خرید عمده کمپرسی از پخش اسباب بازی برادران

کامیون گاز پیام

قیمت کارتنی ۸۹,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۹۳,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۸۴ عدد

کمپرسی پیام

قیمت کارتنی ۷۷,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۸۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۸۴ عدد

کامیون با بیل و شنکش

قیمت کارتنی ۲۲۴,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۳۸,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴ عدد

کامیون نوشابه ماتیا

قیمت کارتنی ۱۷۳,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۸۴,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۸ عدد

کامیون چریکی خزلی

قیمت کارتنی ۳۶۶,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳۹۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۲ عدد

کمپرسی کلاه دار ماتیا

قیمت کارتنی ۱۸۲,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۹۴,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۸ عدد

سوپر ماک خرم

قیمت کارتنی ۳۹۷,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۴۲۱,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۸ عدد

مینی کمپرسی نشکن نیکو

قیمت کارتنی ۲۸۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۹۸,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴ عدد

کامیون دام تراک

قیمت کارتنی ۱,۹۵۳,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲,۰۷۷,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۲ عدد

کامیون ولوو fh خرم

قیمت کارتنی ۹۳۲,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۹۸۸,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۶ عدد

کمپرسی حمل سنگ

قیمت کارتنی ۴۲۶,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۴۵۲,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۲ عدد

کمپرسی معدن

قیمت کارتنی ۳۸۱,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۴۰۵,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۲ عدد

مینی آتشنشانی نیکو

قیمت کارتنی ۲۷۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۸۷,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴ عدد

کمپرسی ماک

قیمت کارتنی ۶۲۷,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۶۶۶,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۹ عدد

کمپرسی نشکن نیکو

قیمت کارتنی ۶۰۱,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۶۳۹,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۲ عدد

مینی ماک

قیمت کارتنی ۳۵۸,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳۸۱,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۲ عدد

کامیون سه مدل شهرسازی درج

قیمت کارتنی ۸۴۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۸۸۵,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۸ عدد

مینی خاور درج

قیمت کارتنی ۸۵۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۸۹۵,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۶ عدد

خاور کمپرسی درج

قیمت کارتنی ۲,۳۰۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲,۴۲۲,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۶ عدد

آتشنشانی سوپر درج

قیمت کارتنی ۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲,۵۲۷,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۶ عدد

کامیون حمل موتور بزرگ درج

قیمت کارتنی ۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱,۴۷۴,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۸ عدد

کامیون با بیل و شنکش سلفونی

قیمت کارتنی ۲۳۳,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۴۷,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴ عدد

کامیون ترانزیت درج

قیمت کارتنی ۱,۲۵۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱,۳۱۶,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۹ عدد

کمپرسی سوپر خنگ پرشین

قیمت کارتنی ۱,۳۱۱,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱,۳۶۸,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۰ عدد

کامیون معدن ۱۲۰ زرین

قیمت کارتنی ۲,۳۰۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲,۳۰۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۰ عدد

کمپرسی آمیکو

قیمت کارتنی ۳۶۷,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳۸۳,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۶ عدد

کامیون خودروبر نیکو

قیمت کارتنی ۶۶۱,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۷۰۳,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۲ عدد

ست کامل راهسازی آتا تویز

قیمت کارتنی ۴۱۴,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۴۳۳,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۵۰ عدد

مینی ماک ۲۰۰۲ زرین توری

قیمت کارتنی ۳۳۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳۴۵,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۸ عدد

ماشین های خانه سازی آتا تویز

قیمت کارتنی ۲۱۸,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۲۸,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۸۰ عدد

کامیون حمل بیل مکانیکی درج

قیمت کارتنی ۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱,۴۷۴,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۸ عدد

کامیون آروکس جعبه ای گونش

قیمت کارتنی ۸۰۸,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۸۴۴,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۶ عدد

کمپرسی بزرگ کیوان

قیمت کارتنی ۸۹۶,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۹۳۸,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۶ عدد

کامیون حمل لودر درج

قیمت کارتنی ۵۳۶,۵۰۰ ریال کمتر از کارتن ۵۶۵,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۲ عدد

ست راهسازی ماتیا

قیمت کارتنی ۶۰۸,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۶۳۵,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۸ عدد

کامیون نشکن روسی

قیمت کارتنی ۲۷۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۸۷,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴ عدد

ماک کمپرسی مای توی

قیمت کارتنی ۵۶۹,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۵۹۵,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۲ عدد

ماشین آتشنشان وکیومی درج

قیمت کارتنی ۶۰۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۶۲۱,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۰ عدد

کامیون با بیل مکانیکی

قیمت کارتنی ۱,۱۰۴,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱,۱۵۲,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴ عدد

مینی کمپرسی نشکن کیوان

قیمت کارتنی ۳۰۴,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳۱۸,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۶ عدد

کامیون پنترز چادری درج

قیمت کارتنی ۵۱۵,۵۰۰ ریال کمتر از کارتن ۵۳۴,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۸ عدد

کامیون ماک زیبا

قیمت کارتنی ۷۶۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۷۹۴,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۶ عدد

کمپرسی ۶ چرخ ۲۰۰۰

قیمت کارتنی ۱۴۷,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۵۳,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۰ عدد

مینی کوهستان زرین G۲ توری

قیمت کارتنی ۱۸۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۹۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴ عدد

کمپرسی خنگ پرشین

قیمت کارتنی ۱۹۳,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۰۲,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۸ عدد

پخش عمده اسباب بازی در تهران ، مشهد، اصفهان، شیراز، کرمان ، تبریز و سایر شهرهای ایران

بالا