارتنی ۱۱۳,۶۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۱۸,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۲۰ عدد

مجموعه کلاش و کلت توپ پران

قیمت کارتنی ۴۸۴,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۵۰۶,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۶ عدد

مجموعه کلت رعد درج

قیمت کارتنی ۹۳,۶۰۰ ریال کمتر از کارتن ۹۷,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۸۰ عدد

مجموعه دلاوران درج

قیمت کارتنی ۸۷,۳۰۰ ریال کمتر از کارتن ۹۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۱۶ عدد

کلت و بی سیم M۶۰ کیفی هفت تیر طلایی

قیمت کارتنی ۲۵۶,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۶۸,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۶ عدد

کلاش j کیفی

قیمت کارتنی ۱۴۵,۹۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۵۲,۸۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۶ عدد

تپانچه مارشال وکیوم هفت تیر طلایی

قیمت کارتنی ۴۳۹,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۴۵۹,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۶ عدد

مسلسل m۱۱۶ سلفونی

قیمت کارتنی ۱۱۶,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۲۲,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۸ عدد

تفنگ فرفره

قیمت کارتنی ۸۳,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۸۷,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۰۰ عدد

مجموعه بادیگارد وکیوم هفت تیر طلایی

قیمت کارتنی ۵۴۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۵۷۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴ عدد

کلت نگین طلایی(بسته ۱۲ عددی)

قیمت کارتنی ۲۹۲,۲۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳۰۵,۹۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۰ عدد

مجموعه کلاشینکف جفتی

قیمت کارتنی ۵۴۲,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۵۶۷,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴ عدد

کلت آذرخش وکیومی

قیمت کارتنی ۱۰۴,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۰۹,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۶ عدد

ست کلت پلیسی ۱۱۰ هفت تیر طلایی

قیمت کارتنی ۹۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۹۴,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۹۶ عدد

مجموعه تفنگ برنو وکیوم هفت تیر طلایی

قیمت کارتنی ۶۳۲,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۶۶۱,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۸ عدد

کلاش توپ پران آهو

قیمت کارتنی ۲۱۳,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۲۳,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۶ عدد

کلاش توپ انداز کیفی آهو

قیمت کارتنی ۲۶۳,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۷۵,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۶ عدد

تفنگ تپلی

قیمت کارتنی ۱۰۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۰۵,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۰۸ عدد

پخش عمده اسباب بازی در تهران ، مشهد، اصفهان، شیراز، کرمان ، تبریز و سایر شهرهای ایران

بالا